Oletko jäänyt työttömäksi?

1. Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä työ- ja elinkeinotoimistoon

Voit ilmoittautua TE-toimistoon jo ennen työttömyyden alkua. Työnhaku on voimassa ilmoittautumispäivästä lähtien. Työnhaun voit käynnistää TE-palveluiden Omassa asioinnissa verkkopankkitunnustesi avulla.

Työnhaku on pidettävä voimassa TE-toimiston kanssa sovittavalla tavalla koko työttömyyden ajan. Jos työnhakusi katkeaa esimerkiksi satunnaisen työsuhteen vuoksi, muista ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi uudelleen työsuhteen päättymisen jälkeen viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

2. Täytä ansiopäivärahahakemus kahdelta tai neljältä ensimmäiseltä työttömyysviikolta taikka kalenterikuukaudelta eAsionnissa

Ensihakemus tulee täyttää työttömyyskassalle kahdelta täydeltä kalenteriviikolta maanantaista sunnuntaihin. Jos työttömyytesi alkaa keskellä viikkoa, täytä hakemus kyseisen viikon loppuun ja lisäksi yhdeltä täydeltä kalenteriviikolta.

Jatkohakemus täytetään jälkikäteen neljältä kalenteriviikolta tai kalenterikuukauden jaksoissa. Jos teet osa-aikatyötä, jossa on kuukausipalkka, hae päivärahaa kalenterikuukaudelta. Lue lisää ansiopäivärahan hakemisesta osa-aikatöiden aikana täältä.

Täytä hakemus eAsioinnissa. Voit toimittaa siellä myös tarvittavat liitteet.

Päivärahahakemus on mahdollista täyttää myös paperisena, löydät hakulomakkeen täältä.

Muista täyttää hakemus huolellisesti ja liittää mukaan tarvittavat selvitykset. Päivärahahakemuksen käsittelijä on yhteydessä sinuun, jos hakemukseen tarvitaan lisätietoja.

3. Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat liitteet päivärahahakemukseen

Työttömyyden alkaessa toimita ainakin kopiot irtisanomisilmoituksesta ja työtodistuksesta kassaan.

Sinun ei tarvitse liittää palkkatodistusta hakemukseesi, sillä työttömyyskassa saa palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat puutteelliset, pyydämme sinulta lisätietoja, esimerkiksi palkkatodistusta tai -laskelmaa.

eAsioinnin kautta lähetetyt liitteet saapuvat kassaan välittömästi. Katso tarkemmat tiedot hakemukseen tarvittavista liitteistä täältä.

4. Lähetä ansiopäivärahahakemus liitteineen hakemusjakson päätyttyä

Lähetä hakemus liitteineen eAsioinnin kautta. Hakemuksen voit lähettää hakemusjakson päätyttyä. Jos täytät hakemuksen esimerkiksi neljältä kalenteriviikolta, voit lähettää sen aikaisintaan sunnuntaina. Kalenteriviikko on jakso maanantaista sunnuntaihin.

Esimerkki

Jos haet päivärahaa neljän kalenteriviikon ajalta 5.4.-2.5.2021, voit lähettää hakemuksen kassaan aikaisintaan sunnuntaina 2.5.2021.

Paperisen hakemuslomakkeen voit lähettää osoitteeseen Teollisuuden työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki.

Muista, että hakemuksen tulee olla saapunut kassaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lomautuksen alkamisesta. Kolmen kuukauden hakuaika koskee myös päivärahan jatkohakemuksia, lapsikorotuksen ja kulukorvauksen hakemista.

Suosittelemme hakemaan muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys toimitetaan sen tietojen mukaisesti.
Katso lisää kohdasta Verokortti.

 

Voit toimittaa hakemuksen, vaikka kaikkia liitteitä ei vielä olisi saatavilla.

5. Toimita mahdollisesti pyydetyt lisäselvitykset ja puuttuvat liitteet

Muista ilmoittaa meille päivärahaoikeuteen vaikuttavista muutoksista ja muuttuneista henkilö- ja yhteystiedoistasi. Muutoksista ilmoittamisesta löydät lisätietoa täältä.

Lue lisää

Hakemuksen liitteet
Irtisanomisaika
Arkipyhät
Jäsenmaksujen maksaminen
Päivärahaan vaikuttavat muutokset
Muutoksista ilmoittaminen
Päätös ja päivärahan maksaminen

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä viipymättä meille. Liitteiden, kuten esimerkiksi lomautusilmoituksen ja verokortin ei tarvitse olla alkuperäisiä, vaan niistä riittää kopiot. Liitteet voi toimittaa helposti eAsioinnin kautta.

Lähetä ensimmäisen hakemuksesi liitteenä

Irtisanomisilmoitus

Mikäli toistaiseksi voimassa oleva työsuhteesi on päättynyt, toimita kassalle kopio irtisanomisilmoituksesta.

