Hur mycket får jag i dagpenning?

Vilka inkomster beaktas vid beräkning av dagpenning?

Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på basis av din löneinkomst under minst 26 kalenderveckors* tid före arbetslösheten. Veckorna som används för att bestämma dagpenningen måste uppfylla arbetsvillkoret.

Inkomster som beaktas

• månads- eller timlön
• semesterlön, -sjuklön och lön för uppsägningstid
• lönetillägg: till exempel övertidsersättning, kvällsarbetstillägg, skiftarbetstillägg, ackordslön, helgdagsersättning
• resultatbaserad lön, såsom olika resultatpremier och bonusar
• skattepliktig naturaförmån
• lön betalad som lönegaranti

Inkomster som inte beaktas

• semesterpenning och semesterersättning
• skattefri naturaförmån
• av arbetsgivaren betalad ekonomisk fördel med anknytning till avslutad anställning, eller ett så kallat gyllene handslag
• ersättning och skadeersättning som motsvarar lön för uppsägningstid
• inbesparing i arbetstidsbanken eller penningersättning som lyfts från arbetstidsbanken
• lön för väntetid
• options- eller dividendinkomst

Dagslönen som används för att bestämma dagpenning fås genom att dela lönen för 26 arbetsveckor* med antalet arbetsdagar under denna period (fem dagar i veckan eller 130 dagar). Till arbetsdagar räknas inte dagar för vilka inte betalats lön på grund av frånvaro av godkännbart skäl, såsom till exempel på grund av oavlönad sjukfrånvaro.

Ifall du arbetat säsongskaraktär kan din inkomstrelaterade dagpenning bestäms på basis av inkomsterna för tolv månader innan arbetslösheten. Detta förutsätter att arbetsmängden och därmed inkomsterna varit märkbart högre än normalt.

Från din månadslön som används för att bestämma dagpenningen avdras arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt ett avdrag motsvarande sjukförsäkringens dagpenningsavgift (ArPL-avdrag), som är 4,24 % år 2019 och 4,14 % år 2020.

Hur formas dagpenningens summa?

Dagpenning består av grunddel och förtjänstdel.

  • Grunddelen är lika stor grunddagpenning, 33,66 euro i dagen år 2020.
  • Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslön och grunddel. När lönen per månad är större än 3 197,70 € är förtjänstdelen för delen som överskrider denna gräns 20 procent.

Därtill utbetalas barnförhöjning på

  • 5,28 euro för under 18-årigt barn
  • totalt 7,76 euro för två barn
  • totalt 10,00 euro för tre eller flera barn per dag

Barnförhöjning betalas för högst tre barn.

Med dagpenningsräknare kan du göra en riktgivande beräkning av kommande dagpenning. Dagpenningens exakta storlek bestäms i beslutet som ges av arbetslöshetskassan.

När betalas förhöjd dagpenning?

Ifall du deltar i en sysselsättningsfrämjande service kan inkomstrelaterad dagpenning betalas förhöjd för högst 200 dagar. Förutsättningen för förhöjd förtjänstdel är att tjänsten avtalats i en sysselsättningsplan tillsammans med TE-byrån.

Förhöjd förtjänstdel är 55 procent av skillnaden mellan dagslön och grunddel. Ifall månadslönen överskrider 3 197,70 euro i månaden är den förhöjda förtjänstdelen 25 procent för delen som överskrider denna gräns.

Att beräkna dagpenning på nytt

När du under en granskningsperiod på 28 månader på nytt varit 26 kalenderveckor i ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret och det är över ett år sedan din föregående maximitid inleddes bestäms dagpenningens nivå på nytt.

Din inkomstrelaterade dagpenning beräknas inte på nytt när arbetsvillkoret uppfylls på nytt, ifall en ny maximitid skulle börja inom ett år efter att föregående maximitid inletts och dagpenningen härmed bestämts. Trots att dagpenningen inte skulle bestämmas på nytt (och inte åläggas självrisktid) börjar maximitiden från början varje gång som arbetsvillkoret uppfylls.

På veckonivå uppfylls ditt arbetsvillkor ifall

  • kalenderveckans arbetstid är minst 18 timmar och
  • lönen är enligt kollektivavtalet: ifall branschen saknar ett kollektivavtal måste lönen för ett heltidsjobb vara minst 1 211 euro i månaden år 2019 och minst 1 236 euro i månaden år 2020.

Ifall ditt arbetsvillkor uppfylls av frivilliga studier eller arbetskraftsutbildning beräknas inte dagpenning på nytt mitt under tjänsten.

Exempel på när dagpenning inte beräknas på nytt

Ditt arbetsvillkor fylls på nytt 16.2.2018. Föregående gång har din dagpenning beräknats och din självrisktid tagits i februari 2017. Första betalade dag har varit 18.2.2017, varvid även maximitiden inletts.

Första datum att betala för under den nya maximitiden utan självrisktid vore 17.2.2018, inom ett år från början av föregående maximitid 18.2.2018. Dagpenning bestäms inte på nytt och självrisktid tas inte. Utbetalning av dagpenning fortsätter från och med 17.2.2018 med dagpenning som beräknats i februari 2017. Maximitiden börjar från början.

Exempel på när dagpenning beräknas på nytt

Ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt 8.12.2019. Föregående gång har dagpenning betalats och självrisktid tagits 15–19.12.2018, men dagpenning har inte betalats för en enda dag.

Första arbetslösa dag är 9.12.2019. Dagpenning började emellertid inte betalas år 2018, så maximitidens inledningsdagar kan inte jämföras. Självrisktiden tas på nytt från och med 9.12.2019 och dagpenningens storlek beräknas på nytt. Maximitiden börjar från början.

När du mottar dagpenning beräknar arbetslöshetskassan tillgodoräknade arbetsveckor. Härmed behöver man inte själv följa med att arbetsvillkoret fylls på nytt.

Skyddsregler vid beräkning av ny dagpenning

När ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt under maximitiden är dagpenningens nivå minst 80 procent av den tidigare dagpenningen. 80 procents skydd finns inte ifall det nya arbetsvillkoret uppfylls först efter maximitiden för utbetalning.

Ifall du fyllt 58 år och ditt arbetsvillkor uppfylls ändras inte dagpenningens storlek ifall inte lönen som beräknas med de nya inkomstuppgifterna är större än lönegrunden för den tidigare beräknade dagpenningen.

Ifall du är 57–59-åring och ditt arbetsvillkor har uppfyllts i ett arbete som arrangerats på basis av sysselsättningsskyldigheten ändras inte dagpenningens storlek ifall inte lönen som beräknas med de nya inkomstuppgifterna är större än lönegrunden för den tidigare beräknade dagpenningen.

* Arbetsvillkoret kan också vara 13 kalenderveckor. Läs mer: temporära lagändringar i utkomstskydd för arbetslösa