Takaisinperintä

Kassan maksama ansiopäiväraha tai muu etuus on perittävä takaisin, jos se on maksettu perusteetta tai määrältään liian suurena. Jos sinulle on maksettu etuutta liikaa, kuulemme sinua ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä, jolloin voit antaa oman selvityksen asiasta.

Takaisinperinnästä voidaan luopua joko osittain tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuuden liikamaksu ole johtunut vilpillisestä menettelystä. Myös liikamaksun vähäisyyden vuoksi voidaan perinnästä luopua. Kohtuullisuuden perusteella luopumista harkitaan jäsenen ja hänen perheensä kokonaistilanteen perusteella. Arviointi tehdään taloudellisista ja sosiaalisista olosuhteista annettavan selvityksen perusteella. Selvityksen voi täyttää ja tulostaa täältä.

Annamme vuosittain noin 1 600 takaisinperintäpäätöstä. Lukumääräisesti suurin syy liikamaksuihin (noin 40 %) on takautuvasti myönnetty eläke tai muu sosiaalietuus. Eläkelaitokset ja Kela maksavat kassan myöntämän etuuden ajalle takautuvasti myönnettävän eläkkeen, sairauspäivärahan tai tapaturmapäivärahan työttömyyskassalle.

Väärinkäytökset

Osa takaisinperintäpäätöksistä aiheutuu jäsenten vilpillisestä menettelystä. Yleisin väärinkäytöksen syy on työssäolo, jota ei ole ilmoitettu työttömyyskassalle etuutta haettaessa.

Kun mahdollinen väärinkäytös havaitaan kassassa, lähetetään jäsenelle kuuleminen asiassa. Jos väärinkäytösepäily osoittautuu aiheelliseksi, on kassan annettava työttömyyskassalain mukainen seuraamus, joka on joko huomautus, varoitus tai kassasta erottaminen.

Lisäksi kassan on tehtävä väärinkäytösasiasta tutkintapyyntö poliisille, jos jäsen on etuutta hakiessaan jättänyt ilmoittamatta vähintään viiden työpäivän pituisen työssäolon. Tutkintapyyntöä harkitaan lisäksi aina, kun jäsen jättää ilmoittamatta etuuden maksun ajalle saadun sosiaalietuuden, irtisanomisajan palkan, loma-ajan palkan tai lomakorvauksen.