Aktiveringsmodell

Aktiveringsmodellen togs i bruk inom utkomstskyddet för arbetslösa fr.o.m. 1.1.2018. Aktiveringsvillkoret under arbetslöshets- och permitteringsperiod gäller nästan alla arbetssökare vid ingången av 2018. Om din aktivitet inte är tillräcklig under granskningsperioden, sjunker beloppet av din arbetslöshetsförmån med 4,65 procent under de följande 65 dagarna.

 

Vad avses med tillräcklig aktivitet?

Arbetslöshetskassorna och FPA följer upp uppfyllelse av aktiveringsvillkoret. Aktivitet följs under 65 betalningsdagars period.  Granskningsperioden börjar, när dagpenning betalas med början 1.1.2018. Till 65 utbetalningsdagars period räknas med dessa dagar, för vilken tidpunkt har dagpenning betalats till dig. Det spelar ingen roll, har dagpenning betalats som jämkad eller förminskad dagpenning under detta 65 utbetalningsdagars period.

Tillräcklig aktivitet kan vara antingen

 1. lönearbete
 2. deltagande i sysselsättningsfrämjande service eller i annan av arbetskraftsmyndigheten ordnad service eller verksamhet som främjar förutsättningarna för sysselsättning eller
 3. verka som företagare.

Olika form av aktivitet kan inte förenas, aktiveringsvillkoret kan uppfyllas enbart med en form av aktivitet under granskningsperiod.

Kom ihåg att meddela uppgifterna om din aktivitet i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Tillräcklig arbetet som löntagare

 • Minst 18 timmar arbete under 65 utbetalningsdagars granskningsperiod
 • Lön betalas enligt ett kollektivavtal eller är minst 1189 euro månatligen, det vill säga  6,91 euro i timmen
 • Hur timmarna placeras under granskningsperiod har inte betydelse,  t.ex. 18 timmar kan församlas 1 timme i taget under 65 betalningsdagar

Tillräcklig deltagande i sysselsättningsfrämjande service eller verksamhet som främjar förutsättningarna för sysselsättning

Du uppfyller aktivitetsvillkoret om du deltar minst fem dagar i sysselsättningsfrämjande service, i annan verksamhet som främjar förutsättningarna för sysselsättning eller rekryteringsutbildning eller -prövning på arbetsplatsen.

I sysselsättningsfrämjande service eller verksamhet som främjar förutsättningarna för sysselsättning deltas genom TE-byrån. Meddela din deltagande i ansökan och anmäla också för vilken service har du deltagit i.  Dagarna räknas på grund av services varaktighet.

Aktiveringsvillkoret uppfylls enbart arbetskraftsmyndigheten ordnad eller anskaffande utbildning, varför någon annan utbildning eller kurs uppfyller inte aktiveringsvillkoret.

Tillräcklig verka som företagare

Aktiveringsvillkoret uppfylls, när du förtjänar i företagsverksamhet  23 procent av inkomst som uppfyller företagares arbetsvillkor d.v.s. minst 241,04 euro under 65 utbetalningsdagars period.

Om du söker jämkad dagpenning på grund av företagsverksamhet som bisyssla, aktiveringsvillkorets uppfyllelse granskas på grundval av de utredningar som används däri, t.ex. företagsverksamhets inkomst i skattebeslut.

Aktivitet krävs inte, om du

 • har en social förmån som beviljats på grund av arbetsoförmåga
 • är närståendevårdare eller familjevårdare
 • har ansökt om invalidpension och ännu inte fått ett beslut; om pensionsansökan avslås, aktiveringsmodellens granskningsperiod börjar från början av följande månad
 • är permitterad varannan vecka eller förkortade arbetsvecka
 • är permitterad oavbruten under färre än 65 utbetalningsdagar

Sänkning om dagpennings nivå

Om din aktivitet inte är tillräcklig under granskningsperioden, sjunker beloppet av din arbetslöshetsförmån

med 4,65 procent under de följande 65 dagarna. Då aktiviteten är tillräcklig stiger din arbetslöshetsförmån igen till fullt belopp från början av följande granskningsperiod. Om din aktivitet inte är tillräcklig, fortsätter utbetalningen av arbetslöshetsförmånen med nedsatt belopp under den följande granskningsperioden. Din arbetslöshetsförmån sjunker dock inte ytterligare utan sänkningen är fortfarande 4,65 procent av det fulla beloppet.

Aktiveringsmodellen och permittering

Aktiveringsmodellen gäller permitterad då, om permitteringen varar oavbruten minst 65 dagar eller permitteringen förverkligas som förkortad arbetsdag. Aktiviteten följs inte under förkortade arbetsvecka eller om man är permitterad varannan vecka eller permitterad färre än 65 dagar.  Om din permittering varar 65 dagar eller mera, aktiveringsmodellens granskningsperiod börjar från den oavbruten sextiofemte permitteringsdagen. T.ex. arbetsdagar till egen arbetsgivare och avlönad semestertid bryter av oavbruten permittering.