Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä viipymättä meille. Liitteiden, kuten esimerkiksi palkkatodistuksen, verokortin ja lääkärintodistuksen ei tarvitse olla alkuperäisiä, vaan niistä riittää kopiot. Liitteet voi toimittaa helposti eAsioinnin kautta.

Lähetä ensimmäisen hakemuksesi liitteenä

Palkkatodistus

Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26* palkallisen työssäoloviikon ajalta. Mikäli viimeisin työsuhde on kestänyt vähemmän kuin 26 palkallista viikkoa, on kassalle toimitettava palkkatodistukset aikaisempien työsuhteiden ajalta, jotta viikkojen yhteenlaskettu määrä on vähintään 26.

Palkkatodistus tai palkkalaskelma tarvitaan myös hakemusjakson aikana tehdystä työstä. Toimita myös palkkatiedot, jos olet palannut työhön lomautusjaksojen välillä.

Irtisanomisilmoitus

Mikäli toistaiseksi voimassa oleva työsuhteesi on päättynyt, toimita kassalle kopio irtisanomisilmoituksesta.

Työtodistus

Irtisanomisilmoituksen lisäksi kassalle on tarvittaessa lähetettävä kopio työtodistuksesta. Toimita työtodistus kassalle myös määräaikaisen työsuhteen päätyttyä.

Lomautusilmoitus

Toimita lomautuksen alkaessa lomautusilmoitus hakemuksen liitteenä.

Sosiaalietuudet

Jos saat päivärahan määrään vaikuttavaa sosiaalietuutta, liitä hakemukseesi etuuden myöntöpäätös. Muista ilmoittaa myös muutoksista etuuden määrässä.

Verokortti

Saamme suoraan verottajalta verokortin tiedot. Suosittelemme hakemaan muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys toimitetaan sen tietojen mukaisesti. Palkkaverokorttia käytettäessä ennakonpidätys on aina vähintään 25 %.

Yritystoiminta

Jos sinulla on yritystoimintaa, toimita hakemuksen liitteeksi henkilökohtainen verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Myös verotuspäätöksen erittelyosa tarvitaan, jos olet osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä.

Kuolinpesän osakkaan on toimitettava henkilökohtaisen verotuspäätöksen lisäksi myös kuolinpesän verotuspäätös.

Lapsikorotus

Saamme tiedon alle 18-vuotiaista lapsista väestötietojärjestelmästä. Merkitse päivärahahakemukseen kuitenkin huollettavien lasten syntymäajat lapsikorotuksen maksamista varten. Ilmoita myös samassa taloudessa asuvien puolison lasten syntymäajat.

*  Työttömyysturvaan on tehty väliaikaisia lakimuutoksia ja työssäoloehto voi olla lyhyimmillään myös 13 viikkoa, jolloin palkkatiedot tulee toimittaa yhteensä vähintään 13 kalenteriviikolta. Lue lisää täältä.