Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut under tid av arbetslöshet eller permittering, samt under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder som avtalats i sysselsättningsplanen. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut, då du uppfyller de arbetskraftspolitiska förutsättningarna samt medlemskaps- och anställningsvillkoren. Dessutom bör man uppfylla alla villkor för att arbetslöshetsförmåner skall kunna beviljas:

 • ålder mellan 17-64 år (permitterad tills den kalendermånad när man fyller 68 år)
 • bor i Finland
 • anmält sig som en arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån
 • söker heltidsarbete
 • är arbetsförmögen och tillgänglig för arbetsmarknaden. En person som är arbetsoförmögen kan vara berättigad inkomstrelaterad dagpenning då arbetsoförmögenheter fortskrider, om maximitiden för sjukdagpenningen och andra villkor uppfylls.

Läs mer

Kan jag få inkomstrelaterad dagpenning?
När kan man inte få dagpenning?
Hur mycket får jag i dagpenning?
Vad menar jämkad dagpenning?
Hur länge kan dagpenning utbetalas?
När beräknas dagpenning på nytt?
Självrisktid
Karens eller tid utan ersättning
Hur påverkar socialförmåner dagpenningen?
Sjukdom under arbetslöshet
Temporära förändringar i arbetslöshetsskyddet

Kan jag få inkomstrelaterad dagpenning?

För att kunna få inkomstrelaterad dagpenning måste du ha varit arbetslöshetskassans medlem i minst 26 veckor och uppfylla arbetsvillkoret under medlemskapet. Vi granskar uppfyllandet av medlemskapsvillkor och arbetsvillkoret i samband med hanteringen av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Du bör även uppfylla arbetskraftspolitiska förutsättningar. Uppfyllandet av arbetskraftspolitiska förutsättningar granskas av TE-byrån, som ger ett utlåtande i ärendet som binder kassan.

Arbetskraftspolitiska förutsättningar

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande till Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Du anmäler dig som arbetssökande genom att fylla i en elektronisk anmälan senast på din första arbetslöshets- eller permitteringsdag. Du kan anmäla dig redan före din arbetslöshet eller permittering börjar. Efter anmälan kontaktar TE-byrån dig och kommer överens om fortsatta åtgärder och ett eventuellt personligt möte.

Medlemskaps- och arbetsvillkor

Kravet på löntagares anställningstid uppfylls, då du haft ett avlönat arbete i minst 26 kalenderveckor under 28 månader innan arbetslösheten. Arbetet behöver inte vara kontinuerligt; veckor som bidrar till att arbetsvillkoret uppfylls kan räknas till godo även för kortare avsnitt under granskningsperioden på 28 månader.

På veckonivå uppfylls arbetsvillkoret ifall

 • arbetstiden uppgår till minst 18 timmar under kalenderveckan
 • arbetet gjort i ett anställningsförhållande och är underställd försäkring, med andra ord att man betalat förskottsinnehållning samt arbetslöshets- och socialförsäkringsavgifter för arbetet
 • lönen är enligt kollektivavtalet. Ifall branschen inte har ett kollektivavtal måste lönen för ett heltidsarbete år 2020 minst 1 236 euro i månaden och år 2021 vara minst 1 252 euro i månaden.

Granskningsperiod för arbetsvillkor

Arbetsvillkorets granskningsperiod på 28 månader kan av godkännbart skäl förlängas med högst sju år. Godkännbara skäl till förlängning är bland annat:

 • sjukdom
 • en period då personen fått partiell sjukdagpenning eller nedsatt lön för sjukdomstid
 • institutionsvård
 • rehabilitering
 • värnplikt
 • civiltjänstgöring
 • heltidsstudier
 • alterneringsledighet
 • ett barns födsel
 • vård av högst treårigt barn
 • närståendevård eller familjevård, ifall inte vårdarbetet varit ringa
 • delinvalidpension och deltidspension, ifall jobbet underskridit 18 timmar i veckan
 • fängelsestraff
 • period med sammansatt stöd, som inte räknas till arbetsvillkoret.

