Korduma kippuvad küsimused töötuse kohta

Kuidas töötuskindlustushüvitist taotletakse?
Kas mul on õigus saada palgapõhist päevaraha?
Mis on minu päevaraha suurus?
Millised dokumendid pean ma koos päevaraha taotlusega esitama?
Millal hakatakse minu taotlust menetlema?
Kuidas mõjutavad eri sundpuhkusele saatmise viisid päevaraha maksmist?
Milliseid ajutisi muudatusi on töötuskaitse osas tehtud?
Miks minu taotlust menetleti ja omavastutusaega rakendati / maksimumaega arvestati seadusemuudatusest sõltumata?

Kuidas töötuskindlustushüvitist taotletakse?

 • Kui olete saanud oma tööandjalt teatise sundpuhkusele saatmise või vallandamise kohta.
 • Võtke end koheselt TE-büroos (Töö- ja ettevõtlusbüroo/Työ- ja elinkeinotoimisto) töötu tööotsijana arvele. Registreerige sundpuhkusele saatmine või vallandamine. Registreerimine jõustub koheselt, kuid ei kehti tagasiulatuvalt. Täpsemad registreerimisjuhised leiduvad TE-büroo kodulehel. Võite end töötuna arvele võtta TE-büroo e-teeninduse kaudu.
 • Taotlege töötushüvitist e. töötu päevaraha oma töötukassast. Päevaraha taotletakse tagasiulatuvalt: esimese taotluse võite esitada pärast kahenädalast töötuna olekut või sundpuhkuse lõppedes. Täitke taotlused kalendrinädalate kaupa – alati esmaspäevast pühapäevani!
 • Lisage taotlusele oma palgatõendid ning sundpuhkusele saatmise või vallandamise teade. Taotluse koos vajalike lisadokumentidega saate esitada meie e-teeninduse (eAsiointi) kaudu.

Vaadake videot hüvitise taotlemise kohta siit

Lisajuhised koheseks tegutsemiseks töötuks jäädes või sundpuhkusele saatmise korral (soome keeles)

Kas mul on õigus saada palgapõhist töötu päevaraha?

 • Palgapõhist töötu päevaraha makstakse, kui olete olnud töötu, sundpuhkusel või hõivatud TE-büroo kaudu tööotsimiskavas kokku lepitud tööotsimist edendavate tegevustega.
 • Palgapõhise töötu päevaraha saamiseks peate olema olnud töötukassa liige vähemalt 13 (26) nädalat ja täitma liikmeksoleku aja jooksul tööstaaži tingimuse. Kontrollime liikmesuse ja tööstaaži tingimuste täitumist sel hetkel, kui hakkame menetlema Teie palgapõhise päevaraha taotlust.
 • Tööstaaži tingimus – palgapõhise töötu päevaraha maksmise tingimuseks on 26 nädalat töötamist. Seega võib saada palgapõhist päevaraha kõige varem peale kuuekuulist töötamist. Selle perioodi sisse arvestatakse need kalendrinädalad, mil tööd on tehtud vähemalt 18 tundi. Palk peab vastama kollektiivlepingu tingimustele. Kui konkreetses valdkonnas kollektiivlepingut ei ole, peab täistööaja eest makstava palga suuruseks olema vähemalt 1236 eurot kuus.
 • Seoses ajutise seadusemuudatusega on ajavahemikul 16.03 – 31.12.2020 liikmesuse ja tööstaaži tingimus lühem, so 13 nädalat. Eelduseks on, et taotleja on töötanud tööstaaži tingimusele vastaval töökohal pärast 1. märtsi vähemalt ühe nädala ja töötu päevaraha maksmine algab pärast 16. märtsi. Lühemat tööstaaži tingimust kasutatakse ainult juhul, kui 26 nädala tööstaaži tingimus ei täitu.
 • Palgapõhise päevaraha saamise õigust kontrollib TE-büroo sel hetkel, kui võtate end töötu tööotsijana arvele. Otsuse töötu päevaraha määramise või määramata jätmise kohta saadab TE-büroo Teie töötukassale.

Mis on minu päevaraha suurus?

