Työttömyysturvasanasto

A E I J K L M O P S T V #

A

Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha on työttömyyskassan työttömille ja työssäoloehdon täyttäneille jäsenilleen maksama etuus. Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja mahdollisesta lapsikorotuksesta.

E

Eläkeputki

Eläkeputkella tarkoitetaan lisäpäiväoikeutta, eli oikeutta päivärahaan enimmäisajan täyttymisen jälkeen.

Vuosina 1950 – 1954 syntyneelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäpäiväoikeus syntyy, jos jäsen on täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1955-1956 syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1957-1960 tai sen jälkeen syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Enimmäistyöaika

Päivärahan tai sovitellun päivärahan maksaminen edellyttää, että hakujaksolla (tai tarkastelujaksolla) tehty työ ei ylitä 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, katsotaan enimmäistyöajaksi työaikalaissa tarkoitettu säännöllinen työaika, 40 tuntia viikossa.

Enimmäismaksuaika

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden ajalta viideltä päivältä viikossa, 300-500 päivän ajan. Enimmäisaikaan vaikuttavat hakijan ikä ja työhistorian pituus.

Väliaikaisten lakimuutosten vuoksi enimmäisaika ei kulu lomautetuilla ajalla 16.3.-31.12.2020. Lisäksi enimmäisaika ei kulu missään tilanteessa, esimerkiksi kokonaan työttömillä, ajalla 1.7.-31.12.2020. Lue lisää väliaikaisista lakimuutoksista täältä.

I

Irtisanomisilmoitus

Irtisanomisilmoitus annetaan, kun toistaiseksi voimassaoleva työsuhde päättyy. Irtisanomisilmoituksesta käy ilmi muun muassa irtisanomisen syy ja työsuhteen päättymispäivä.

Irtisanomisajan palkka

Irtisanomisajan palkka on vakiintunutta palkkatuloa, joka otetaan huomioon ansiopäivärahan määrää laskettaessa. Irtisanomisajan palkan ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

Irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus

Irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon ansiopäivärahan määrää laskettaessa. Irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

J

Jaksotus

Työsuhteen päättyessä maksettu taloudellinen etuus jaksotetaan työsuhteen viimeisestä päivästä lukien eikä jaksotusajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jaksotettavien päivien lukumäärä saadaan jakamalla maksettu summa laskennallisella päiväpalkalla. Jaksotusaikaan lasketaan päivät maanantaista perjantaihin.

Jatkohakemus

Jatkohakemuksella tarkoitetaan ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen jälkeen täytettävää hakemusta, ja sen voi lähettää, jos työssäoloehto ei ole täyttynyt uudestaan tai edellisestä hakemuksesta ei ole kulunut yli kolmea kuukautta. Jatkohakemus täytetään neljältä kalenteriviikolta tai kalenterikuukaudelta, jos jäsenellä on kuukausittain soviteltavaa tuloa.

Jäsenmaksuvapautus

Vapautus jäsenmaksujen maksamisesta voidaan myöntää ajalta, jolta hakija saa Kelan työttömyyspäivärahaa tai on hyväksyttävästä syystä poissa työmarkkinoilta, esimerkiksi sairauden tai opiskelun vuoksi. Jäsenmaksuvapautus koskee myös aikoja, joilta työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa tai vuorottelukorvausta.

Jäsenyysehto

Jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 edellistä viikkoa.

Väliaikaisten lakimuutosten aikana jäsenyysehto voi olla myös 13 viikkoa. Muutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Lue lisää täältä.

Jälkisuoja

Päätoimisen yritystoiminnan aloittanut palkansaajakassan jäsen voi säilyttää jäsenyytensä palkansaajakassassa niin sanotun jälkisuojan eli 18 kuukauden ajan. Jälkisuoja-aikana työttömäksi jäänyt voi saada entisen suuruista ansiopäivärahaa palkansaajakassasta 300-500 päivän enimmäisajan täyteen. Jälkisuoja lakkaa jäsenen täyttäessä yrittäjän työssäoloehdon tai hänen toimittuaan yrittäjänä yli 18 kuukautta. Myös yrittäjäkassasta palkansaajakassaan siirtyvällä on oikeus jälkisuojaan samoin ehdoin. Yrittäjän jälkisuoja päättyy, kun jäsen täyttää palkansaajan työssäoloehdon.