Työtodistus

Irtisanomisilmoituksen lisäksi kassalle on tarvittaessa lähetettävä kopio työtodistuksesta. Toimita työtodistus kassalle myös määräaikaisen työsuhteen päätyttyä.

Lisäksi tarvittaessa

Palkkatiedot

Sinun ei tarvitse liittää palkkatodistusta hakemukseesi, sillä työttömyyskassa saa palkkatiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisterin tiedot ovat puutteelliset, pyydämme sinulta lisätietoja, esimerkiksi palkkatodistusta tai -laskelmaa.

Sosiaalietuudet

Jos saat päivärahan määrään vaikuttavaa sosiaalietuutta (esimerkiksi kotihoidon tuki, osatyökyvyttömyyseläke tai osittainen hoitoraha), liitä hakemukseesi etuuden myöntöpäätös. Muista ilmoittaa myös muutoksista etuuden määrässä. Jos sosiaalietuuden on myöntänyt Kela, pelkkä ilmoitus etuudesta riittää.

Verokortti

Saamme suoraan verottajalta verokortin tiedot. Suosittelemme hakemaan muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys toimitetaan sen tietojen mukaisesti. Palkkaverokorttia käytettäessä ennakonpidätys on aina vähintään 25 prosenttia.

Muutosverokortin etuutta varten voit tilata Verohallinnon OmaVero -palvelusta. OmaVeroa -palvelua käyttämällä voit lähettää muutosverokortin etuutta varten sähköisesti suoraan kassaan.

Yritystoiminta

Jos sinulla on yritystoimintaa, toimita hakemuksen liitteeksi henkilökohtainen verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Myös verotuspäätöksen erittelyosa tarvitaan, jos olet osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä.

Kuolinpesän osakkaan on toimitettava henkilökohtaisen verotuspäätöksen lisäksi myös kuolinpesän verotuspäätös.

Lapsikorotus

Saamme tiedon alle 18-vuotiaista lapsista väestötietojärjestelmästä. Merkitse päivärahahakemukseen kuitenkin huollettavien lasten syntymäajat lapsikorotuksen maksamista varten.

Ilmoita myös samassa taloudessa asuvien puolison lasten syntymäajat.

Takaisin alkuun

Irtisanomisaika

Jos saat työnantajaltasi irtisanomisajan palkkaa, sitä vastaavaa korvausta, tai muuta työsuhteen päättymiseen liittyvää taloudellista etuutta, sinulla ei ole oikeutta päivärahaan. Työnantajalta saatu muu taloudellinen etuus työsuhteen päättyessä, esimerkiksi niin sanottu kultainen kädenpuristus tai eropaketti, jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien.

Taloudellinen etuus jaksotetaan työstä saadun laskennallisen päiväpalkan perusteella. Päiväpalkka lasketaan samoin kuin ansiopäivärahan perusteena oleva päiväpalkka, mutta siitä ei vähennetä työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutuksen päivärahamaksua (4,14 % vuonna 2020). Taloudellisena etuutena maksettu summa jaetaan laskennallisella päiväpalkalla, ja tästä saatu luku on jaksotuspäivien lukumäärä. Jaksotusajan laskeminen alkaa työsuhteen päättymisestä lukien ja aikaan lasketaan viisi päivää viikossa maanantaista perjantaihin.

Esimerkki

Kuukausiansiosi on ollut 3000€, joten keskimääräinen päiväpalkkasi on 139,53€ (3 000€/työpäivät 21,5). Työsuhteen päättyessä saat 3 kuukauden palkkaa vastaavan summan, 9 000€.

Taloudellinen etuus 9 000€ / Päiväpalkka 139,53€ = 64 päivää (pyöristys alaspäin kokonaisiin päiviin).

Jaksotusaika kuluu työsuhteen päättymisestä lukien 5 päivää viikossa. Työsuhde päättyy 30.4.2020, joten jaksotus jatkuu 29.7.2020 saakka.

Takaisin alkuun

Arkipyhät

Työttömyysetuutta voidaan maksaa arkipyhien ajalta, jos olet kokonaan työtön ja tietyin edellytyksien myös lomautuksen ajalta. Kokonaan työttömältä ajalta hakemukselle voi merkitä työtön.

Takaisin alkuun

Jäsenmaksujen maksaminen

Jäsenmaksujesi täytyy olla ajan tasalla, ennen kuin voimme maksaa päivärahaa. Jos sinulla on jäsenmaksuja maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta, emme voi maksaa päivärahaa. Voimme periä puuttuvan jäsenmaksun ensimmäisestä maksettavasta ansiopäivärahasta.

Lue lisää jäsenmaksuista täältä.

Takaisin alkuun

Päivärahan määrään vaikuttavat muutokset

Kotihoidon tuki

Merkitse tieto omasta tai puolison saamasta kotihoidon tuesta hakemukseen. Jos puolisosi saa kotihoidon tukea, merkitse hakemukselle tarkemmat tiedot puolison mahdollisesta työssäkäynnistä ja opiskelusta sekä siitä, kuka lasta hoitaa.

