Hur påverkar socialförmåner dagpenningen?

Förmåner som förhindrar mottagande av dagpenning

Vissa socialförmåner förhindrar mottagande av inkomstrelaterad dagpenning helt och hållet. Till dessa förmåner hör:

 • ålderspension eller förtida ålderspension
 • moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- ,föräldra- eller specialvårdspenning
 • sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall på basis av olycksfalls- eller trafikförsäkring, eller föreskrifterna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • full invalidpension eller rehabiliteringsstöd
 • avträdelsestöd (lantbruksföretagare eller jordbruksidkare).

Förmåner som minskar dagpenningen

Nedan räknar vi upp några förmåner som minskar dagpenningen. Listan är inte komplett.

 • deltidspension (avdras från medlemmens dagpenning på månatlig nivå)
 • delinvalidpension i enlighet med arbetspensionslagen (avdras från medlemmens dagpenning på månatlig nivå)
 • hemvårdsstöd (vårdpenning/vårdtillägg). Hemvårdsstöd är en familjespecifik förmån. Makens eller makans hemvårdsstöd iakttas när maken eller makan har arbetsinkomster eller inte själva sköter barnen. En medlems hemvårdsstöd avdras alltid från medlemmens dagpenning. Kommunspecifika tillägg avdras inte.
 • dagpenning och olycksfallspension i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 • dagpenning i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • förmåner i enlighet med trafikförsäkringslagen, förutom ersättning för särskilda kostnader och familjepensioner
 • avträdelsestöd
 • ålderspension som beviljats till under 65-årig och inte baserar sig på fulla arbetsår (gäller pensioner beviljade före år 2005, efter pensionsförändringarna i början av år 2005 beviljas endast ålderspension, som automatiskt utgör ett hinder för att få arbetslöshetsförmån, trots att erhållande av ålderspension skulle basera sig på icke kompletta arbetsår)
 • pensioner beviljade enligt 8 § 1 moment i lagen om statens pensioner, som betalas för uppgifter med en obligatorisk avgångsålder som är lägre än allmän pensionsålder
 • av arbetsgivare arrangerad tilläggspension som är bättre än pensionslagens minimivillkor
 • arbetsoförmögenhetsförmån från annan stat
 • ersättning för inkomstförlust i enlighet med brottsskadelagen
 • ersättning för inkomstförlust i enlighet med patientskadelagen (pension).

Förmåner som inte påverkar dagpenningen

Följande socialförmåner påverkar inte storleken av inkomstrelaterad dagpenning:

 • barnbidrag
 • av kommunen betalad närståendepenning eller arvode för familjevård (ifall du är närstående- eller familjevårdare har du inte aktivitetskrav; anmäl ditt stöd eller arvode till arbetslöshetskassan)
 • bostadsbidrag
 • familjepensioner, till vilka räknas även försörjningspension och tilläggsförsörjningspension
 • militärunderstöd
 • utkomststöd i enlighet med socialvårdslagen
 • handikappbidrag
 • vårdbidrag i enlighet med folkpensionslagen
 • menersättning i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, för del som motsvarar livräntans grundränta
 • livränta och tilläggsränta i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • överlopps krigspensioner
 • frontmannapension
 • ersättning för särskilda kostnader i enlighet med trafikförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • moderskapsunderstöd
 • adoptionsstöd
 • partiell förtida ålderspension