Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden tai lomautuksen ajalta, sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa, kun olet täyttänyt työvoimapoliittiset edellytykset sekä jäsenyys- ja työssäoloehdon. Lisäksi täytyy täyttää kaikkia työttömyysetuuksia koskevat saamisedellytykset.

 • 17-64 vuoden ikä (lomautettuna sen kalenterikuukauden loppuun, kun täyttää 68 vuotta)
 • asuu Suomessa
 • ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
 • hakee kokoaikatyötä
 • on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä. Työkyvytön voi olla oikeutettu ansiopäivärahaan työkyvyttömyyden jatkuessa, jos sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt ja muut edellytykset täyttyvät.

Yleistä ansiopäivärahasta

Voinko saada ansiopäivärahaa?
Milloin päivärahaa ei voi saada?
Mikä on päivärahani määrä?
Mitä tarkoittaa soviteltu päiväraha?
Miten pitkään päivärahaa voidaan maksaa?
Milloin päiväraha lasketaan uudelleen?
Omavastuuaika
Karenssi eli korvaukseton määräaika
Miten sosiaalietuudet vaikuttavat päivärahaan?
Sairastuminen työttömyyden aikana
Väliaikaiset lakimuutokset työttömyysturvaan koronatilanteen vuoksi

Voinko saada ansiopäivärahaa?

Jotta voisit saada ansiopäivärahaa, sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytettävä jäsenyyden aikana palkansaajan työssäoloehto. Tutkimme jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymisen ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä.

Näiden lisäksi sinun on täytettävä työvoimapoliittiset edellytykset. Työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan TE-toimistossa, joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon.

Työvoimapoliittiset edellytykset

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi. Työnhakijaksi ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Voit ilmoittautua jo ennen työttömyyden tai lomautuksen alkua. Ilmoittautumisen jälkeen TE-toimistosta otetaan yhteyttä ja sovitaan jatkotoimenpiteistä ja mahdollisesta henkilökohtaisesta tapaamisesta.

Jäsenyys- ja työssäoloehto

Jäsenyysehto täyttyy, kun olet ollut kassan jäsen vähintään 26 viikkoa. Myös toisen kassan jäsenyysaika lasketaan mukaan 26 viikkoon, jos olet liittynyt jäseneksi 1 kuukauden sisällä edellisen kassajäsenyyden päättymisestä.

Työssäoloehto täyttyy, kun olet ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana. Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, vaan työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja voit kerätä lyhyemmissäkin jaksoissa 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Työssäoloehto kertyy vain kassan jäsenyyden aikana.

Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun

 • työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia
 • työ on tehty työsuhteessa ja se on vakuutuksenalaista eli siitä on maksettu ennakonpidätys ja työttömyys- ja sosiaalivakuutusmaksut
 • palkka työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vuonna 2021 vähintään 1 252 euroa kuukaudessa.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat muun muassa:

 • sairaus
 • aika, jolta henkilö on saanut osa-sairauspäivärahaa tai alennettua sairausajan palkkaa
 • laitoshoito
 • kuntoutus
 • asevelvollisuus
 • siviilipalvelus
 • päätoiminen opiskelu
 • vuorotteluvapaa
 • lapsen syntymä
 • enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • omaishoito tai perhehoito, ellei hoitotyö ole ollut vähäistä
 • osatyökyvyttömyyseläke ja osa-aikaeläke, jos työtä on ollut alle 18 tuntia viikossa
 • vankeusrangaistus
 • yhdistelmätukiaika, jota ei lueta työssäoloehtoon.

Takaisin alkuun

Milloin päivärahaa ei voi saada?

Ansiopäivärahaoikeuteen vaikuttavat esimerkiksi päivärahan maksamisen estävät sosiaalietuudet, työvoimapoliittiset rajoitukset ja työsuhteeseen liittyvät rajoitukset. Nämä voivat estää päivärahan maksamisen kokonaan.

Osa sosiaalietuuksista vaikuttaa ansiopäivärahaan vähentävästi. Nämä etuudet vähennetään päivärahasta kuukausitasolla, jolloin kuukauteen lasketaan sisältyvän 21,5 päivää. Vähentävät sosiaalietuudet eivät vaikuta päivärahan enimmäisajan kulumiseen, vaan jokainen vähennettynä maksettu päivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä.

Päivärahan saamisen estävät ajat ja etuudet

Olemme koonneet alle yleisimpiä päivärahan saamisen estäviä aikoja tai etuuksia. Lista ei ole tyhjentävä.

Takaisin alkuun

Mikä on päivärahani määrä?

Ansiopäiväraha lasketaan palkkatuloistasi työttömyyttä edeltävältä vähintään 26 kalenteriviikon ajalta. Päivärahan määrittelyssä käytettävien viikkojen on täytettävä työssäoloehto.

Määrittelyssä huomioon otettavia tuloja ovat muun muassa

 • kuukausi- tai tuntipalkka
 • vuosiloma-ajan palkka, sairausajan palkka ja irtisanomisajan palkka
 • palkanlisät: esimerkiksi ylityökorvaus, iltatyölisä, vuorotyölisä, urakkapohja, arkipyhäkorvaus
 • tulokseen perustuva palkka kuten erilaiset tulospalkkiot ja bonukset
 • verollinen luontoisetuus
 • palkkaturvana maksettu palkka.

Määrittelyssä ei huomioida

 • lomaraha ja lomakorvaus
 • veroton luontoisetuus
 • työnantajan maksama työsuhteen päättymiseen liittyvä taloudellinen etuus, eli niin sanottu kultainen kädenpuristus
 • irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ja vahingonkorvaus
 • työaikapankissa oleva säästö tai työaikapankista nostettu rahakorvaus
 • odotusajan palkka
 • optio- ja osinkotulo.

Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa eli 130 päivää). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Jos olet tehnyt kausiluonteista työtä, voidaan ansiopäivärahasi määritellä työttömyyttä edeltäneiden 12 kuukauden ansioista. Se edellyttää, että tehty työmäärä ja sitä kautta ansiot ovat olleet tavanomaista huomattavasti korkeammat.

Päivärahan määrittelyssä käytettävästä kuukausipalkastasi vähennetään työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava vähennys (TyEL-vähennys), joka on 4,34 % vuonna 2021.

Miten päivärahan määrä muodostuu?

Päiväraha muodostuu perusosasta ja ansio-osasta.

 • Perusosa on peruspäivärahan suuruinen, vuonna 2021 33,78 euroa päivässä.
 • Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka on kuukaudessa suurempi kuin 3 209,10 €, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 20 prosenttia.

Lisäksi maksetaan lapsikorotus, joka on

 • alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta 5,30 euroa
 • kahdesta lapsesta yhteensä 7,78 euroa
 • kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 10,03 euroa päivässä.

Lapsikorotusta maksetaan enintään kolmesta lapsesta.

Päivärahalaskurilla voit laskea suuntaa antavan arvion tulevan päivärahan määrästä. Päivärahan tarkka suuruus määritellään työttömyyskassan antamassa päätöksessä.

Milloin päiväraha maksetaan korotettuna?

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan edellytyksenä on, että palvelusta on sovittu työllistymissuunnitelmassa TE-toimiston kanssa.

Korotetun ansio-osan määrä on 55 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää 3 209,10 euroa kuukaudessa, korotettu ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 25 prosenttia.

Lue lisää opiskelusta ja työllistymistä edistävistä palveluista täältä.

Takaisin alkuun

Mitä tarkoittaa soviteltu päiväraha?

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, jos olet saanut ansiotuloa ja olet:

 • osa-aikatyössä työnantajan aloitteesta
 • päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta
 • vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön
 • työllistynyt yritystoiminnassa sivutoimisesti tai omassa työssä
 • työllistynyt yritystoiminnassa päätoimisesti enintään kaksi viikkoa

Soviteltua päivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta arkipäivältä, joilta on oikeus etuuteen.

