Usein kysyttyä lomautuksista ja työttömyysturvasta

Miten työttömyysetuutta haetaan?

Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan? 

Mikä on päivärahani määrä?

Mitä liitteitä päivärahahakemukseen täytyy toimittaa?

Milloin hakemukseni käsitellään?

Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat päivärahan maksamiseen?

Mikä on ansiopäivärahan veroprosentti?

Mitä väliaikaisia muutoksia työttömyysturvaan tehtiin?

Hakemukseni käsiteltiin ja omavastuuaika otettiin / enimmäisaika kului lakimuutoksesta huolimatta?

Miten työttömyysetuutta haetaan?

 • Työnantajasi antaa sinulle lomautus- tai irtisanomisilmoituksen.
 • Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoita TE-toimistolle lomautuksesta tai irtisanomisesta. Ilmoittautumiseen löydät ohjeita TE-palveluiden sivuilta. Ilmoittautua voit sähköisesti.
 • Hae päivärahaa työttömyyskassasta. Päivärahaa haetaan jälkikäteen, ja ensimmäisen hakemuksen voi toimittaa kahden kalenteriviikon työttömyyden jälkeen tai lomautuksen päätyttyä. Täytä aina hakemukseesi täydet viikot maanantaista sunnuntaihin!
 • Toimita hakemuksesi liitteenä palkkatiedot ja lomautus- tai irtisanomisilmoitus. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa sähköisesti eAsioinnin kautta.

Katso video etuuden hakemisesta:

Lisätietoa työttömyyden ja lomautuksen alkamiseen

Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan?

 • Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden tai lomautuksen ajalta, sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta.
 • Jotta voisit saada ansiopäivärahaa, sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 13 (26) viikkoa ja täytettävä jäsenyyden aikana palkansaajan työssäoloehto. Tutkimme jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymisen ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä.
 • Jäsenyys- ja työssäoloehtoa on lyhennetty väliaikaisella lakimuutoksella 16.3.-31.12. väliseksi ajaksi 13 viikkoon. Edellytyksenä on, että hakija on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä 1.3. jälkeen vähintään viikon ja enimmäisaika alkaa 16.3. jälkeen. Lyhyempää työssäoloehtoa käytetään vain, jos 26 viikon työssäoloehto ei täyty.
 • Näiden lisäksi sinun on täytettävä työvoimapoliittiset edellytykset. Työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan TE-toimistossa, joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon. Edellytykset tutkitaan, kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Mikä on päivärahani määrä?

 • Ansiopäiväraha lasketaan palkkatuloistasi työttömyyttä edeltävältä vähintään 26 kalenteriviikon ajalta. Päivärahan määrittelyssä käytettävien viikkojen on täytettävä työssäoloehto. Päivärahan määrittelyä varten pyydämme sinua toimittamaan hakemuksen liitteeksi palkkatodistuksen.
 • Jäsenyys- ja työssäoloehtoa on lyhennetty väliaikaisella lakimuutoksella 16.3.-31.12. väliseksi ajaksi 13 viikkoon. Edellytyksenä on, että hakija on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä 1.3. jälkeen vähintään viikon ja enimmäisaika alkaa 16.3. jälkeen. Lyhyempää työssäoloehtoa käytetään vain, jos 26 viikon työssäoloehto ei täyty.
 • Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 13 tai 26 työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Katso arvio päivärahasi määrästä laskurilla

Lisää tietoa päivärahan suuruuden määrittelystä

Mitä liitteitä päivärahahakemukseen täytyy toimittaa?

 • Liitä hakemukseen palkkatodistus sekä kopio lomautusilmoituksesta tai irtisanomisilmoituksesta ja työsopimuksesta.
 • Voit toimittaa hakemuksen liitteeksi myös etuutta varten annetun muutosverokortin.
 • Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä
 • Liitteet voit toimittaa sähköisesti eAsioinnin kautta
 • Paperilla liitteet voi toimittaa osoitteeseen Teollisuuden työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki
 • Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä viipymättä meille.

Lisätietoa päivärahahakemuksen liitteistä

Lisätietoa muutosverokortin hankkimisesta

Milloin hakemukseni käsitellään?

Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Hakemusten käsittelytilanne päivitetään joka arkipäivä kotisivuillemme. Sieltä näet ensihakemusten ja työpäiviä sisältävien hakemusten käsittelytilanteen. Jatkohakemukset maksetaan oman aikataulunsa mukaisesti.

eAsioinnissa näet jo käsitellyn hakemuksesi maksupäivän. Halutessasi voit myös eAsioinnin asetuksissa tilata tekstiviesti-ilmoituksen maksuun tulevasta etuudesta. Saat puhelimeesi tiedon maksupäivästä ja tilillesi maksettavasta summasta.

Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat päivärahan maksamiseen?

 • Jos olet lomautettu kokonaisiksi päiviksi, saat täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä.
 • Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, sinulle maksetaan päivärahaa, jossa on huomioitu palkan vaikutus. Tätä kutsutaan sovitelluksi päivärahaksi.

Eri lomautustyypit ja päivärahan maksaminen

Lisää tietoa sovitellusta päivärahasta

Mikä on ansiopäivärahan veroprosentti?

Veroprosenttisi nostetaan vähintään 25 prosenttiin ansiopäivärahaa maksettaessa, ellet toimita kassaan muutosverokorttia etuutta varten. Jos ennakonpidätys palkkaa varten on ollut esimerkiksi 15,50 prosenttia, ilman muutosverokorttia se nostetaan automaattisesti 25 prosenttiin. Huomaathan, että ansiopäivärahan veroprosenttia ei voida muuttaa, jos olet tilannut verottajalta muutosverokortin palkkaa varten.

Työttömyyskassa saa pääsääntöisesti suoraan verottajalta ennakonpidätystiedot, joten palkkaa varten annettua verokorttia tai sähköisesti etuutta varten annettua muutosverokorttia ei tarvitse toimittaa työttömyyskassalle paperisena.

Voit tilata muutosverokortin etuutta varten Verohallinnon OmaVero -palvelusta. Katso lisäksi verottajan ohjeet muutosverokortin toimittamiseksi kassaan.

Mitä väliaikaisia muutoksia työttömyysturvaan tehtiin?

Koronavirusepidemian vuoksi työttömyysturvalakiin ja siihen liittyviin lakeihin on tehty väliaikaisia muutoksia, jotka ovat voimassa 16.3.- 31.12.

Työttömyysturvan muutokset

 • Omavastuuaikaa ei aseteta ajalla 16.3.2020-31.12.2020, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä on kyseisellä ajalla
  • Koskee lomautettuja, työttömäksi jääneitä ja osittain työllistyviä
 • 13 kalenteriviikon työssäolo- ja jäsenyysehtoa voidaan soveltaa, jos työssäoloehdossa voidaan huomioida vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta
 • Enimmäismaksuaika 300-500 päivää ei kerry lomautuksista ajalta 16.3.-31.12.2020
 • Enimmäismaksuaika 300-500 päivää ei kerry kenelläkään työttömällä ajalta 1.7.-31.12.2020

Lomautuskäytäntöjen muutokset

 • Lomautettujen opiskelua ja yritystoimintaa ei tutkita TE-toimistossa
 • Lomautetuilla ei velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin (oman työnantajan tarjoama työ täytyy ottaa vastaan)
 • Lomautettujen ilmoittautumiskäytäntöihin ei muutoksia

Muutokset lomauttamiseen ja työsuhteeseen

 • Työnantajalla oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
 • Työntekijän lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 14 päivästä viiteen päivään. Kassa tarvitsee edelleen lomautusilmoituksen alkavista lomautuksista.
 • Lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään
 • Lomauttaminen voi perustua myös työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen
 • Koeaikapurku on mahdollinen tuotannollis-taloudellisin perustein

Lisätietoa työttömyysturvan väliaikaisista muutoksista

Hakemukseni käsiteltiin ja omavastuuaika otettiin / enimmäisaika kului lakimuutoksesta huolimatta?

Työttömyysturvalain muutokset tulivat voimaan takautuvasti 16.3. alkaen, ja laki hyväksyttiin 15.4. Ehdimme käsitellä ennen lain voimaantuloa hakemuksia, jotka korjataan nyt vastaamaan väliaikaista lainsäädäntöä.

 • Jos sinulta on otettu omavastuuaika 16.3. jälkeiseltä ajalta, hakemuksesi korjataan automaattisesti ja omavastuuajalta maksetaan päiväraha. Sinun ei tarvitse olla kassaan yhteydessä.
 • Jos lomautuksesi on alkanut 16.3. tai sen jälkeen, enimmäismaksuaikasi ei kulu 16.3.-30.6. välisenä aikana. Enimmäismaksuaikasi tarkistetaan ja päivät korjataan automaattisesti. Sinun ei tarvitse olla kassaan yhteydessä.

Lue lisää takautuvista korjauksista täältä.