Medlemsavgift

Medlemsavgiften för Industrifacket och Industrins arbetslöshetskassa år 2021 är 1,33 procent (1,35 procent år 2020) av den lön underkastad förskottsinnehållning som utgör grunden för medlemskapet. Arbetslöshetskassans medlemsavgifts andel är 0,33 procent (0,35 procent år 2020) och Industrifackets andel 1 procent. Kassans medlemsavgift är fastställd av Finansinspektionen. På Industrifackets webbplats hittar du en medlemsavgiftsräknare, med vars hjälp du kan beräkna storleken på din medlemsavgift.

Betala medlemsavgiften inom sex månader efter början av den anställningstid som medlemsavgiften berör. Ifall du inte har betalat medlemsavgiften kan denna avdras vid utbetalning av förmån beviljad av kassan. Ifall du ansöker om en förmån från arbetslöshetskassan bör medlemsavgiften vara i sin ordning till början av arbetslösheten.

Medlemsavgift betalas

 • för all löneinkomst underkastad förskottsinnehållning samt därmed jämförbar inkomst
 • för av arbetsgivaren betald sjuk- eller moderskapsledighetslön
 • för inkomst av arbete som gjorts vid sidan av huvudsyssla
 • deltidsarbete eller kortvarigt heltidsarbete som gjorts under tid av arbetslöshet
 • ifall du är på så kallad egen semester (och inte är arbetslös arbetssökande hos TE-byrån) eller du blir  företagare som huvudsyssla och vill bevara ditt medlemskap, betala medlemsavgift på basis av minimilön enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1 252 €/mån år 2021, då medlemsavgiften är 16,55 €/mån).

Befrielse från medlemsavgift

Du kan få befrielse från utbetalning av medlemsavgift ifall du av ett godkännbart skäl är borta från arbetsmarknaden. Dessa godkännbara skäl är bland annat:

 • sjukdom
 • institutionsvård
 • rehabilitering
 • värnplikt
 • civiltjänstgöring
 • reservens repetitionsövningar
 • heltidsstudier
 • ett barns födsel eller skötsel av under treårigt barn
 • övrigt med dessa jämförbart och godkännbart skäl.

Du behöver inte betala medlemsavgift ifall du får inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning eller är arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. För arbete som gjorts under tiden för arbetslöshet eller alterneringsledighet måste du däremot betala medlemsavgift.

Ifall förmånen betalas av en annan part, till exempel Fpa, ska du leverera kassans förmånsbeslut för att bli befriad från medlemsavgift.

Ifall du är arbetslös arbetssökande hos TE-byrån, men inte får arbetslöshetsförmån från kassan eller Fpa, ska du leverera TE-byråns redogörelse för arbetssökningens giltighetstid.