Lue lisää sovitellusta päivärahasta täältä.

Takaisin alkuun

Miten pitkään päivärahaa voidaan maksaa?

Voit saada työttömyyskassasta päivärahaa viideltä päivältä viikossa 300-500 työttömyyspäivän ajalta.

Enimmäisaika riippuu työhistoriasta ja iästä:

 Työhistoria  Enimmäisaika
 Enintään 3 vuotta  300 päivää
 Yli 3 vuotta  400 päivää
 Vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana ja työssäoloehtosi täyttyy 58 vuotta täytettyäsi  500 päivää

Työssäoloehdon täyttyminen uudelleen

Jos täytät uudelleen 26 kalenteriviikon työssäoloehdon, enimmäisaika alkaa uudelleen alusta.

Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen työssäoloehdon täyttyessä, jos edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa. Enimmäisajan alkamisella tarkoitetaan ensimmäistä maksettua päivärahapäivää.

Ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen työssäoloehdon täyttyessä, jos uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta ja päiväraha on laskettu silloin.

Jos työssäoloehtosi täyttyy uudelleen omaehtoisen opiskelun tai työvoimapoliittisen koulutuksen aikana, päivärahaa ei lasketa uudelleen kesken palvelun.

Kun enimmäisaika täyttyy

Enimmäismaksuajan täytyttyä voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Saat kirjallisen päätöksen ansiopäivärahaoikeuden päättymisestä viimeisen maksuilmoituksen mukana. Toimita päätös Kelaan ja TE-toimistoon.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös enimmäisajan jälkeen, jos sinulla on oikeus lisäpäiviin.

Lisäpäiväoikeus

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan lisäpäiviltä, jos olet syntynyt

 • vuonna 1957-1960 ja täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
 • vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneet 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.

Lisäksi sinun on täytynyt olla työssä vähintään viisi vuotta viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa, että ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan estämättä sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

Lisäpäiväoikeutta ei tarvitse erikseen hakea, vaan tutkimme sen ansiopäivärahahakemuksesi perusteella automaattisesti.

Päivärahaoikeuden päätyttyä sinulla on mahdollisuus hakea vanhuuseläkettä. Vuosina 1950-1957 syntyneet voivat halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyään, eikä eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä. Jäsen tarvitsee tällöin todistuksen maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Todistus lisäpäivistä pyydetään työttömyyskassalta, kun eläkettä edeltävältä kuulta ollaan hakemassa päivärahaa. Aikaisemmin todistusta ei ole mahdollista kirjoittaa, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

Huom! Hallitus on tiedottanut joulukuussa 2020, että lisäpäiväoikeus tullaan poistamaan. Lue lisää täältä.

Takaisin alkuun

Milloin päiväraha lasketaan uudelleen?

Kun olet ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä uudelleen 26 kalenteriviikon ajan 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, ja edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa, päivärahan taso määritellään uudelleen.

Ansiopäivärahaasi ei lasketa uudelleen, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, jos uusi enimmäisaika alkaisi vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta ja päiväraha on määritelty silloin. Vaikka päivärahaa ei määriteltäisi uudelleen (eikä omavastuuaikaa aseteta) alkaa kuitenkin enimmäisaika alusta joka kerta työssäoloehdon täyttyessä.

Viikkotasolla työssäoloehtosi täyttyy, kun

 • työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja
 • palkka on työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vuonna 2020 vähintään 1 236 euroa kuukaudessa ja vuonna 2021 vähintään 1 252 euroa kuukaudessa.

Jos työssäoloehtosi täyttyy omaehtoisen opiskelun tai työvoimakoulutuksen aikana, päivärahaa ei lasketa uudelleen kesken palvelun.

Esimerkki, päivärahaa ei lasketa uudelleen

Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 16.2.18. Edellisen kerran päivärahasi on laskettu ja omavastuuaika otettu helmikuussa 2017, ja ensimmäinen maksettu päivä on ollut ja enimmäisaika alkanut 18.2.17.