K

Karenssi

TE-toimisto voi määrätä karenssin, jos päivärahan hakija on esimerkiksi ilman pätevää syytä eronnut työstään tai aiheuttanut työsuhteen päättymisen, kieltäytynyt koulutuksesta tai työstä, tai jättänyt saapumatta työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen. Karenssien pituudet vaihtelevat 15 päivästä 90 päivään perusteesta riippuen ja TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Karenssiajalta ole oikeutta päivärahaan paitsi TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun aikana, jolloin päivärahaa maksetaan samanaikaisesti karenssin kanssa.

Korotettu ansio-osa

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna 200 päivää työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Korotetun ansio-osan määrä on 58 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää perusosan 95-kertaisen määrän, korotettu ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta 35 prosenttia. Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen on enintään yhtä suuri kuin päivärahan perusteena oleva päiväpalkka, kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Kulukorvaus

Kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävien palveluiden ajalta matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi. Omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta.

Kulukorvausta voidaan maksaa myös ulkomailla järjestettävän koulutuksen ajalta. Kulukorvaus on 9 tai 18 euroa (NORD-koulutuksessa 16,82 euroa) päivältä ja se on verotonta tuloa.

L

Lapsikorotus

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksesta, joka on vuonna 2020 yhdestä lapsesta 5,28 euroa, kahdesta yhteensä 7,76 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 10,00 euroa päivässä. Lapsikorotus maksetaan jäsenen alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista.

Lausunto

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa kassalle työvoimapoliittisen lausunnon, joka laaditaan sen jälkeen kun hakija on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi. Lausunnosta käy ilmi muun muassa hakijan oikeus päivärahaan ja työllistymistä edistävän palvelun tai karenssin aika. Työvoimapoliittinen lausunto on kassaa sitova.

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeudella tarkoitetaan oikeutta päivärahaan enimmäisajan täyttymisen jälkeen.

Vuosina 1950 – 1954 syntyneelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäpäiväoikeus syntyy, jos jäsen on täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäismäärän täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1955-1956 syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1957-1960 tai sen jälkeen syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lomakorvaus

Lomakorvaus maksetaan yli kaksi viikkoa kestäneen työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomista. Jos kaikki lomat on pidetty työsuhteen aikana, ei lomakorvausta jää maksettavaksi. Lomakorvaus ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon päivärahan määrää laskettaessa.

Lomakorvausta ei jaksoteta.

Lomapalkka

Lomapalkka on vuosiloma-ajalta maksettavaa vakiintunutta palkkatuloa, joka otetaan huomioon päivärahan määrää laskettaessa. Vuosiloma-ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

Lomaraha

Lomarahalla tarkoitetaan entistä lomaltapaluurahaa, joka on suuruudeltaan 50 % loma-ajan palkasta. Lomaraha ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon päivärahan määrää laskettaessa.

Lomautustodistus

Lomautustodistus on työantajan kirjoittama todistus, josta käy ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Lomautustodistus toimitetaan kassaan lomautuksen alkaessa.

Lyhennetty työpäivä

Lomautus voidaan toteuttaa päivittäistä työaikaa lyhentämällä eli lyhennettynä työpäivänä, jolloin kassa maksaa soviteltua ansiopäivärahaa niiltä kalenteriviikoilta, joiden aikana lyhennettyä työpäivää on tehty.

Lyhennetty työviikko

Lyhennetyssä työviikossa työaikaa lyhennetään yhdellä tai useammalla työpäivällä, jolloin lomautuspäiviltä voi saada ansiopäivärahaa.

