Aktiivimalli

Työttömyysturvan aktiivimallista luovutaan 1.1.2020 alkaen. Mallista luopuminen tarkoittaa, että emme enää seuraa päivärahan hakijan aktiivisuutta, eikä päivärahan tasoa alenneta. Päivärahat, jotka maksetaan 1.1.2020 jälkeiseltä ajalta, palautuvat automaattisesti normaalille tasolle.

Aktiivimalli vaikuttaa kuitenkin edelleen niihin työttömyysetuuksiin, jotka maksetaan vuodelta 2019, vaikka niiden maksupäivä olisikin vuonna 2020.

Aktiivisuusedellytyksen täyttyminen

Työttömyyskassat ja Kela seuraavat aktiivisuusedellytyksen täyttymistä. Aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän jaksoissa päivärahahakemuksissa antamiesi tietojen perusteella. Seuranta alkaa, kun päivärahan maksaminen alkaa 1.1.2018 jälkeen. 65 maksupäivän jaksoon lasketaan ne päivät, joiden ajalta maksetaan päivärahaa. Sillä, maksetaanko päiväraha soviteltuna tai vähennettynä, ei ole jakson kulumisen kannalta merkitystä.

Mikä lasketaan aktiivisuudeksi?

Riittävää aktiivisuutta ovat joko

 • palkkatyö,
 • osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun tai muuhun TE-toimiston järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan,
 • vähintään viiden päivän lyhytkestoiset tai sivutoimiset opinnot,
 • osallistuminen työllistymistä tukevaan toimintaan, jonka on järjestänyt esimerkiksi julkista rahoitusta saava rekisteröity yhdistys tai ammattiliitto, tai
 • yritystoiminta.

Eri aktiivisuuden muotoja ei voi yhdistää, aktiivisuusedellytyksen voi täyttää yhdellä aktiivisuuden muodolla tarkastelujakson aikana.

Työttömyyskassa seuraa aktiivisuutta päivärahahakemuksesi perusteella. Muista ilmoittaa hakemuksellasi aktiivisuudesta palkansaajana, työllistymistä edistävässä palvelussa tai yrittäjänä. Ilmoita myös aktiivisuusedellytykseen vaikuttavista etuuksista.

Voit tarkastella aktiivisuuden seurantaa koskevia tietojasi eAsioinnin tilannetiedoissa kohdassa Aktiivisuuden seuranta. Nähtävissä ovat aktiivisuuden seurannan alkupäivä, 65 maksupäivän laskurin tiedot sekä tieto siitä, jos olet jo täyttänyt aktiivisuuden kuluvalla seurantajaksolla. eAsioinnissa näet myös, jos sinulta ei edellytetä aktiivisuutta.

Työssäolo palkansaajana

Työssäolon täytyy olla sellaista, että se sijoittuessaan yhdelle kalenteriviikolle täyttäisi työssäoloehdon:

 • Vähintään 18 tuntia työtä 65 maksupäivän tarkastelujaksolla
 • Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen tai vuonna 2019 vähintään 1 211 euroa
 • Tuntien sijoittumisella tarkastelujaksolle ei ole merkitystä, 18 tuntia voi kertyä vaikka tunti kerrallaan 65 maksupäivän aikana

Osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun

Aktiivisuusedellytyksen täytät osallistumalla vähintään viisi päivää työllistymistä edistävään palveluun tai muuhun työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan.

Työllistymistä edistäviin palveluihin tai työllistymistä tukeviin toimiin osallistutaan TE-toimiston kautta. Ilmoita osallistumisestasi hakemuksella, ja ilmoita myös, mihin palveluun osallistut. Osallistumispäivät lasketaan palvelun keston perusteella.

Aktiivisuusedellytystä täyttää työvoimaviranomaisen järjestämä tai hankkima koulutus, joten muulla koulutuksella tai kursseilla aktiivisuusedellytystä ei voi vielä täyttää.

Opinnot lyhytkestoisesti tai sivutoimisesti

Lyhytkestoiset opinnot täyttävät aktiivisuusedellytyksen, jos olet opiskellut vähintään viisi päivää työttömyysetuutta saadessasi. Edellytyksenä on, että olet täyttänyt 25 vuotta ennen opintojen alkamista ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Aiemmin harjoitettujen opintojen todisteellisesta keskeytymisestä on tullut kulua vähintään yksi vuosi. Kyse on lyhytkestoisista opinnoista, jos opiskelet päätoimisesti enintään kuusi kuukautta. TE-toimisto ei tee arviota koulutustarpeesta.

Sivutoimisia opintoja tulee kertyä päivärahaa saadessasi vähintään viisi päivää täyttääksesi aktiivisuusedellytyksen. 25 vuoden ikää ei edellytetä. Samat opinnot voidaan huomioidaan enintään kuuden kuukauden ajalta.

