Här nedan har vi samlat vanliga frågor om permitteringar och utkomstskydd för arbetslösa

Hur ansöker jag om arbetslöshetsförmåner?
Har jag rätt till inkomstrelaterad dagpenning? 
Hur mycket får jag i dagpenning?
Vilka bilagor behöver jag skicka med ansökan om dagpenning?
När behandlas min ansökan?
Hur påverkar olika permitteringssätt dagpenningen?
Vilka temporära förändringar har man gjort i utkomstskyddet för arbetslösa?
Min ansökan behandlades och självrisktiden togs ut / den maximala tiden löpte ut trots lagändringen?

Hur ansöker jag om arbetslöshetsförmåner?

 • Din arbetsgivare ger dig en anmälan om permittering eller uppsägning.
 • Anmäl dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande. Meddela TE-byrån om permitteringen eller uppsägningen. Instruktioner om hur du anmäl dig hittar du på TE-tjänsternas webbplats. Du kan anmäla dig elektroniskt.
 • Ansök om dagpenning hos arbetslöshetskassan. Lämna din ansökan om dagpenning i efterskott, den första ansökan kan lämnas in efter du varit arbetslös i två kalenderveckor eller efter att permitteringen upphört. Fyll alltid i din ansökan hela veckor från måndag till söndag!
 • Bifoga till din ansökan löneuppgifter och anmälan om permittering eller uppsägning. Ansökan med bilagorna kan lämnas in elektroniskt via E-tjänsten.

Se en video om hur du ansöker om förmåner:

 

Mer information om början av arbetslöshet och permittering

Tillbaka till början

Har jag rätt till inkomstrelaterad dagpenning?

 • Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut under arbetslöshet eller permittering, samt under deltagande i sysselsättningsfrämjande service som överenskommits i sysselsättningsplanen.
 • För att kunna få inkomstrelaterad dagpenning måste du ha varit arbetslöshetskassans medlem i minst 13 (26) veckor och uppfylla arbetsvillkoret under medlemskapet. Vi granskar uppfyllandet av medlemskapsvillkor och arbetsvillkoret i samband med hanteringen av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
 • Medlemskaps- och arbetsvillkoret har förkortats till en period av 13 veckor under 16.3.–31.12. genom en temporär lagändring. Förutsättningen är att den sökande har minst en vecka som räknas in i arbetsvillkoret efter 1.3. och maximitiden börjar efter 16.3. Det kortare arbetsvillkoret tillämpas endast om arbetsvillkoren om 26 veckor inte uppfylls.
 • Utöver dessa måste du uppfylla de arbetskraftspolitiska villkoren. TE-byrån granskar huruvida de arbetskraftspolitiska villkoren uppfylls och ger ett utlåtande som är bindande för kassan. Villkoren undersöks när du anmäler dig som arbetssökande hos TE-byrån.

Tillbaka till början

Hur mycket får jag i dagpenning?

 • Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på basis av din löneinkomst under minst 26 kalenderveckors tid före arbetslösheten. Veckorna som används för att bestämma dagpenningen måste uppfylla arbetsvillkoret. För att fastställa dagpenningen ber vi dig att lämna in ett lönebesked som en bilaga till ansökan.
 • Medlemskaps- och arbetsvillkoret har förkortats till en period av 13 veckor under 16.3.–31.12. genom en temporär lagändring. Förutsättningen är att den sökande har minst en vecka som räknas in i arbetsvillkoret efter 1.3. och maximitiden börjar efter 16.3. Det kortare arbetsvillkoret tillämpas endast om arbetsvillkoren om 26 veckor inte uppfylls.
 • Dagslönen som används för att bestämma dagpenning fås genom att dela lönen för 13 eller 26 arbetsveckor med antalet arbetsdagar under denna period (5 dagar i veckan). Till arbetsdagar räknas inte dagar för vilka inte betalats lön på grund av frånvaro av godkännbart skäl, såsom till exempel på grund av oavlönad sjukfrånvaro.

Se en uppskattning av beloppet på din dagpenning i räknaren.

Mer information om hur dagpenningens summa formas

Tillbaka till början

Vilka bilagor behöver jag skicka med ansökan om dagpenning?

 • Bifoga till din ansökan ett lönebevis och en kopia av anmälan om permittering eller uppsägning och anställningsavtalet.
 • Du kan också bifoga ett ändringsskattekort som utfärdats för förmånen till ansökan.
 • Bilagorna behöver inte vara ursprungliga
 • Ansökan med bilagorna kan du lämna in elektroniskt via E-tjänsten
 • Pappersbilagor kan skickas till Industrins arbetslöshetskassa, PB 116, 00531 Helsingfors
 • Om det sker ändringar i dina omständigheter som påverkar rätten till dagpenning, vänligen meddela oss omedelbart.

Mer information om bilagor till ansökan om dagpenning

Mer information om att beställa ett ändringsskattekort

Tillbaka till början

När behandlas min ansökan?

Ansökningar behandlas i den ordning de tas emot. Vår status för behandling av ansökningar uppdateras varje vardag på vår webbplats. Där ser du statusen för behandling av första ansökningar samt ansökningar försedda med arbetsdagar. Övriga ansökningar om fortsatt utbetalning utbetalas efter egen tidtabell.

I E-tjänsten ser du betalningsdatumet för din ansökan som redan har behandlats. Om du vill kan du också ändra dina inställningar i E-tjänsten för att få ett SMS om en förmån som kommer att betalas ut. Meddelandet innehåller uppgifter om betalningsdatumet och beloppet som ska betalas ut på ditt konto.

Tillbaka till början

Hur påverkar olika permitteringssätt dagpenningen?

 • Om du är permitterad hela dagar får du full dagpenning för permitteringsdagarna.
 • Om du har permitterats genom förkortning av arbetsdagen får du dagpenning där lönens inverkan har beaktats. Detta kallas en jämkad dagpenning.

Mer information om jämkad dagpenning

Tillbaka till början

Vilka tillfälliga förändringar har man gjort i utkomstskyddet för arbetslösa?

På grund av coronavirusepidemin har temporära ändringar gjorts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och relaterade lagar, ändringarna gäller 16.3.-31.12.2020

Ändringar i utkomstskyddet

 • En självrisktid åläggs inte under 16.3.2020-31.12.2020 om självrisktiden börjar inom denna period
  • Gäller permitterade, arbetslösa och deltidsanställda
 • Arbets- och medlemskapsvillkoret av 13 kalenderveckor kan tillämpas om det från och med 1.3.2020 finns minst en vecka som räknas in i arbetsvillkoret
 • Dagarna som betalas på grund av permittering förbrukar inte maximibetalningstiden på 300-500 dagar under perioden 16.3.-31.12.2020
 • Dagarna som betalas på grund av arbetslöshet förbrukar inte maximibetalningstiden på 300-500 dagar under perioden 1.7.-31.12.2020

Ändringar i praktiken för permittering

 • TE-byrån utreder inte företagsverksamhet eller studerandet för permitterade
 • Permitterade personer har ingen skyldighet att uppgöra en sysselsättningsplan eller delta i TE-byråns service (arbete som tillhandahålls av egen arbetsgivare måste tas emot)
 • Inga ändringar i praktiken för anmälning för permitterade

Ändringar i permittering och anställningsförhållande

 • Arbetsgivaren har rätt att permittera en arbetstagare som är visstidsanställd på samma villkor som en fast anställd arbetstagare
 • Anmälningstiden före permitteringen förkortas från 14 dagar till fem dagar. Kassan behöver fortfarande en anmälan om permittering för permitteringar som börjar.
 • Minimiförhandlingstiden för samarbetsförhandlingar som gäller permitteringar förkortas från den nuvarande sex veckor eller 14 dagar till fem dagar
 • Permitteringen kan också grunda sig på avtal mellan arbetsgivare och anställd
 • Hävning av arbetsavtal under prövotiden är möjligt på grund av produktiva samt ekonomiska orsaker

Mer information om temporära ändringar i utkomstskyddet

Tillbaka till början

Min ansökan behandlades och självrisktiden togs ut / den maximala tiden löpte ut trots lagändringen?

Ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa trädde i kraft retroaktivt 16.3. och lagen antogs 15.4. Innan lagen träder i kraft kommer vi att ha tid att behandla ansökningar som nu kommer att rättas för att motsvara den temporära lagstiftningen.

 • Om självrisktiden har tagits ut för dig efter 16.3., rättas din ansökan automatiskt och dagpenning betalas ut för självrisktiden. Du behöver inte kontakta kassan.
 • Om din permittering har börjat 16.3. eller senare, förbrukar permitteringsdagar inte maximibetalningstiden under tiden 16.3.-31.12.2020. Din maximibetalningstid kommer att kontrolleras och dagarna rättas automatiskt. Du behöver inte kontakta kassan.

Läs mer om lagändringarna här.

Tillbaka till början