M

Maksuilmoitus

Lähetämme maksuilmoituksen jokaisen päivärahamaksun yhteydessä. Maksuilmoituksesta käy ilmi muun muassa päivärahan määrä, maksettu bruttosumma, ennakonpidätys, maksujakso, sekä laskureihin kertyneiden päivien lukumäärät. eAsioinnissa voit valita, miten haluat maksuilmoituksen toimitettavan; tekstiviestillä, sähköisesti tai postitse.

Muutosverokortti (etuutta varten)

Muutosverokortin etuutta varten voi pyytää verottajalta työttömyysetuuksien ennakonpidätystä varten esimerkiksi Verohallinnon OmaVero -palvelun kautta. Kun muutosverokortti etuutta varten toimitetaan kassaan, muutetaan ennakonpidätysprosentti muutosverokortin mukaiseksi.

O

Omavastuuaika

Ennen kuin päivärahaa aletaan maksaa, otetaan omavastuuaika. Omavastuuaika on viisi työttömyyspäivää tai sitä vastaava aika, ja sen on täytyttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaikaan voidaan lukea päivät maanantaista perjantaihin, mutta ei niitä päiviä, joilta jäsenellä ei olisi muutenkaan oikeutta päivärahaan. Työnhaun tulee olla voimassa TE-toimistossa myös omavastuun ajalta. Omavastuuaika otetaan, kun päivärahan määrä lasketaan.

Jos edellisestä omavastuuajasta ja päivärahan määrittelystä on alle vuosi, uutta omavastuuaikaa ei oteta työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta. Myöskään päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen.

Väliaikaisten lakimuutosten aikana ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Tämä koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020. Lue lisää täältä.

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu on työttömyysturvalain 10 luvussa sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa määritelty työllistymistä edistävä palvelu. Omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelun ajalta maksetut päivärahapäivät kerryttävät enimmäisaikalaskuria.

Väliaikaisten lakimuutosten aikana TE-toimisto voi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen. Muutos on voimassa ajalla 1.8.-31.12.2020. Lue lisää täältä.

P

Palkanmäärittely

Päivärahan perusteena oleva palkka määritellään työttömyyttä välittömästi edeltävän vähintään 26 palkallisen viikon vakiintuneesta työtulosta. Päivärahan perusteena oleva palkka määritellään uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy.

Väliaikaisten lakimuutosten aikana palkanmäärittely voidaan tehdä myös 13 palkalliselta viikolta. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. Lue lisää lakimuutoksista täältä.

Jos edellisestä enimmäisajan alkamisesta on alle vuosi aikaa ja päivärahan suuruus on tällöin määritelty, uutta päivärahaa ei määritellä eikä omavastuuaikaa oteta 26 viikon työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta.

Palkkatukityö

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.

Palkkatukityöstä työssäoloehtoa kerryttää 75 prosenttia. Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehto kertyy palkkatukityönkin ajalta täytenä.

Päivien nollaus

Enimmäisaikalaskurissa olevat päivät nollataan aina, kun jäsen täyttää 26 viikon työssäoloehdon ja päiväraha määritellään uudelleen.

S

Soviteltu päiväraha

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa jäsenelle, joka on vastaanottanut osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön (satunnainen työ) tai jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Sovitellun päivärahan määrä saadaan, kun kokonaan työttömän täydestä päivärahasta vähennetään 50 prosenttia sovittelujaksolla (hakemusjaksolla) ansaitusta, suojaosan ylittävästä palkkatulosta tai yritystoiminnan ansiotulosta. Suojaosa on kuukauden hakujaksolla 300 euroa ja neljän viikon hakujaksolla 279 euroa.

Väliaikaisten lakimuutosten aikana suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukauden hakujaksolla ja neljän viikon hakujaksolla 465 euroa. Muutos koskee 1.6.-31.10.2020 alkavia hakujaksoja. Lue lisää väliaikaisista lakimuutoksista täältä.

Suojaosa

Ansiopäivärahassa on suojaosa, jonka alle jäävät tulot eivät vaikuta maksettavan päivärahan suuruuteen. Suojaosa on kuukauden hakujaksolla 300 euroa ja neljän viikon hakujaksolla 279 euroa.

