Voinko saada ansiopäivärahaa?

Jotta voisit saada ansiopäivärahaa, sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa* ja täytettävä jäsenyyden aikana palkansaajan työssäoloehto. Tutkimme jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymisen ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä.
Näiden lisäksi sinun on täytettävä työvoimapoliittiset edellytykset. Työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan TE-toimistossa, joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon.

Työvoimapoliittiset edellytykset

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Työnhakijaksi ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Voit ilmoittautua jo ennen työttömyyden tai lomautuksen alkua. Ilmoittautumisen jälkeen TE-toimistosta otetaan yhteyttä ja sovitaan jatkotoimenpiteistä ja mahdollisesta henkilökohtaisesta tapaamisesta.

Jäsenyys- ja työssäoloehto

Jäsenyysehto täyttyy, kun olet ollut kassan jäsen vähintään 26 viikkoa*. Myös toisen kassan jäsenyysaika lasketaan mukaan 26 viikkoon*, jos olet liittynyt jäseneksi 1 kuukauden sisällä edellisen kassajäsenyyden päättymisestä.

Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut palkkatyössä vähintään 26* kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana. Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voit kerätä lyhyemmissäkin jaksoissa 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Työssäoloehto kertyy vain kassan jäsenyyden aikana.

Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun

 • työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia
 • työ on tehty työsuhteessa ja se on vakuutuksenalaista eli siitä on maksettu ennakonpidätys ja työttömyys- ja sosiaalivakuutusmaksut
 • palkka työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vuonna 2019 vähintään 1 211 euroa kuukaudessa ja vuonna 2020 vähintään 1 236 euroa kuukaudessa.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat muun muassa:

 • sairaus
 • aika, jolta henkilö on saanut osa-sairauspäivärahaa tai alennettua sairausajan palkkaa
 • laitoshoito
 • kuntoutus
 • asevelvollisuus
 • siviilipalvelus
 • päätoiminen opiskelu
 • vuorotteluvapaa
 • lapsen syntymä
 • enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • omaishoito tai perhehoito, ellei hoitotyö ole ollut vähäistä
 • osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikaeläke, jos työtä on ollut alle 18 tuntia viikossa
 • vankeusrangaistus
 • yhdistelmätukiaika, jota ei lueta työssäoloehtoon.

Työssäoloehdon kertyminen palkkatuetusta työstä

Jos olet tehnyt palkkatukityötä, työssäoloehdon täyttävistä viikoista huomioidaan 75 prosenttia. Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan velvoitteen perusteella, työssäoloehtoon luetaan kaikki työssäoloehdon täyttävät viikot.

Työssäoloehdon säilyminen yrittäjyyden ajalta

Jos olet palkansaajakassan jäsen, voit säilyttää jo kertyneen työssäoloehdon enintään 18 kuukautta siitä alkaen, kun siirryt päätoimiseksi yrittäjäksi. Jos jäät työttömäksi tänä ns. jälkisuoja-aikana, säilyy oikeutesi saada entisen suuruista ansiopäivärahaa palkansaajakassasta enimmäisajan. Lisää tietoa yrittäjyydestä ja työttömyysturvasta löydät täältä.

Alle 25-vuotiaalla velvollisuus hakea tutkintoon johtavaa koulutusta

Jos et ole peruskoulun tai lukion jälkeen suorittanut ammatillisia valmiuksia antavaa tutkintoa, tulee sinun hakea keväällä vähintään kahta opiskelupaikkaa syksyllä alkaviin opintoihin. Velvollisuus hakea opiskelupaikkaa koskee alle 25-vuotiaita ja koskee myös niitä tilanteita, joissa alle 25-vuotias olisi täyttänyt ansiopäivärahan työssäoloehdon. Lue lisää alle 25-vuotiaan velvollisuudesta hakea tutkintoon johtavaa koulutusta täältä.

Huom! Väliaikaisten lakimuutosten perusteella tätä edellytystä ei tutkita 31.12.2020 saakka.

Ulkomailla tehty työ ja työssäoloehdon kertyminen

Ulkomailla tehdystä työstä ja työssäoloehdon kertymisestä löydät tietoa kohdasta Työskentely ja työnhaku ulkomailla.

*  Työttömyysturvaan on tehty väliaikaisia lakimuutoksia ja työssäoloehto voi olla lyhyimmillään myös 13 viikkoa, lue lisää täältä.