Mikä on päivärahani määrä?

Mitä tuloja päivärahan määrittelyssä huomioidaan?

Ansiopäiväraha lasketaan palkkatuloistasi työttömyyttä edeltävältä vähintään 26 kalenteriviikon* ajalta. Päivärahan määrittelyssä käytettävien viikkojen on täytettävä työssäoloehto.

Määrittelyssä huomioon otettavia tuloja ovat muun muassa

• kuukausi- tai tuntipalkka
• vuosiloma-ajan palkka, sairausajan palkka ja irtisanomisajan palkka
• palkanlisät: esimerkiksi ylityökorvaus, iltatyölisä, vuorotyölisä, urakkapohja, arkipyhäkorvaus
• tulokseen perustuva palkka kuten erilaiset tulospalkkiot ja bonukset
• verollinen luontoisetuus
• palkkaturvana maksettu palkka.

Määrittelyssä ei huomioida

• lomaraha ja lomakorvaus
• veroton luontoisetuus
• työnantajan maksama työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus, eli niin sanottu kultainen kädenpuristus
• irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ja vahingonkorvaus
• työaikapankissa oleva säästö tai työaikapankista nostettu rahakorvaus
• odotusajan palkka
• optio- ja osinkotulo.

Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon* palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa eli 130 päivää). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Jos olet tehnyt kausiluonteista työtä, voidaan ansiopäivärahasi määritellä työttömyyttä edeltäneiden 12 kuukauden ansioista. Se edellyttää, että tehty työmäärä ja sitä kautta ansiot ovat olleet tavanomaista huomattavasti korkeammat.

Päivärahan määrittelyssä käytettävästä kuukausipalkastasi vähennetään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava vähennys (TyEL-vähennys), joka on 4,14 % vuonna 2020.

Miten päivärahan määrä muodostuu?

Päiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta.

  • Perusosa on peruspäivärahan suuruinen, vuonna 2020 33,66 euroa päivässä.
  • Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka on kuukaudessa suurempi kuin 3 197,70 €, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 20 prosenttia.

Lisäksi maksetaan lapsikorotus, joka on

  • alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta 5,28 euroa
  • kahdesta lapsesta yhteensä 7,76 euroa
  • kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 10,00 euroa päivässä.

Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta lapsesta.

Päivärahalaskurilla voit laskea suuntaa antavan arvion tulevan päivärahan määrästä. Päivärahan tarkka suuruus määritellään työttömyyskassan antamassa päätöksessä.

Milloin päiväraha maksetaan korotettuna?

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan edellytyksenä on, että palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa TE-toimiston kanssa.

Korotetun ansio-osan määrä on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 3 197,70 euroa kuukaudessa, korotettu ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 25 prosenttia.

Päivärahan uudelleen laskeminen

Kun olet ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä uudelleen 26 kalenteriviikon ajan 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, ja edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa, päivärahan taso määritellään uudelleen.

Ansiopäivärahaasi ei lasketa uudelleen, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, jos uusi enimmäisaika alkaisi vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta ja päiväraha on määritelty silloin. Vaikka päivärahaa ei määriteltäisi uudelleen (eikä omavastuuaikaa aseteta) alkaa kuitenkin enimmäisaika alusta joka kerta työssäoloehdon täyttyessä.

Viikkotasolla työssäoloehtosi täyttyy, kun

  • työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja
  • palkka on työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vuonna 2019 vähintään 1 211 euroa kuukaudessa ja vuonna 2020 vähintään 1 236 euroa kuukaudessa.

Jos työssäoloehtosi täyttyy omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen aikana, päivärahaa ei lasketa uudelleen kesken palvelun.

Esimerkki, päivärahaa ei lasketa uudelleen

Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 16.2.18. Edellisen kerran päivärahasi on laskettu ja omavastuuaika otettu helmikuussa 2017, ja ensimmäinen maksettu päivä on ollut ja enimmäisaika alkanut 18.2.17.

Uuden enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä ilman omavastuuaikaa olisi 17.2.18, vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta 18.2.18. Päivärahaa ei määritellä uudelleen eikä omavastuuaikaa oteta. Päivärahan maksamista jatketaan 17.2.18 alkaen helmikuussa 2017 lasketulla päivärahalla. Enimmäisaika alkaa alusta.

Esimerkki, päiväraha lasketaan uudelleen

Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 8.12.19. Edellisen kerran päiväraha on laskettu ja omavastuuaika otettu 15. – 19.12.18, mutta päivärahaa ei ole maksettu yhtäkään päivää.
Ensimmäinen työtön päivä on 9.12.15. Päivärahaa ei kuitenkaan alettu maksaa vuonna 2018, joten enimmäisajan alkamispäiviä ei voida verrata. Omavastuuaika otetaan uudelleen 9.12.19 alkaen, ja päivärahan suuruus lasketaan uudelleen. Enimmäisaika alkaa alusta.
Kun olet päivärahan saajana, laskee työttömyyskassa kertyviä työssäoloviikkoja. Työssäoloehdon täyttymistä uudelleen ei tällöin tarvitse seurata itse.

Suojasäännöt uutta päivärahaa laskettaessa

Kun työssäoloehtosi täyttyy enimmäisaikana uudelleen, päivärahan taso on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahasta. 80 prosentin suojaa ei ole, jos uusi työssäoloehto täyttyy vasta enimmäismaksuajan jälkeen.

Jos olet täyttänyt 58 vuotta ja työssäoloehtosi täyttyy, päivärahan suuruus ei muutu, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole suurempi kuin aiemmin laskettu päivärahan perusteena oleva palkka.

Jos olet 57–59-vuotias ja työssäoloehtosi on täyttynyt työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä, ei päivärahan suuruus muutu, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole parempi kuin aiemmin laskettu päivärahan perusteena oleva palkka.

*  Työttömyysturvaan on tehty väliaikaisia lakimuutoksia ja työssäoloehto voi olla lyhyimmillään myös 13 viikkoa, lue lisää täältä.