Osallistuminen työllistymistä tukevaan toimintaan

Työllistymistä tukevaa toimintaa, joka kerryttää aktiviisuutta, voivat tarjota muun muassa

 • ammattiliitot
 • ammattijärjestöt
 • kunnat
 • kuntayhtymät
 • julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset
 • Työttömien Keskusjärjestö ry tai sen jäsenyhdistykset

Työllistymistä tukevaa toimintaa ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle. Osallistumistodistuksen voit lähettää kassaan joko eAsioinnin tai Ota yhteyttä -lomakkeen kautta, tai postitse.

Aktiivisuuden tarkastelujakson tulee alkaa kuitenkin 1.4.2019 jälkeen, jotta näiden toimijoiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voidaan ottaa huomioon aktiivimallissa. Jos esimerkiksi aktiivisuuden 65 maksupäivän tarkastelujakso on alkanut 25.2.2019 ja päättyy 26.5.2019, osallistuminen muun muassa ammattiliiton järjestämään toimintaan ajalla 1.4.–26.5.2019 ei vielä kerrytä aktiivisuutta, koska tarkastelujakso ei ole alkanut 1.4.2019 jälkeen.

Huomioithan, että kurssi kerryttää aktiivisuutta vain sellaisella ajalla, jolta sinulle maksetaan ansiopäivärahaa ja aktiivisuuden tarkastelujakso on alkanut. Aktiivisuutta ei seurata muun muassa omavastuuajalla. Jos siis työttömyytesi alkaa esimerkiksi maanantaina 1.4.2019 ja haet ansiopäivärahaa, omavastuuaika asetetaan ajalle 1.–5.4. Omavastuuajalta ei makseta ansiopäivärahaa ja välissä on viikonloppu 6.–7.4. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa sinulle aikaisintaan maanantaina 8.4. Ajalla 1.–7.4. suoritettu kurssi ei siis täytä aktiivimallin ehtoja, koska sinulle ei ole vielä maksettu ansiopäivärahaa ja aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa vasta 8.4.

Voit tarkistaa aktiivisuuden seurannan alkupäivän eAsioinnista Tilannetiedot-sivulta.

Työssäolo yrittäjänä

Aktiivisuusedellytys täyttyy, kun ansaitset yritystoiminnassa ansaittu 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehdon täyttävästä tulosta eli vuonna 2019 yhteensä 245,64 euroa 65 maksupäivän jakson aikana.

Jos haet soviteltua päivärahaa sivutoimisen yritystoiminnan ajalta, aktiivisuusedellytyksen täyttymistä seurataan siinä käytettyjen selvitysten perusteella, esimerkiksi verotuspäätöksen tuloa.

Aktiivisuutta ei kuitenkaan edellytetä, jos

 • saat työkyvyttömyyden perusteella myönnettyä etuutta
 • työskentelet omais- tai perhehoitajana
 • työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä; jos eläkehakemus hylätään, aktiivisuustarkastelu alkaa päätöksen antopäivää seuraavan kuukauden alusta

Ilmoita saamastasi etuudesta, omais- tai perhehoidosta tai työkyvyttömyyseläkkeen vireillä olosta hakemuksellasi.

Aktiivimalli ja lomautus

Aktiivimalli koskee lomautettuja sen jälkeen, kun lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 65 päivää tai kun lomautus toteutetaan lyhennettynä työpäivänä.

Lyhennetyn työviikon, vuoroviikkolomautuksen tai alle 65 päivää kestävän lomautuksen aikana aktiivisuutta ei seurata.

Jos lomautuksesi kestää 65 päivää tai enemmän, aktiivisuuden seuranta alkaa 65. yhdenjaksoisesta lomautuspäivästä. Lomautuksen yhdenjaksoisuuden katkaisevat esimerkiksi työpäivät omalle työnantajalle ja palkalliset vuosiloma-ajat.

Tarkastelujakson alkaminen alusta

65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa alusta ja päivärahaa maksetaan alentamattomana, kun

 • olet työllistynyt kokoaikatyössä yli kahden viikon ajan
 • olet työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä yli kahden viikon ajan
 • päivärahasi on hylätty, koska työaikasi ylittää 80 prosenttia kokoaikatyön työajasta
 • päivärahasi on hylätty tulojen perusteella
 • sinulle on määrätty korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite
 • olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

Päivärahan tason aleneminen

Ellet ole ollut tarkastelujaksolla riittävän aktiivinen, päivärahasi taso laskee seuraavan 65 maksupäivän ajaksi 4,65 prosenttia. Jos etuuttasi leikataan, työttömyyskassa antaa siitä päätöksen. Työttömyysetuuden määrä palautuu etuuden alentamisen jälkeen normaalille tasolle, jos olet edellisen 65 maksupäivän aikana on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen.