Työllistymistä edistävät palvelut

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

TE-toimiston kanssa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sinulle maksetaan ansiopäivärahaa ja maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikaa. Päivärahan lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta.

Työllistymistä edistävät palvelut ovat:

  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • työnhakuvalmennus
  • työkokeilu
  • uravalmennus.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta voit saada päivärahaa, vaikka siihen ei työttömänä olisikaan oikeutta omavastuuajan tai työvoimapoliittisen korvauksettoman määräajan eli karenssin vuoksi. Muut päivärahan maksamiseen liittyvät rajoitukset ovat voimassa myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sinulle voidaan edellytysten täyttyessä maksaa korotettua päivärahaa enintään 200 päivältä. Myös työllistymissuunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen väliseltä ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa, jos palvelujen välinen aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.

Työssäoloehdon täyttyessä uudelleen voidaan myös korotetun ansio-osan maksaminen palvelujen ajalta aloittaa alusta.

Korotetun ansio-osan määrä on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkkasi ylittää 3 197,70 euroa, korotettu ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 25 prosenttia. Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen, kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Kulukorvaus

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta. Kulukorvaus on 9 euroa päivältä ja se on verotonta tuloa.
Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä ja sitä voit saada, jos koulutuspaikkasi on työssäkäyntialueen ulkopuolella. Korotettua kulukorvausta maksetaan myös silloin, jos koulutuspaikkasi on kotikunnan ulkopuolella ja majoittumisesta aiheutuu kustannuksia.

Ulkomailla järjestettävän koulutuksen ajalta maksetaan ulkomaan kulukorvausta, joka on puolet valtion virkamiesten kyseisessä maassa tehdyn virkamatkan perusteella maksettavasta päivärahasta. Pohjois-Kalotin koulutussäätiön järjestämässä NORD-koulutuksessa oleville maksettava kulukorvaus on 16,82 euroa päivässä.

Kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävän palvelun osallistumispäiviltä, enintään viideltä päivältä viikossa. Kulukorvausta ei makseta koulutusaikaisilta lomajaksoilta eikä poissaolopäiviltä. Omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta.

Työssäoloehdon täyttyminen työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun aikana

Työssäoloehtosi täyttyessä uudelleen työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana päivärahan määrää ei lasketa uudelleen, eikä enimmäisajan laskeminen ala alusta. Jos enimmäisaikasi täyttyy koulutuksen aikana, ansiopäivärahaoikeus päättyy. Voit hakea Kelasta työmarkkinatukea koulutuksen päättymiseen asti.

Koulutuksen jälkeen sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa uudelleen työttömyyden perusteella, jos työssäoloehtosi on täyttynyt. Tällöin päivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta, päivärahan määrä lasketaan uudelleen ja uusi viiden päivän omavastuuaika otetaan.

Poissaolot työllistymistä edistävistä palveluista

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalta sinulle maksetaan päivärahaa myös palvelun poissaolopäiviltä. Muissa palveluissa poissaolopäiviltä ei makseta päivärahaa, ellei poissaolo johdu työhaastattelusta, työkyvyttömyydestä tai alle 10-vuotiaan lapsen enintään neljä päivää kestävästä sairaudesta. Työvoimapoliittisen koulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan kulukorvausta ja korotettua ansio-osaa myös palvelun poissaolopäiviltä lukuun ottamatta loma-aikoja. Muissa palveluissa poissaolopäiviltä ei makseta kulukorvausta lainkaan. Ilmoita poissaolopäivistäsi päivärahahakemuksessa.

Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Palvelujen ajalta haetaan päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa.
Merkitse päivärahahakemukseen työllistymistä edistävän palvelun ajalta palvelun nimi osallistumispäivien kohdalle. Älä merkitse tuntitietoja. Merkitse myös koulutukseen sisältyvät loma-ajat ja poissaolopäivät. Jos poissaolo johtuu työhaastattelusta, työkyvyttömyydestä tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, merkitse poissaolon syy hakemukseen.

Korotettua päivärahaa tai kulukorvausta ei tarvitse hakea erikseen.

Väliaikaiset lakimuutokset työllistymistä edistävien palvelujen osalta

Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti myös silloin, kun henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen. Lakimuutos on voimassa 16.3.-31.12.2020.

TE-toimisto voi lisäksi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen. Muutos on voimassa 1.8.-31.12.2020.

Lue lisää väliaikaisista lakimuutoksista täältä.