 • Palgapõhine töötu päevaraha arvutatakse Teie töötuks jäämisele eelnenud palga põhjal. Arvesse võetakse 26 kalendrinädala tööstaažitingimusele vastav palk (need nädalad, mil töötasite vähemalt 18 tundi). Päevaraha määramiseks lisage oma taotlusele palgatõend.
 • Seoses ajutise seadusemuudatusega on perioodil 16.03 – 31.12.2020 liikmesuse ja tööstaaži tingimus lühem, st piisab 13 töönädalast. Eelduseks on, et taotleja on töötanud tööstaaži tingimusele vastaval töökohal pärast 1. märtsi vähemalt 1 nädala ja töötu päevaraha on määratud algama pärast 16. märtsi. Lühemat tööstaaži tingimust kasutatakse ainult olukorras, kus 26 nädalane tööstaažitingimus ei täitu.
 • Päevaraha määramisel kasutatava päevapalga arvutamiseks jagatakse 13 või 26 töönädala palk sama perioodi tööpäevade arvuga (5 päeva nädalas). Tööpäevadena ei lähe arvesse päevad, mille eest palka ei ole makstud töölt puudumise pärast (kuigi töölt puudumine on olnud põhjendatud), näiteks palgata haiguspuhkus.
 • Päevaraha määramisel kasutatava päevapalga arvutamiseks jagatakse 13 või 26 töönädala palk sama perioodi tööpäevade arvuga (5 päeva nädalas). Tööpäevadena ei lähe arvesse päevad, mille eest ei ole makstud palka – põhjendatud töölt puudumise eest, näiteks palgata haiguslehel olemise aeg.
 • Palgapõhine päevaraha koosneb põhiosast (33,66 € päevas), töötasuosast (45% Teie päevase töötasu summa ja põhiosa summa vahest) ja lisatasust (alla 18-aastaste laste pealt või kui olete hõivatud tööotsimist edendava tegevusega).

Kasutage oma päevaraha eeldatava suuruse arvutamiseks kalkulaatorit

Lisateave päevaraha suuruse arvutamise kohta (soome keeles)

Millised dokumendid pean ma koos päevaraha taotlusega esitama?

 • Lisage taotlusele palgatõend ning sundpuhkusele saatmise või vallandamise teade ja koopia töölepingust.
 • Võite lisada taotlusele ka hüvitise maksmiseks  hüvitiste maksmiseks mõeldud maksukaardi (verokortti etuutta varten). Võite selle maksuameti e-teeninduses taotleda, kui olete töötukassalt saanud otsuse töötu päevaraha suuruse kohta.
 • Te ei pea saatma originaaldokumente, piisab koopiast või fotost.
 • Võite saata lisadokumendid meie e-teeninduse (eAsiointi) kaudu.
 • Posti teel võite saata taotlused ja vajalikud dokumendid töötukassa aadressile: Teollisuuden työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki
 • Palun teavitage meid kõikidest päevaraha määramist mõjutavatest muudatustest esimesel võimalusel.

Lisateave päevaraha taotluse lisadokumentide kohta (soome keeles)

Lisateave hüvitiste maksmiseks mõeldud maksukaardi taotlemise kohta (soome keeles)

Millal hakatakse minu taotlust menetlema?

Taotlusi menetletakse nende saabumise järjekorras. Taotluste menetlemise hetkeolukorda on võimalik jälgida meie kodulehel, mida uuendame kord päevas. Kodulehel on näha esmataotluste ja tööpäevi sisaldavate taotluste menetlemise ajad. 4 nädalased jätkutaotlused makstakse 2-3 päeva jooksul saabumisest, täpsem maksegraafik leidub meie kodulehel.

Töötukassa e-teeninduses eAsiointi on võimalik vaadata juba menetletud taotluse väljamakse kuupäeva. Kui soovite hüvitise väljamaksmise kohta saada teadet tekstsõnumiga, määrake see eAsiointi sätetes. Saate sõnumi väljamakse kuupäeva ja arveldusarvele laekuva summaga mobiiltelefoni numbrile, mille olete teatanud meile eAsionti lehel või töötu päevaraha taotluses. Saate sõnumi viimati teatatud numbrile.

Kuidas mõjutavad sundpuhkuse erinevad viisid töötu päevaraha suurust ja väljamksmist?

 • Kui Teie sundpuhkus kestab terve tööpäeva, makstakse Teile sundpuhkuse päevade eest palgapõhist päevaraha täies ulatuses.
 • Kui Teie sundpuhkusele saatmine tähendab lühendatud tööpäeva, makstakse Teile päevaraha, mille arvutamisel on võetud arvesse sel perioodil saadud palk. Seda nimetatakse kohandatud päevarahaks.

