Miten haen soviteltua päivärahaa?

Muista ilmoittaa TE-toimistoon muutoksista työnhaussasi, esimerkiksi osa-aikatyön tai yritystoiminnan aloittamisesta. Voit hakea soviteltua päivärahaa samoin kuin ansiopäivärahaa muutenkin. Haettava jakso määräytyy työn palkanmaksujakson mukaan ja se voi olla joko neljä kalenteriviikkoa tai kalenterikuukausi. Jos olet hakenut päivärahaa jo aiemmin, voit jatkaa hakemista samassa rytmissä. Muutamme hakujaksoa tarvittaessa.

Täytä hakemukseen

 • tehdyt työpäivät työtunteineen. Jos olet tehnyt työtä useammalla työnantajalla, erittele työt päiväkohtaisiin tietoihin
 • yritystoiminnan tunteja ei tarvitse täyttää hakemukselle

Liitä hakemukseesi

 • palkkatodistus tai palkkalaskelma hakemuksen ajalta. Ilman palkkatietoja emme voi käsitellä hakemusta. Palkkatiedot täytyy toimittaa myös 300 euron suojaosan alittavista tuloista.
 • työsopimus, kun olet aloittanut työsuhteen

Soviteltua päivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä, joilta on oikeus etuuteen. Muista maksaa jäsenmaksu myös osa-aikatyöstä tai enintään kahden viikon kokoaikatyöstä.

Kenelle soviteltua päivärahaa?

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, jos olet:

 • osa-aikatyössä työnantajan aloitteesta
 • päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta
 • vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
 • työllistynyt yritystoiminnassa sivutoimisesti tai omassa työssä
 • työllistynyt yritystoiminnassa päätoimisesti enintään kaksi viikkoa

Työaika vaikuttaa soviteltuun päivärahaan

Sinulle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa, jos työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta:

 • osa-aikatyössä tai enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä työaikaa tarkastellaan neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden sovittelujaksoissa palkanmaksurytmistä riippuen
 • lyhennettyä työpäivää tekevien osalta työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain
 • yritystoiminnassa työaikatarkastelua ei ole, eikä tunteja tarvitse ilmoittaa

Lyhennetyn työviikon ajalta maksetaan työttömiltä päiviltä täyttä päivärahaa, ei soviteltua päivärahaa. Jos lyhennetyllä työviikolla on jokin yllä mainituista sovitteluperusteista ja tulot ylittävät hakujaksolla suojaosan (300 euroa kuukauden tai 279 euroa neljän viikon hakujaksolla), päiväraha maksetaan soviteltuna niin, että sovittelussa otetaan huomioon kyseisen viikon kaikki työtulot ja muut tulot, esimerkiksi sivutoimisen yritystoiminnan tulot. Työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain.

Sovitellun päivärahan määrä

Sovitellussa päivärahassa maksettavan päivärahan määrään vaikuttaa tekemiesi työtuntien lisäksi myös ansaitsemasi tulo. Ansiopäivärahassa on kuitenkin suojaosa, jonka alle jäävät tulot eivät vaikuta maksettavan päivärahan suuruuteen. Suojaosa on 300 euroa kuukauden hakujaksolla tai 279 euroa neljän viikon hakujaksolla. Jos tulosi ylittävät hakujaksolla suojaosan, täydestä päivärahasta vähennetään 50 prosenttia sovittelujaksolla ansaitusta tulosta.

Esimerkki:
Täysi ansiopäivärahasi on 60 euroa päivässä. Aloitat osa-aikatyön, josta saa palkkaa 400 euroa kuukaudessa. Koska palkka maksetaan kuukausittain, hakujakso on kalenterikuukausi. Puolet suojaosan ylittävästä palkasta vaikuttaa ansiopäivärahan määrään (400 – 300) x 0,5 = 50. Tämä 50 euroa jaetaan luvulla 21,5, joka on laskennallinen työpäivien määrä kuukaudessa. Näin saadaan päivärahaa vähentävä määrä 2,33 euroa päivässä.
Soviteltu päiväraha on siis 60 – 2,33 = 57,67 euroa päivässä ja sitä maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä.

Sovitellun päivärahan enimmäismäärä

Työstä saamasi palkka ja soviteltu päiväraha yhteensä voivat olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruiset silloin, kun soviteltavat tulot ylittävät hakujaksolla suojaosan. Jos soviteltavat tulot hakujaksolla jäävät alle suojaosan, ei ansaittu työtulo vaikuta päivärahaan. Jos tulot yhteensä ylittäisivät päivärahan perusteena olevan palkan, päivärahaa maksetaan sen verran, että tulo on yhteensä päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

Suuntaa-antavan arvion sovitellun päivärahan määrästä voit laskea päivärahalaskurilla.

Täyden päivärahan ja sovitellun päivärahan suuruus vaikuttavat siihen, miten enimmäisaika soviteltua päivärahaa maksettaessa kertyy. Enimmäisaikalaskuriin menee yksi päivä, kun soviteltua päivärahaa on maksettu täyden päivärahan suuruinen määrä.

Esimerkki:
Jos täysi päivärahasi on 40 euroa päivässä ja soviteltu päiväraha 33,70 euroa päivässä, kertyy enimmäisajan laskuriin päiviä neljän kalenteriviikon hakemuksesta (20 päivää x 33,70 €): 40,00 = 16,85 eli 17 päivää. Enimmäismaksuaikaa laskettaessa muunnetaan soviteltuna päivärahana maksettu määrä täysiksi ansiopäivärahapäiviksi.