När kan man inte få dagpenning?

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning påverkas till exempel av socialförmåner, arbetskraftspolitiska begränsningar och begränsningar i fråga om anställning. Dessa kan fullständigt förhindra utbetalning av dagpenning.

Vissa socialförmåner minskar inkomstrelaterad dagpenning. Dessa förmåner avdras från dagpenningen på månatlig nivå, varvid en månad beräknas omfatta 21,5 dagar. Reducerande socialförmåner påverkar inte maximitiden för utbetalning av dagpenning, utan varje dag som betalats avdrag för minskar maximitiden med en dag.

Tider och förmåner som hindrar erhållande av dagpenning

Nedan har vi räknat upp vanliga tider och förmåner som hindrar erhållande av dagpenning. Listan är inte komplett.

 • Du har ålagts självrisktid
 • Du har ålagts period utan ersättning eller karens från TE-byrån, ifall du avbrutit eller nekat till arbete eller utbildning
 • Du får lön eller motsvarande ersättning för uppsägningstid från arbetsgivaren
 • Du får övrig ekonomisk fördel från arbetsgivare med anknytning till avslutad anställning (till exempel avgångsvederlag)
 • Du får semesterlön för heltidsarbete
 • Du får ålderspension eller förtida ålderspension
 • Du får moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller specialvårdspenning
 • Du får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • Du får rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall på basis av föreskrifter i olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller rehabilitering enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.
 • Du får full invalidpension eller rehabiliteringsstöd
 • Du får avträdelsestöd (lantbruksföretagare eller jordbruksidkare).