Muutoksista ilmoittaminen

Ilmoita meille viipymättä päivärahaoikeuteen ja päivärahan maksamiseen vaikuttavista muutoksista tilanteessasi. Pidä myös omat tietosi ajan tasalla hakemuksen käsittelyä varten. Muutokset voi ilmoittaa eAsioinnin kautta tai postitse. Osa tiedoista on mahdollista ilmoittaa myös puhelimitse palvelunumeroon.

Jäsenyystietojen muutokset

Tilinumero

Muuttunut tilinumero on ilmoitettava aina kirjallisesti. Uuden tilinumeron voit merkitä hakemukseesi, ilmoittaa eAsioinnissa tai sen voi lähettää kirjallisena postitse. Tilinumeron muutoksista ei ole mahdollista ilmoittaa puhelimitse.

Lapsitiedot

Ilmoita meille niiden alle 18-vuotiaiden huollettavien lastesi syntymäajat, joista haet lapsikorotusta. Lapsikorotukset maksetaan enintään kolmen kuukauden ajalta takautuvasti.

Samassa taloudessa asuvasta (avopuolison tai puolison) alle 18-vuotiaasta lapsesta sinulla on oikeus lapsikorotukseen muuttopäivästä lukien. Erilleen muuttamisesta on ilmoitettava viipymättä. Omasta huollettavasta lapsesta on oikeus lapsikorotukseen siihen saakka, kunnes tämä täyttää 18 vuotta.

Yhteystiedot

Osoitteenmuutoksesta tai muuttuneesta puhelinnumerosta voit ilmoittaa kassalle eAsioinnissa, merkitsemällä tieto jatkohakemuksen lisätiedot -kohtaan tai puhelimitse soittamalla palvelunumeroon.

Päivärahan määrään vaikuttavat muutokset

Kotihoidon tuki

Merkitse tieto omasta tai puolison saamasta kotihoidon tuesta hakemukseen. Jos puolisosi saa kotihoidon tukea, merkitse hakemukselle tarkemmat tiedot puolison mahdollisesta työssäkäynnistä ja opiskelusta sekä siitä, kuka lasta hoitaa.

Ilmoita myös muutoksista kotihoidon tuessa tai tuen lakkautuksesta. Päätöksiä kotihoidon tuesta ei tarvitse lähettää meille.

Sivutoiminen yritystulo ja maatilatalouden tulo

Sivutoimisen yritystulon ja maatilatalouden tulon tarkistamiseksi tarvitsemme viimeksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuspäätöksen. Myös verotuspäätöksen erittelyosa tarvitaan, jos olet osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä.

Jos olet kuolinpesän osakkaana, toimita henkilökohtaisen verotuspäätöksen lisäksi myös viimeksi vahvistettu kuolinpesän verotuspäätös.

Osatyökyvyttömyyseläke

Ilmoita meille osatyökyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä lähettämällä päätös joko eAsioinnin kautta tai postitse.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke (1.2.2017 alkaen) ei vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen.

Uusi päätös eläkkeen suuruudesta (indeksitarkistuksen vuoksi) on lähetettävä kassalle vuosittain.

Työttömyyden päättyminen

Ilmoita hakemuksellasi päivärahan hakemisen päättymisestä.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön vastaanottamisesta on ilmoitettava TE-toimistoon. Merkitse työn alkaminen myös viimeiseen päivärahahakemukseesi.

Vanhuuseläkkeen tai muun päivärahan saamisen estävän etuuden alkamisesta on ilmoitettava kassalle viimeistään viimeisen päivärahahakemuksen yhteydessä.

Voit halutessasi siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyäsi, jos sinulle on maksettu päivärahaa lisäpäiviltä. Tarvitset kassalta todistuksen maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Pyydä todistusta, kun olet hakemassa eläkettä edeltävältä kuulta päivärahaa. Aikaisemmin todistusta ei ole mahdollista kirjoittaa, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta sairauden kestäessä yli kymmenen päivää. Ilmoita sairastumisestasi hakemuksessa ja siitä, oletko hakenut Kelasta sairauspäivärahaa.

Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän päivää (mukaan lukien lauantait). Tapaturman tai saman sairauden sattuessa 30 päivän sisällä on omavastuuaika yksi päivä. Voimme maksaa ansiopäivärahaa sairauspäivärahan omavastuuajalta, mikäli olet saanut työttömyysetuutta välittömästi ennen sairastumistasi.

Muutokset työsuhteeseen

Työn päättyminen

Työsuhteen päättymisestä tai muuttumisesta esimerkiksi osa-aikaiseksi on ilmoitettava hakemuksessa.

Lomautuksen päättyessä irtisanomiseen, toimita hakemuksesi liitteenä kopio irtisanomisilmoituksesta ja työtodistuksesta, sekä palkkatodistus työsuhteen päättymiseen asti. Ilmoita työsuhteen päättymisestä myös TE-toimistoon.

Osa-aikatyön alkaminen

Jos kokoaikaisen työsuhteesi muuttuu osa-aikaiseksi työnantajan aloitteesta, lähetä kopio työsopimuksesta sekä palkkatodistus kokoaikatyön päättymiseen asti.