Ilmoita myös muutoksista kotihoidon tuessa tai tuen lakkautuksesta. Päätöksiä kotihoidon tuesta ei tarvitse lähettää meille.

Osatyökyvyttömyyseläke

Ilmoita meille osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä lähettämällä päätös joko eAsioinnin kautta tai postitse.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke (1.2.2017 alkaen) ei vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen.

Uusi päätös eläkkeen suuruudesta on lähetettävä kassalle vuosittain indeksitarkistuksen vuoksi.

Työttömyyden päättyminen

Ilmoita hakemuksellasi päivärahan hakemisen päättymisestä.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön vastaanottamisesta on ilmoitettava TE-toimistoon. Merkitse työn alkaminen myös viimeiseen päivärahahakemukseesi.

Vanhuuseläkkeen tai muun päivärahan saamisen estävän etuuden alkamisesta on ilmoitettava kassalle viimeistään viimeisen päivärahahakemuksen yhteydessä.

Voit halutessasi siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyäsi, jos sinulle on maksettu päivärahaa lisäpäiviltä. Tarvitset kassalta todistuksen maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Pyydä todistusta, kun olet hakemassa eläkettä edeltävältä kuulta päivärahaa. Aikaisemmin todistusta ei ole mahdollista kirjoittaa, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

Sairastuminen

Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta sairauden kestäessä yli kymmenen päivää. Ilmoita sairastumisestasi hakemuksessa ja siitä, oletko hakenut Kelasta sairauspäivärahaa.

Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän päivää (mukaan lukien lauantait). Tapaturman tai saman sairauden sattuessa 30 päivän sisällä on omavastuuaika yksi päivä. Voimme maksaa ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta, mikäli olet saanut työttömyysetuutta välittömästi ennen sairastumistasi.

Lue lisää sairastumisesta työttömyysaikana täältä.

Muutokset työsuhteeseen

Työn päättyminen

Työsuhteen päättymisestä tai muuttumisesta esimerkiksi osa-aikaiseksi on ilmoitettava hakemuksessa.

Ilmoita työsuhteen päättymisestä myös TE-toimistoon.

Osa-aikatyön alkaminen

Jos kokoaikainen työsuhteesi muuttuu osa-aikaiseksi työnantajan aloitteesta, lähetä kassaan kopio työsopimuksesta sekä palkkatodistus kokoaikatyön päättymiseen asti.

Takaisin alkuun

Muutoksista ilmoittaminen

Ilmoita meille viipymättä päivärahaoikeuteen ja päivärahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista tilanteessasi. Pidä myös omat tietosi ajan tasalla hakemuksen käsittelyä varten. Muutokset voi ilmoittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Osa tiedoista on mahdollista ilmoittaa myös puhelimitse palvelunumeroon.

Henkilökohtaisten tietojen muutokset

Tilinumero

Muuttunut tilinumero on ilmoitettava aina kirjallisesti. Uuden tilinumeron voit ilmoittaa eAsioinnissa, merkitä hakemukseesi tai sen voi lähettää kirjallisena postitse. Tilinumeron muutoksista ei ole mahdollista ilmoittaa puhelimitse.

Lapsitiedot

Ilmoita meille niiden alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi syntymäajat, joista haet lapsikorotusta. Lapsikorotukset maksetaan enintään kolmen kuukauden ajalta takautuvasti.

Samassa taloudessa asuvasta (avopuolison tai puolison) alle 18-vuotiaasta lapsesta sinulla on oikeus lapsikorotukseen muuttopäivästä lukien. Erilleen muuttamisesta on ilmoitettava viipymättä. Omasta huollettavasta lapsesta on oikeus lapsikorotukseen siihen saakka, kunnes tämä täyttää 18 vuotta.

Yhteystiedot

Osoitteenmuutoksesta tai muuttuneesta puhelinnumerosta voit ilmoittaa kassalle eAsioinnissa, merkitsemällä tieto jatkohakemuksen lisätiedot -kohtaan tai puhelimitse soittamalla palvelunumeroon.

Takaisin alkuun

Päätös ja päivärahan maksaminen

Saat kirjallisen päätöksen, kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty. Päätöksessä ilmoitetaan yleensä päivärahaoikeuden alkamisesta, päivärahan suuruudesta ja omavastuuajasta. Saat myös maksuilmoituksen, josta löytyy tieto maksun määrästä ja maksupäivästä. Maksuilmoituksen toimitustavan voit valita eAsioinnissa, ilmoituksen voit saada esimerkiksi tekstiviestinä.

Ansiopäivärahahakemusten käsittelytilanteen ja maksuaikataulun voi tarkistaa täältä.

Takaisin alkuun ↑