Uuden enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä ilman omavastuuaikaa olisi 17.2.18, vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta 18.2.18. Päivärahaa ei määritellä uudelleen eikä omavastuuaikaa oteta. Päivärahan maksamista jatketaan 17.2.18 alkaen helmikuussa 2017 lasketulla päivärahalla. Enimmäisaika alkaa alusta.

 

Esimerkki, päiväraha lasketaan uudelleen

Työssäoloehtosi täyttyy uudelleen 8.12.19. Edellisen kerran päiväraha on laskettu ja omavastuuaika otettu 15. – 19.12.18, mutta päivärahaa ei ole maksettu yhtäkään päivää.

Ensimmäinen työtön päivä on 9.12.15. Päivärahaa ei kuitenkaan alettu maksaa vuonna 2018, joten enimmäisajan alkamispäiviä ei voida verrata. Omavastuuaika otetaan uudelleen 9.12.19 alkaen, ja päivärahan suuruus lasketaan uudelleen. Enimmäisaika alkaa alusta.

Kun olet päivärahan saajana, laskee työttömyyskassa kertyviä työssäoloviikkoja. Työssäoloehdon täyttymistä uudelleen ei tällöin tarvitse seurata itse.

Suojasäännöt uutta päivärahaa laskettaessa

Kun työssäoloehtosi täyttyy enimmäisaikana uudelleen, päivärahan taso on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahasta. 80 prosentin suojaa ei ole, jos uusi työssäoloehto täyttyy vasta enimmäismaksuajan jälkeen.

Jos olet täyttänyt 58 vuotta ja työssäoloehtosi täyttyy, päivärahan suuruus ei muutu, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole suurempi kuin aiemmin laskettu päivärahan perusteena oleva palkka.

Jos olet 57–59-vuotias ja työssäoloehtosi on täyttynyt työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä, ei päivärahan suuruus muutu, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole parempi kuin aiemmin laskettu päivärahan perusteena oleva palkka.

Takaisin alkuun

Omavastuuaika

Omavastuuaika on viisi työtöntä päivää, jotka olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. Omavastuuajalta ei pääsääntöisesti makseta päivärahaa. Jos sinulla on hakujaksolla työtunteja osa-aikatyöstä tai satunnaisesta työstä, omavastuuaika on viittä päivää vastaava tuntimäärä.

Omavastuupäiviksi hyväksytään päivät maanantaista perjantaihin ja kalenteriviikkoon voi sisältyä yhteensä enintään viisi omavastuu-, työttömyys- ja työpäivää. Omavastuuajan on kerryttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuupäiviin ei voida lukea aikaa, jolta päivärahaoikeuttakaan ei ole (esimerkiksi taloudellisen etuuden jaksotuksen ajalta).

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalla omavastuuaikaa ei käytännössä ole. Omavastuuaika kuluu samalla, kun palvelun ajalta maksetaan päivärahaa.

Arkipyhät voidaan myös lukea omavastuuseen, jos olet ilmoittautunut TE-toimistoon ennen arkipyhää, eikä työnantaja ole velvollinen maksamaan lomautustilanteessa arkipyhäkorvausta.

Omavastuuajan ottaminen uudelleen

Omavastuuaika otetaan, kun täytät työssäoloehdon ja enimmäismaksuaika alkaa alusta. Omavastuuaikaa ei kuitenkaan oteta, jos täytät työssäoloehdon ja uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta.

Takaisin alkuun

Karenssi eli korvaukseton määräaika

Jos olet eronnut työstä ilman pätevää syytä tai aiheuttanut työsuhteen päättymisen, TE-toimisto asettaa korvauksettoman määräajan eli karenssin.

TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon, eikä karenssiajalta ole oikeutta päivärahaan. Poikkeuksena ovat TE-toimiston kanssa sovittavat työllistymistä edistävät palvelut, joiden ajalta päivärahaa maksetaan samanaikaisesti karenssin kanssa.