Lisateave kohandatud päevaraha kohta (soome keeles)

Milliseid ajutisi muudatusi on töötuskaitse osas tehtud?

Koroonaviiruse epideemia tõttu on tehtud töötuskindlustuse seaduses ja sellel põhinevates õigusaktides ajutisi muudatusi, mis puudutavad ajavahemikku 16.03.- 31.12.2020

Muudatused töötuskindlustuses

 • Omavastutusaega ei rakendata ajavahemikul 16.03.2020 – 31.12.2020 juhul, kui omavastutusaja esimene päev jääb selle perioodi sisse
  • Puudutab sundpuhkusele saadetud, töötuks jäänud ja osaliselt töötavaid inimesi
 • 13 kalendrinädala pikkust liikmesuse ja tööstaaži tingimust võib rakendada juhul, kui tööstaažitingimuse täitmiseks on võimalik lugeda pärast 01.03.2020 vähemalt ühte kalendrinädalat
 • Maksimaalse väljamakseaja, so. 300-500 päeva hulka ei loeta sundpuhkusele saatmise aega perioodil 16.03.-31.12.2020.
 • Maksimaalse töötu päevaraha väljamakseaja, so. 300-500 päeva hulka ei arvestata ajavahemikul 1.7.-31.12.2020 teostatud töötu päevaraha väljamakseid.

Muudatused sundpuhkusega seotud toimingutes

 • Sundpuhkusele saadetud inimeste õppe- ja ettevõtlustegevust TE-büroos ei kontrollita
 • Sundpuhkusele saadetud inimesed ei ole kohustatud koostama tööotsimiskava ega osalema TE-büroo teenustes (enda tööandja poolt pakutav töö tuleb vastu võtta)
 • Sundpuhkusele saadetud inimeste registreerimiskohustustes muudatusi ei tehtud. Teil on vaja jätkuvalt registreerida tööotsijaks.

Muudatused sundpuhkusele saatmises ja vallandamise osas

 • Tööandjal on õigus saata tähtajalise töölepingu alusel töötav töötaja sundpuhkusele samadel tingimustel, nagu seda näeb ette tähtajatu tööleping
 • Töötaja sundpuhkusele saamisele eelnevat etteteatamisaega lühendatakse 14 päevalt 5 päevale. Töötukassale tuleb endiselt saata algava sundpuhkuse teade.
 • Sundpuhkust puudutavate töökõneluste kestust lühendatakse praeguselt kuuelt nädalalt või 14 päevalt 5 päevale
 • Sundpuhkusele saatmise aluseks võib olla ka tööandja ja töötaja omavaheline kokkulepe
 • Kokkuleppe eelduseks on, et sundpuhkus on ajutine ja see on tingitud tööandja tegevusest või majanduslikust olukorrast
 • Katseajal töölepingu ülesütlemine on võimalik tootmise languse tõttu või majanduslikel põhjustel

Lisateave töötuskaitse ajutiste muudatuste kohta (soome keeles)

Miks minu taotluse menetlemisel ja rakendati omavastutusaega ja või päevaraha maksmise maksimumajast arvestati päevi maha seadusemuudatusest sõltumata?

Töötuskindlustusseaduse muudatused jõustusid tagasiulatuvalt alates 16. märtsist, seadus ise võeti vastu 15. aprillil. Korrigeerime enne seaduse jõustumist menetletud taotlused ning viime need ajutiste seadusaktidega vastavusse.

 • Kui Teie taotluse puhul on arvestatud omavastutusaega 16. märtsile järgneva perioodi eest, korrigeeritakse Teie taotlust automaatselt ja omavastutusaja eest makstakse päevaraha. Teie ise ei pea töötukassaga ühendust võtma.
 • Kui Teie sundpuhkus algas 16. märtsil või pärast seda, siis ajavahemikul 16.03 – 31.12.2020 makstud päevi päevaraha maksmise maksimumajast maha ei arvestata. Päevaraha maksmise maksimumaeg kontrollitakse ja korrigeeritakse automaatselt. Teie ise ei pea töötukassaga ühendust võtma.

Lisateavet seadusemuudatuste kohta leiate siit (soome keeles)