Miten sosiaalietuudet vaikuttavat päivärahaan?

Päivärahan saamisen estävät etuudet

Osa sosiaalietuuksista estää ansiopäivärahan saamisen kokonaan. Tällaisia etuuksia ovat:

 • Vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke
 • Äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, ja vanhempainraha tai erityishoitoraha
 • Sairaus- tai osa-sairauspäivärahaa
 • Kuntoutusraha tai ansionmenetyskorvaus tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • Täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
 • Luopumistuki (maatalousyrittäjät tai maatalouden harjoittajat).

Päivärahaa vähentävät etuudet

Alla on eritelty joitakin ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia. Lista ei ole tyhjentävä.

 • Osa-aikaeläke (vähennetään jäsenen päivärahasta kuukausitasolla)
 • Työeläkelain mukainen osa-työkyvyttömyyseläke (vähennetään jäsenen päivärahasta kuukausitasolla)
 • Kotihoidontuki (hoitoraha/hoitolisä). Kotihoidontuki on perhekohtainen etuus. Puolison saama kotihoidontuki otetaan huomioon silloin, kun puolisolla on työtuloja tai tämä ei itse hoida lapsia. Jäsenen saama kotihoidontuki vähennetään aina jäsenen saamasta päivärahasta. Kuntakohtaisia lisiä ei vähennetä.
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke
 • Sotilasvammalain mukainen päiväraha
 • Liikennevakuutuslain mukaiset edut, paitsi erityisten kustannusten korvaukset ja perhe-eläkkeet
 • Luopumiskorvaus
 • Alle 65-vuotiaalle myönnetty vanhuuseläke, joka ei perustu täysiin työvuosiin. (Koskee ennen vuotta 2005 myönnettyjä eläkkeitä. Vuoden 2005 alun eläkemuutosten jälkeen myönnetään vain vanhuuseläkettä, jonka saaminen on automaattisesti este työttömyysetuuden saamiselle, vaikka vanhuuseläkkeen saaminen perustuisi vajaisiin työvuosiin.)
 • Valtion eläkelain 8 § 1 momentin mukaan myönnetyt eläkkeet, joita maksetaan tehtävistä, joissa on yleistä eläkeikää alempi pakollinen eroamisikä
 • Työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke
 • Toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus
 • Rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • Potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke).

Etuudet joilla ei ole vaikutusta päivärahaan

Ansiopäivärahan määrään ei ole vaikutusta seuraavilla sosiaalietuuksilla:

 • Lapsilisä
 • Kunnan maksama omaishoidontuki tai perhehoidon palkkio (jos olet omais- tai perhehoitaja, sinulla ei ole aktiivisuusedellytystä. Ilmoita työttömyyskassaan saamastasi tuesta tai palkkiosta)
 • Asumistuki
 • Perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • Sotilasavustus
 • Sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki
 • Vammaistuki
 • Kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha, elinkoron peruskorkoa vastaava osa
 • Sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • Ylimääräiset sotaeläkkeet
 • Rintamasotilaseläke
 • Liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • Äitiysavustus
 • Adoptiotuki
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke.