Opiskelu ja työllistymistä edistävät palvelut

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada tietyin ehdoin ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

Lue lisää

Päätoiminen opiskelu
Sivutoiminen opiskelu
Lyhytkestoinen opiskelu
Työllistymistä edistävät palvelut
Alle 25-vuotiaan velvollisuus hakea koulutusta
Opintojen aloittaminen työttömänä
Kuvan lähde: TYJ

 

Päätoiminen opiskelu

Ilmoita TE-toimistoon opinnoistasi. Jos TE-toimisto katsoo, että opiskelet päätoimisesti, et voi saada päivärahaa työttömyyskassasta.

Päivärahaa voi sen sijaan hakea, jos työttömyytesi aikana osallistut työllistymistä edistävään palveluun tai opiskelet sivutoimisesti. Muita opiskelun aikaisia etuuksia voit tiedustella Kelasta ja TE-toimiston verkkosivuilta löydät lisätietoa opiskelusta työttömyyden aikana.

Takaisin alkuun

Sivutoiminen opiskelu

Sivutoimisten opintojen aikana voit hakea päivärahaa, koska ne eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista. TE-toimisto arvioi opintojen sivutoimisuuden ja antaa siitä lausunnon. Ota yhteyttä TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

Jos opiskelet sivutoimisesti, merkitse hakemuksen päiväkohtaiseen selvitykseen ”työtön” myös opiskelupäivien kohdalle. Sivutoimisen opiskelun aikana sinulla ei ole oikeutta korotettuun päivärahaan tai kulukorvaukseen.

Takaisin alkuun

Lyhytkestoinen opiskelu

Voit opiskella ja saada päivärahaa puoli vuotta, jos olet vähintään 25-vuotias ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Jos opintosi ovat sen sijaan keskeytyneet aiemmin ja keskeytymisestä on aikaa vähintään vuosi, voit hakea päivärahaa puolen vuoden ajan saattaaksesi opintosi loppuun.

Lyhytkestoisten opintojen aikana sinulla on silti velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä, sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin, jos niitä tarjotaan sinulle.

TE-toimisto antaa lausunnon lyhytkestoisista opinnoista. Ota yhteyttä TE-toimistoon hyvissä ajoin ennen opintojen alkamista.

Takaisin alkuun

Työllistymistä edistävät palvelut

Voit opiskella työttömyyden tai lomautuksen aikana ja saada ansiopäivärahaa, kun olet sopinut opinnoista TE-toimiston kanssa. Kaikista opinnoista työttömyyden aikana on sovittava TE-toimiston kanssa ennen opintojen alkamista.

TE-toimiston kanssa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sinulle maksetaan ansiopäivärahaa ja maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikaa. Päivärahan lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta.

Työllistymistä edistävät palvelut ovat:

  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • työnhakuvalmennus
  • työkokeilu
  • uravalmennus.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta voit saada päivärahaa, vaikka siihen ei työttömänä olisikaan oikeutta omavastuuajan tai työvoimapoliittisen korvauksettoman määräajan eli karenssin vuoksi. Muut päivärahan maksamiseen liittyvät rajoitukset ovat voimassa myös työllistymistä edistävien palvelujen aikana.

Korotettu päiväraha työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sinulle voidaan edellytysten täyttyessä maksaa korotettua päivärahaa enintään 200 päivältä. Myös työllistymissuunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen väliseltä ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa, jos palvelujen välinen aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.

Työssäoloehdon täyttyessä uudelleen voidaan myös korotetun ansio-osan maksaminen palvelujen ajalta aloittaa alusta.

Korotetun ansio-osan määrä on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkkasi ylittää 3 197,70 euroa, korotettu ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 25 prosenttia. Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi olla enintään päivärahan perusteena olevan päiväpalkan suuruinen, kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Kulukorvaus

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta. Kulukorvaus on 9 euroa päivältä ja se on verotonta tuloa. Kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävän palvelun osallistumispäiviltä, enintään viideltä päivältä viikossa.

Kulukorvausta ei makseta koulutusaikaisilta lomajaksoilta eikä poissaolopäiviltä. Omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta.

Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä ja sitä voit saada, jos koulutuspaikkasi on työssäkäyntialueen ulkopuolella. Korotettua kulukorvausta maksetaan myös silloin, jos koulutuspaikkasi on kotikunnan ulkopuolella ja majoittumisesta aiheutuu kustannuksia.

Ulkomailla järjestettävän koulutuksen ajalta maksetaan ulkomaan kulukorvausta, joka on puolet valtion virkamiesten kyseisessä maassa tehdyn virkamatkan perusteella maksettavasta päivärahasta. Pohjois-Kalotin koulutussäätiön järjestämässä NORD-koulutuksessa oleville maksettava kulukorvaus on 16,82 euroa päivässä.