Väliaikaisten lakimuutosten aikana suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukauden hakujaksolla ja neljän viikon hakujaksolla 465 euroa. Muutos koskee 1.6.-31.10.2020 alkavia hakujaksoja. Lue lisää väliaikaisista lakimuutoksista täältä.

T

Todistus lisäpäivistä

Vuonna 1957 tai aiemmin syntynyt jäsen voi halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyään, jolloin tarvitaan todistus maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Todistus lisäpäivistä pyydetään työttömyyskassalta, kun eläkettä edeltävältä kuulta ollaan hakemassa päivärahaa. Aikaisemmin todistusta ei ole mahdollista kirjoittaa, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

Työaikapankki

Työaikapankkiin kerätään työntekijän tekemät ylityöt ja ne voidaan käyttää vapaina tai maksaa rahana myöhempänä ajankohtana. Jos työntekijälle maksetaan rahakorvausta työaikapankista kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana, rahakorvaus estää päivärahan maksamisen korvauksen jaksotusajalta. Työaikapankista nostetun rahakorvauksen jaksotus tehdään samalla tavalla kuin työsuhteen päättyessä pitämättä jääneestä vuosilomasta maksetun lomakorvauksen jaksotus. Jos lomautus on toteutettu lyhennettynä työpäivänä, työaikapankista nostetut ansiot otetaan soviteltua päivärahaa maksettaessa tulona huomioon.

Työllistymistä edistävä palvelu

Työllistymistä edistävät palvelut määritellään työttömyysturvalain 10 luvussa sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, kokeilu, kuntouttava työtoiminta ja uravalmennus. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelujen ajalta maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikalaskuria.

Väliaikaiset lakimuutokset vaikuttavat osittain myös työllistymistä edistäviin palveluihin. Lisäksi enimmäisaikalaskuri ei kerrytä ansiopäivärahan enimmäisaikalaskuria lomautettujen osalta ajalla 16.3.-31.12.2020 ja muiden osalta ajalla 1.7.-31.12.2020. Lue lisää muutoksista täältä.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon tarkastelujaksolla tarkoitetaan aikaa, jonka sisällä 26 viikon työssäoloehdon on täytyttävä. Tarkastelujakso on työttömyyttä välittömästi edeltävät 28 kuukautta, mutta tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi sairaus, päätoiminen opiskelu ja lapsen syntymä.

Väliaikaisten lakimuutosten aikana työssäoloehto voi olla myös 13 viikkoa. Lue lisää täältä.

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana. Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen.

Väliaikaisten lakimuutosten aikana työssäoloehto voi olla myös 13 viikkoa. Tämä koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. Lue lisää täältä.

V

Verotus

Palkkaverokorttia käytettäessä ansiopäivärahasta maksettava vero on aina vähintään 25 prosenttia, ellet toimita kassaan muutosverokorttia etuutta varten. Muutosverokortin etuutta varten voit tilata ja lähettää suoraan kassaan Verohallinnon OmaVero -palvelun kautta.

Verotuspäätös

Verotuspäätös on selvitys verovuoden verotettavasta tulosta tai vahvistetusta tappiosta. Verotuspäätöksellä näkyvät verotuksen perusteena käytetyt tulot ja niistä tehdyt vähennykset. Kassa tarvitsee henkilökohtaisen verotuspäätöksen viimeksi vahvistetusta verotuksesta silloin, kun jäsenellä on yritystuloa tai maatilatalouden tuloa.

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaan ajalta maksettavan vuorottelukorvauksen määrä on 70 prosenttia jäsenen ansiopäivärahan määrästä. Vuorottelukorvausta laskettaessa ei oteta huomioon lapsikorotuksia eikä korotettuja ansio-osia.

#

80 prosentin suoja

Kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy enimmäisaikana, uudelleen laskettava päiväraha on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahasta. Tässä 80 prosentin vertailussa ei huomioida lapsikorotusta. 80 prosentin suojaa ei ole, jos uusi 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy vasta  enimmäismaksuajan jälkeen.

Väliaikaisten lakimuutosten aikana työssäoloehto voi olla myös 13 viikkoa. Lue lisää täältä.