Sysselsättningsfrämjande service

Under arbetslöshet eller permittering kan du studera och få inkomstrelaterad dagpenning, då du avtalat om studier med TE-byrån. Alla studier under arbetslöshet måste avtalas med TE-byrån innan de inleds.

Under tiden för med TE-byrån avtalad sysselsättningsfrämjande service utbetalas inkomstrelaterad dagpenning och utbetalade dagpenningdagar räknas till godo i maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning. Under tiden för sysselsättningsfrämjande service utbetalas utöver dagpenning kostnadsersättning för rese- och underhållskostnader.

Sysselsättningsfrämjande service är:

  • arbetskraftsutbildning
  • frivilliga studier
  • jobbsökarträning
  • arbetsprövning
  • karriärträning

Under tiden för sysselsättningsfrämjande service kan du få dagpenning trots att du som arbetslös inte vore berättigad till denna på grund av självrisktid eller arbetskraftspolitisk ersättningsfri tid eller karens. Övriga begränsningar för utbetalning av dagpenning gäller även under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Förhöjd dagpenning under tiden för sysselsättningsfrämjande service

Ifall kriterierna uppfylls kan vi under tiden för sysselsättningsfrämjande service utbetala förhöjd dagpenning för högst 200 dagar. Vi kan även utbetala förhöjd förtjänstdel för tid mellan i sysselsättningsplanen nämnda tider för sysselsättningsfrämjande service, ifall tiden mellan tjänsterna är högst sju kalenderdagar.

När arbetsvillkoret uppfylls på nytt kan vi även påbörja utbetalning av förhöjd förtjänstandel under tiden för sysselsättningsfrämjande service från början.

Den förhöjda förtjänstdelens andel är 55 procent av skillnaden mellan dagslön och grunddel. Ifall din månadslön överstiger 3 197,70 euro är den förhöjda förtjänstdelen 25 procent för delen som överskrider denna gräns. Inkomstrelaterad dagpenning som betalats förhöjd med barnförhöjningar kan vara högst lika stor som dagslönen som ligger till grund för dagpenningen och dock minst lika stor som grunddagpenning förhöjd med barnförhöjning.

Kostnadsersättning

Under tiden för sysselsättningsfrämjande service betalar vi kostnadsersättning för att täcka rese- och underhållskostnader. Kostnadsersättningen är nio euro per dag och skattefri inkomst.

Du kan få förhöjd kostnadsersättning på 18 euro per dag ifall din utbildningsplats är utanför arbetsområdet. Förhöjd kostnadsersättning utbetalas även ifall din utbildningsplats är utanför hemkommunen och du har kostnader för logi.

För tid av utbildning som arrangeras i utlandet utbetalas kostnadsersättning för utlandet, som är hälften av dagpenningen för en statlig tjänstemans tjänsteresa i landet i fråga. För deltagare i Stiftelsen Utbildning Nordkalottens NORD-utbildning utbetalas kostnadsersättning på 16,82 euro per dag.

Kostnadsersättning utbetalas för deltagardagar i sysselsättningsfrämjande service, för högst fem dagar i veckan. Kostnadsersättning utbetalas inte för semesterperioder eller frånvarodagar under utbildningsperioden. För tid av frivilliga studier utbetalas inte kostnadsersättning.

Arbetsvillkorets uppfyllelse under tiden för arbetskraftsutbildning och frivilliga studier

När ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt under tiden för arbetskraftsutbildning eller frivilliga studier beräknas inte dagpenningens storlek på nytt. Maximitiden för dagpenning påbörjas inte heller på nytt. Ifall din maximitid uppfylls under utbildning upphör rätten till inkomstrelaterad dagpenning. Hos Fpa kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd till slutet av utbildningen.

Efter utbildningen kan du igen få inkomstrelaterad dagpenning på basis av arbetslöshet, ifall ditt arbetsvillkor uppfyllts. Härmed börjar maximitiden för utbetalning av dagpenning från början, dagpenningens storlek beräknas på nytt och du tar en ny själriskperiod på fem dagar.

Frånvaro från sysselsättningsfrämjande service

Under tiden för arbetskraftsutbildning och frivilliga studier utbetalas dagpenning även för frånvarodagar. För frånvarodagar under övriga tjänster utbetalas inte dagpenning, ifall inte frånvaron beror på en arbetsintervju, arbetsoförmåga eller ett under tioårigt barns sjukdom som varar högst fyra dagar. Under tiden för arbetskraftspolitisk utbildning och frivilliga studier utbetalas kostnadsersättning och förhöjd förtjänstandel även för tjänstens frånvarodagar, med undantag för semestertid. Under tiden för övriga tjänster betalas ingen kostnadsersättning. Anmäl frånvarodagar i din ansökan om dagpenning.

Ansökan om dagpenning för tid av sysselsättningsfrämjande service

Dagpenning för tiden av tjänster ansöks i perioder av fyra kalenderveckor.

Ange namnet på tjänster du deltagit i under deltagardatum i ansökan om dagpenning. Ange inte timuppgifter. Sätt även ut utbildningens semesterdatum och frånvarodagar. Anmäl frånvaroorsak i ansökan Ifall din frånvaro beror på arbetsintervju, arbetsoförmåga eller under tioårigt barns sjukdom.

Förhöjd dagpenning eller kostnadsersättning behöver inte ansökas separat.

Temporära lagändringarnas inverkan på sysselsättningsfrämjande service

Rätten till arbetslöshetsförmån bibehålls undantagsvis om personen avbryter den sysselsättningsfrämjande servicen på grund av coronaepidemin. Lagändringen gäller tiden 16.3.-31.12.2020.

Arbets- och näringsbyrån kan ända fram till slutet av året avvika från kravet på att den arbetssökandes frivilliga studier ska framskrida och de kan ge extra tid för studier när studierna försenas på grund av corona. Ändringen gäller tiden 1.8.-31.12.2020.

Läs mer om temporära lagändringarna här (tyj.fi).