Työssäoloehdon täyttyminen työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun aikana

Työssäoloehtosi täyttyessä uudelleen työvoimakoulutuksen tai omaehtoisen opiskelun aikana päivärahan määrää ei lasketa uudelleen, eikä enimmäisajan laskeminen ala alusta. Jos enimmäisaikasi täyttyy koulutuksen aikana, ansiopäivärahaoikeus päättyy. Voit hakea Kelasta työmarkkinatukea koulutuksen päättymiseen asti.

Koulutuksen jälkeen sinulle voidaan maksaa ansiopäivärahaa uudelleen työttömyyden perusteella, jos työssäoloehtosi on täyttynyt. Tällöin päivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta, päivärahan määrä lasketaan uudelleen ja uusi viiden päivän omavastuuaika otetaan.

Poissaolot työllistymistä edistävistä palveluista

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalta sinulle maksetaan päivärahaa myös palvelun poissaolopäiviltä. Muissa palveluissa poissaolopäiviltä ei makseta päivärahaa, ellei poissaolo johdu työhaastattelusta, työkyvyttömyydestä tai alle 10-vuotiaan lapsen enintään neljä päivää kestävästä sairaudesta. Työvoimapoliittisen koulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan kulukorvausta ja korotettua ansio-osaa myös palvelun poissaolopäiviltä lukuun ottamatta loma-aikoja. Muissa palveluissa poissaolopäiviltä ei makseta kulukorvausta lainkaan. Ilmoita poissaolopäivistäsi päivärahahakemuksessa.

Päivärahan hakeminen työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Palvelujen ajalta haetaan päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa.
Merkitse päivärahahakemukseen työllistymistä edistävän palvelun ajalta palvelun nimi osallistumispäivien kohdalle. Älä merkitse tuntitietoja. Merkitse myös koulutukseen sisältyvät loma-ajat ja poissaolopäivät. Jos poissaolo johtuu työhaastattelusta, työkyvyttömyydestä tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta, merkitse poissaolon syy hakemukseen.

Korotettua päivärahaa tai kulukorvausta ei tarvitse hakea erikseen.

Takaisin alkuun

Alle 25-vuotiaan velvollisuus hakea tutkintoon johtavaa koulutusta

Jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole tarvittavaa koulutusta, tulee sinun hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa, jotka alkavat seuraavana syksynä. Opiskelupaikkaa on haettava, jos peruskoulun tai lukion jälkeen ei ole suorittanut tutkintoon johtavaa ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta.

Jos et ole hakenut opiskelupaikkoja, et voi saada työttömyysetuutta. Lisäksi kieltäytyminen koulutuksesta tai sen keskeyttäminen voivat johtaa työttömyysetuuden menettämiseen.

Tämä koskee myös niitä tilanteita, joissa alle 25-vuotiaana olisit täyttänyt ansiopäivärahan työssäoloehdon. Sen sijaan työllistymistä edistävän palvelun, kuten työvoimakoulutuksen tai työkokeilun, ajalta voit saada päivärahaa. Työllistymistä edistävä palvelu ei kuitenkaan korvaa hakuvelvollisuutta.

Koulutuksen ei tarvitse kuulua yhteishakuun, mutta sen tulee johtaa tutkintoon, eli esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen valmistavaan tai valmentavaan koulutukseen hakeminen ei ole riittävää.

Koulutukseen hakemisvelvollisuuden voit TE-toimiston kanssa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa korvata muilla toimilla, jos syynä on esimerkiksi terveydentila tai oppimisvaikeudet.

Oikeutta työttömyysetuuteen ei ole ennen kuin täytät 25 vuotta, suoritat tutkinnon tai osallistut esimerkiksi työllistymistä edistäviin palveluihin vähintään 21 kalenteriviikoksi.

Jos et ole täyttänyt vielä 25 vuotta, sinulla ei ole tarvittavaa tutkintoa ja olet esimerkiksi määräaikaisesti töissä, muista siis hakea vähintään kahta opiskelupaikkaa syksyllä alkavaan koulutukseen jo työsuhteesi aikana.

Kevään yhteishausta ja opintovaihtoehdoista saat tietoa Opintopolusta.

Jos olet epävarma tilanteestasi, voit tiedustella koulutukseen hakemisvelvollisuudesta tarkemmin ja vielä mahdollisesti haussa olevista opiskelupaikoista TE-toimiston koulutusneuvonnasta, puh. 0295 020 702. Voit myös tarkistaa, löydätkö vastauksen TE-toimiston verkkosivuilta.

Takaisin alkuun