Karenssi on eri asia kuin viiden päivän omavastuuaika. Lue lisää omavastuuajasta täältä.

Takaisin alkuun

Miten sosiaalietuudet vaikuttavat päivärahaan?

Päivärahan saamisen estävät etuudet

Osa sosiaalietuuksista estää ansiopäivärahan saamisen kokonaan. Tällaisia etuuksia ovat:

 • Vanhuuseläke tai varhennettu vanhuuseläke
 • Äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, ja vanhempainraha tai erityishoitoraha
 • Sairaus- tai osa-sairauspäivärahaa
 • Kuntoutusraha tai ansionmenetyskorvaus tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain kuntoutusta koskevien säännösten perusteella
 • Täysi työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki
 • Luopumistuki (maatalousyrittäjät tai maatalouden harjoittajat).

Päivärahaa vähentävät etuudet

Alla on eritelty joitakin ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia. Lista ei ole tyhjentävä.

 • Osa-aikaeläke (vähennetään jäsenen päivärahasta kuukausitasolla)
 • Työeläkelain mukainen osa-työkyvyttömyyseläke (vähennetään jäsenen päivärahasta kuukausitasolla)
 • Kotihoidontuki (hoitoraha/hoitolisä). Kotihoidontuki on perhekohtainen etuus. Puolison saama kotihoidontuki otetaan huomioon esimerkiksi silloin, kun puolisolla on työtuloja tai tämä ei itse hoida lapsia. Jäsenen saama kotihoidontuki vähennetään aina jäsenen saamasta päivärahasta. Kuntakohtaisia lisiä ei vähennetä.
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke
 • Sotilasvammalain mukainen päiväraha
 • Liikennevakuutuslain mukaiset edut, paitsi erityisten kustannusten korvaukset ja perhe-eläkkeet
 • Luopumiskorvaus
 • Alle 65-vuotiaalle myönnetty vanhuuseläke, joka ei perustu täysiin työvuosiin. (Koskee ennen vuotta 2005 myönnettyjä eläkkeitä. Vuoden 2005 alun eläkemuutosten jälkeen myönnetään vain vanhuuseläkettä, jonka saaminen on automaattisesti este työttömyysetuuden saamiselle, vaikka vanhuuseläkkeen saaminen perustuisi vajaisiin työvuosiin.)
 • Valtion eläkelain 8 § 1 momentin mukaan myönnetyt eläkkeet, joita maksetaan tehtävistä, joissa on yleistä eläkeikää alempi pakollinen eroamisikä
 • Työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke
 • Toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus
 • Rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • Potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke).

Etuudet joilla ei ole vaikutusta päivärahaan

Ansiopäivärahan määrään ei ole vaikutusta seuraavilla sosiaalietuuksilla:

 • Lapsilisä
 • Kunnan maksama omaishoidontuki tai perhehoidon palkkio (jos olet omais- tai perhehoitaja, sinulla ei ole aktiivisuusedellytystä. Ilmoita työttömyyskassaan saamastasi tuesta tai palkkiosta)
 • Asumistuki
 • Perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • Sotilasavustus
 • Sosiaalihuoltolain mukainen toimeentulotuki
 • Vammaistuki
 • Kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha, elinkoron peruskorkoa vastaava osa
 • Sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • Ylimääräiset sotaeläkkeet
 • Rintamasotilaseläke
 • Liikennevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • Äitiysavustus
 • Adoptiotuki
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Takaisin alkuun

Sairastuminen työttömyyden aikana

Hae Kelasta sairauspäivärahaa, jos sairautesi kestää yli 9 päivää (lauantait mukaan lukien). Et voi saada ansiopäivärahaa, jos saat Kelasta sairaus- tai osasairauspäivärahaa tai työnantajasi maksaa sinulle sairausajan palkkaa. Ansiopäivärahaa voi saada tiettyjen edellytysten täyttyessä sairauspäivärahan omavastuuajalta.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan verkkosivuilta.

