Aktiivimalli

Aktiivisuusvelvoite työttömyyden ja lomautuksen aikana koskee lähes kaikkia työnhakijoita vuoden 2018 alusta alkaen. Myös esimerkiksi lisäpäivillä olevilta ja vähintään 65 päiväksi lomautetuilta edellytetään aktiivisuutta. Ellet ole työttömyyden aikana riittävällä tavalla aktiivinen, päivärahasi taso laskee 4,65 prosenttia 65 maksupäivän ajaksi.

Aktiivisuusedellytyksen täyttyminen

Työttömyyskassat ja Kela seuraavat aktiivisuusedellytyksen täyttymistä. Aktiivisuutta seurataan 65 maksupäivän jaksoissa päivärahahakemuksissa antamiesi tietojen perusteella. Seuranta alkaa, kun päivärahan maksaminen alkaa 1.1.2018 jälkeen. 65 maksupäivän jaksoon lasketaan ne päivät, joiden ajalta maksetaan päivärahaa. Sillä, maksetaanko päiväraha soviteltuna tai vähennettynä, ei ole jakson kulumisen kannalta merkitystä.

Riittävää aktiivisuutta ovat joko palkkatyö, osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun tai muuhun työllistymisedellytyksiä parantavaan, te-toimiston järjestämään toimintaan tai yritystoiminta. Eri aktiivisuuden muotoja ei voi yhdistää, aktiivisuusedellytyksen voi täyttää yhdellä aktiivisuuden muodolla tarkastelujakson aikana.

Työttömyyskassa seuraa aktiivisuutta päivärahahakemuksesi perusteella. Muista ilmoittaa hakemuksellasi aktiivisuudesta palkansaajana, työllistymistä edistävässä palvelussa tai yrittäjänä. Ilmoita myös aktiivisuusedellytykseen vaikuttavista etuuksista.

Voit tarkastella aktiivisuuden seurantaa koskevia tietojasi eAsioinnin tilannetiedoissa kohdassa Aktiivisuuden seuranta. Nähtävissä ovat aktiivisuuden seurannan alkupäivä, 65 maksupäivän laskurin tiedot sekä tieto siitä, jos olet jo täyttänyt aktiivisuuden kuluvalla seurantajaksolla. Sähköisessä asioinnissa näet myös, jos sinulta ei edellytetä aktiivisuutta.

Riittävä työssäolo palkansaajana

Työssäolon täytyy olla sellaista, että se sijoittuessaan yhdelle kalenteriviikolle täyttäisi työssäoloehdon:

 • Vähintään 18 tuntia työtä 65 maksupäivän tarkastelujaksolla
 • Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 189 euroa kuukausitasolla
 • Tuntien sijoittumisella tarkastelujaksolle ei ole merkitystä, 18 tuntia voi kertyä vaikka tunti kerrallaan 65 maksupäivän aikana

Riittävä osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun tai työllistymistä tukevaan toimintaan

Aktiivisuusedellytyksen täytät osallistumalla vähintään viisi päivää työllistymistä edistävään palveluun, muuhun työllistymisedellytyksiä parantavaan toimintaan tai rekrytointikoulutukseen tai -kokeiluun työpaikalla.

Työllistymistä edistäviin palveluihin tai työllistymistä tukeviin toimiin osallistutaan TE-toimiston kautta. Ilmoita osallistumisestasi hakemuksella, ja ilmoita myös, mihin palveluun osallistut. Osallistumispäivät lasketaan palvelun keston perusteella.

Aktiivisuusedellytystä täyttää työvoimaviranomaisen järjestämä tai hankkima koulutus, joten muulla koulutuksella tai kursseilla aktiivisuusedellytystä ei voi täyttää.

Riittävä työssäolo yrittäjänä

Aktiivisuusedellytys täyttyy, kun ansaitset yritystoiminnassa ansaittu 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehdon täyttävästä tulosta eli 241,04 euroa 65 maksupäivän jakson aikana.

Jos haet soviteltua päivärahaa sivutoimisen yritystoiminnan ajalta, aktiivisuusedellytyksen täyttymistä seurataan siinä käytettyjen selvitysten perusteella, esimerkiksi verotuspäätöksen tuloa.

Aktiivisuutta ei kuitenkaan edellytetä, jos

 • saat työkyvyttömyyden perusteella myönnettyä etuutta
 • työskentelet omais- tai perhehoitajana
 • työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä; jos eläkehakemus hylätään, aktiivisuustarkastelu alkaa päätöksen antopäivää seuraavan kuukauden alusta

Ilmoita saamastasi etuudesta, omais- tai perhehoidosta tai työkyvyttömyyseläkkeen vireillä olosta hakemuksellasi.

Aktiivimalli ja lomautus

Aktiivimalli koskee lomautettuja silloin, kun lomautus kestää yhdenjaksoisesti vähintään 65 päivää tai lomautus toteutetaan lyhennettynä työpäivänä.

Lyhennetyn työviikon, vuoroviikkolomautuksen tai alle 65 päivää kestävän lomautuksen aikana aktiivisuutta ei seurata.

Jos lomautuksesi kestää 65 päivää tai enemmän, aktiivisuuden seuranta alkaa 65. yhdenjaksoisesta lomautuspäivästä. Lomautuksen yhdenjaksoisuuden katkaisevat esimerkiksi työpäivät omalle työnantajalle ja palkalliset vuosiloma-ajat.

Tarkastelujakson alkaminen alusta

65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa alusta ja päivärahaa maksetaan alentamattomana, kun

 • olet työllistynyt kokoaikatyössä yli kahden viikon ajan
 • olet työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä yli kahden viikon ajan
 • päivärahasi on hylätty, koska työaikasi ylittää 80 prosenttia kokoaikatyön työajasta
 • päivärahasi on hylätty tulojen perusteella
 • sinulle on määrätty korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite
 • olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

Päivärahan tason aleneminen

Ellet ole ollut tarkastelujaksolla riittävän aktiivinen, päivärahasi taso laskee seuraavan 65 maksupäivän ajaksi 4,65 prosenttia. Jos etuuttasi leikataan, työttömyyskassa antaa siitä päätöksen. Työttömyysetuuden määrä palautuu etuuden alentamisen jälkeen normaalille tasolle, jos olet edellisen 65 maksupäivän aikana on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen.