Kan jag få inkomstrelaterad dagpenning?

För att kunna få inkomstrelaterad dagpenning måste du ha varit arbetslöshetskassans medlem i minst 26 veckor* och uppfylla arbetsvillkoret under medlemskapet. Vi granskar uppfyllandet av medlemskapsvillkor och arbetsvillkoret i samband med hanteringen av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Du bör även uppfylla arbetskraftspolitiska förutsättningar. Uppfyllandet av arbetskraftspolitiska förutsättningar granskas av TE-byrån, som ger ett utlåtande i ärendet som binder kassan.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande till Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Du anmäler dig som arbetssökande genom att fylla i en elektronisk anmälan senast på din första arbetslöshets- eller permitteringsdag. Du kan anmäla dig redan före din arbetslöshet eller permittering börjar. Efter anmälan kontaktar TE-byrån dig och kommer överens om fortsatta åtgärder och ett eventuellt personligt möte.

Medlemskaps- och arbetsvillkor

Kravet på löntagares anställningstid uppfylls, då du haft ett avlönat arbete i minst 26 kalenderveckor* under 28 månader innan arbetslösheten. Arbetet behöver inte vara kontinuerligt; veckor som bidrar till att arbetsvillkoret uppfylls kan räknas till godo även för kortare avsnitt under granskningsperioden på 28 månader.

På veckonivå uppfylls arbetsvillkoret ifall

 • arbetstiden uppgår till minst 18 timmar under kalenderveckan
 • arbetet gjort i ett anställningsförhållande och är underställd försäkring, med andra ord att man betalat förskottsinnehållning samt arbetslöshets- och socialförsäkringsavgifter för arbetet
 • lönen är enligt kollektivavtalet. Ifall branschen inte har ett kollektivavtal måste lönen för ett heltidsarbete år 2019 minst 1 211 euro i månaden och år 2020 vara minst 1 236 euro i månaden.

Granskningsperiod för arbetsvillkor

Arbetsvillkorets granskningsperiod på 28 månader kan av godkännbart skäl förlängas med högst sju år. Godkännbara skäl till förlängning är bland annat:

 • sjukdom
 • en period då personen fått partiell sjukdagpenning eller nedsatt lön för sjukdomstid
 • institutionsvård
 • rehabilitering
 • värnplikt
 • civiltjänstgöring
 • heltidsstudier
 • alterneringsledighet
 • ett barns födsel
 • vård av högst treårigt barn
 • närståendevård eller familjevård, ifall inte vårdarbetet varit ringa
 • delinvalidpension och deltidspension, ifall jobbet underskridit 18 timmar i veckan
 • fängelsestraff
 • period med sammansatt stöd, som inte räknas till arbetsvillkoret.

Tillgodoräknande av lönesubventionerat arbete för arbetsvillkor

Ifall du gjort lönesubventionerat arbete iakttas 75 procent av veckorna som uppfyller arbetsvillkoret. Ifall det lönesubventionerade arbetet arrangerats på basis av sysselsättningsskyldigheten för äldre personer medräknas alla veckor som uppfyller arbetsvillkoret.

Arbetsvillkorets bevarande under företagarperiod

Som medlem i löntagarkassan kan du bevara arbetsvillkoret högst 18 månader från att du övergår till att vara företagare på heltid. Ifall du blir arbetslös under denna så kallade efterskyddstid bevaras din rätt till att få lika stor inkomstrelaterad dagpenning från löntagarkassan som tidigare, under maximitid. Läs mer om företagande och utkomstskydd här.

Skyldighet för personer under 25 år att ansöka om utbildning som leder till examen

En person under 25 år som inte har någon utbildning kan inte få arbetslöshetsförmåner, om hen inte har ansökt om deltagande i studier som inleds följande höst. En studieplats ska sökas, om personen inte efter grundskolan sökt till en utbildning som ger yrkesfärdigheter. Dessutom kan en vägran att delta i eller avbrytande av studier leda till att personen går miste om en arbetslöshetsförmån. Detta gäller också situationer där en person under 25 år hade uppfyllt arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning.

Läs mer här.

Obs! Fram till 31.12.2020 undersöks inte denna förutsättning utifrån temporära lagändringar.

Arbete i utlandet och tillgodoräknande av arbetsvillkor

Läs mer om arbete som gjorts i utlandet och tillgodoräknande av arbetsvillkor under Arbete och arbetssökning utomlands.

* Arbetsvillkoret kan också vara 13 kalenderveckor. Läs mer: temporära lagändringar i utkomstskydd för arbetslösa