Jos sairautesi kestää alle 9 päivää

Jos sairautesi kesti enintään 1+9 päivää (sairastumispäivä ja 9 sairauspäivää lauantait mukaan lukien), sairauspäivärahaa ei tule hakea Kelasta. Sairausaika tulee silti ilmoittaa ansiopäivärahahakemuksessa. Merkitse hakemuksen päiväkohtaiseen selvitykseen ”sairas” siitä päivästä alkaen, kun olet sairastunut. Ilmoita sairausaikasi kesto, jos se on jo tiedossa. Hakemuksen voi lähettää normaalin hakemusjakson mukaan.

Omavastuuaika sairastumisen yhteydessä

Jos sairastut, omavastuuaikaan luetaan myös ne päivät, jotka olet työttömyyden alkamisen jälkeen ollut työkyvytön etkä ole saanut siltä ajalta työnantajalta sairausajan palkkaa etkä sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa tai muuta vastaavaa lakisääteistä etuutta näiden etuuksien omavastuuajan vuoksi.

Sairauspäivärahan 300 päivää on maksettu

Jos työkyvyttömyytesi jatkuu, vaikka Kelan sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaika on täyttynyt, voit hakea kassasta ansiopäivärahaa. Ilmoittaudu heti TE-toimistoon, jos sairauspäivärahan enimmäisaika täyttyy.

Kassaan tulee toimittaa lisäselvityksiä, jotta voimme käsitellä hakemuksesi ansiopäivärahaa varten. Ota tässä tapauksessa yhteyttä kassan asiakaspalveluun. Opastamme sinua tarkemmin tilanteestasi riippuen, mitä lisäselvityksiä tulee lähettää kassaan.

Takaisin alkuun

Väliaikaiset lakimuutokset työttömyysturvaan koronatilanteen vuoksi

Koronatilanteen vuoksi hallitus teki keväällä 2020 väliaikaisia lakimuutoksia työttömyysturvaan, joista osa on edelleen voimassa mutta osa on jo päättynyt.

Voimassa olevat työttömyysturvan väliaikaiset muutokset

Muutos Voimassa / koskee
Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukaudessa (465 euroa neljän viikon hakujaksolla). Koskee 1.6.2020 – 30.11.2021 alkavia hakujaksoja.
Lomautetun opintojen pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita TE-toimistossa. Voimassa 16.3.2020 – 31.12.2021.
Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Koskee 12.6.2020 – 30.11.2021 alkavia työsuhteita.
Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi.

Työmarkkinatukea voi saada ajalla 16.3.2020 – 30.9.2021.

Hallituksen esitys: lakimuutosta jatketaan 30.11.2021 asti.

Päättyneet väliaikaiset lakimuutokset

Muutos Voimassa / koskee
Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa.

Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.

Jos esimerkiksi ensimmäinen omavastuupäivä on 31.12.2020, omavastuuaika voi kulua myös vuoden 2021 puolella ja omavastuupäiviltä maksetaan päiväraha. Omavastuuajan ei tarvitse tulla täyteen 8 viikon kuluessa.

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen. * Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. **
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.
Työnhakijoiden haastatteluista TE-toimistossa luovutaan osin. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Lomautetun yritystoimintaa ei tutkita TE-toimistossa. Voimassa 16.3.-31.12.2020.
Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti seuraavissa tilanteissa:

 • – Henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.
  – Henkilö ei ole toteuttanut TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa.
  – Henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen.
  – Lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi.
Voimassa 16.3.-31.12.2020.
TE-toimisto voi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen. Voimassa 1.8.-31.12.2020.

* Yrittäjän perheenjäsenten kohdalla työskentelyedellytys puolitettu 26 viikkoon.

** Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on luettu työviikko 1.7.2020 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että peruspäivärahalta siirtyvät lisättiin muutoksen piiriin myöhemmällä lakimuutoksella.

Taulukot: tyj.fi

Takaisin alkuun