Tillbaka till början

När kan man inte få dagpenning?

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning påverkas till exempel av socialförmåner, arbetskraftspolitiska begränsningar och begränsningar i fråga om anställning. Dessa kan fullständigt förhindra utbetalning av dagpenning.

Vissa socialförmåner minskar inkomstrelaterad dagpenning. Dessa förmåner avdras från dagpenningen på månatlig nivå, varvid en månad beräknas omfatta 21,5 dagar. Reducerande socialförmåner påverkar inte maximitiden för utbetalning av dagpenning, utan varje dag som betalats avdrag för minskar maximitiden med en dag.

Tider och förmåner som hindrar erhållande av dagpenning

Nedan har vi räknat upp vanliga tider och förmåner som hindrar erhållande av dagpenning. Listan är inte komplett.

Tillbaka till början

Hur mycket får jag i dagpenning?

Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på basis av din löneinkomst under minst 26 kalenderveckors tid före arbetslösheten. Veckorna som används för att bestämma dagpenningen måste uppfylla arbetsvillkoret.

Inkomster som beaktas

• månads- eller timlön
• semesterlön, -sjuklön och lön för uppsägningstid
• lönetillägg: till exempel övertidsersättning, kvällsarbetstillägg, skiftarbetstillägg, ackordslön, helgdagsersättning
• resultatbaserad lön, såsom olika resultatpremier och bonusar
• skattepliktig naturaförmån
• lön betalad som lönegaranti

Inkomster som inte beaktas

• semesterpenning och semesterersättning
• skattefri naturaförmån
• av arbetsgivaren betalad ekonomisk fördel med anknytning till avslutad anställning, eller ett så kallat gyllene handslag
• ersättning och skadeersättning som motsvarar lön för uppsägningstid
• inbesparing i arbetstidsbanken eller penningersättning som lyfts från arbetstidsbanken
• lön för väntetid
• options- eller dividendinkomst

Dagslönen som används för att bestämma dagpenning fås genom att dela lönen för 26 arbetsveckor med antalet arbetsdagar under denna period (fem dagar i veckan eller 130 dagar). Till arbetsdagar räknas inte dagar för vilka inte betalats lön på grund av frånvaro av godkännbart skäl, såsom till exempel på grund av oavlönad sjukfrånvaro.

Ifall du arbetat säsongskaraktär kan din inkomstrelaterade dagpenning bestäms på basis av inkomsterna för tolv månader innan arbetslösheten. Detta förutsätter att arbetsmängden och därmed inkomsterna varit märkbart högre än normalt.

Från din månadslön som används för att bestämma dagpenningen avdras arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgift samt ett avdrag motsvarande sjukförsäkringens dagpenningsavgift (ArPL-avdrag), som är 4,34 % år 2021.

Hur formas dagpenningens summa?

Dagpenning består av grunddel och förtjänstdel.

 • Grunddelen är lika stor grunddagpenning, 33,78 euro i dagen år 2021.
 • Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslön och grunddel. När lönen per månad är större än 3 209,10 € är förtjänstdelen för delen som överskrider denna gräns 20 procent.

Därtill utbetalas barnförhöjning på

 • 5,30 euro för under 18-årigt barn
 • totalt 7,78 euro för två barn
 • totalt 10,03 euro för tre eller flera barn per dag

Barnförhöjning betalas för högst tre barn.

Med dagpenningsräknare kan du göra en riktgivande beräkning av kommande dagpenning. Dagpenningens exakta storlek bestäms i beslutet som ges av arbetslöshetskassan.

När betalas förhöjd dagpenning?

Ifall du deltar i en sysselsättningsfrämjande service kan inkomstrelaterad dagpenning betalas förhöjd för högst 200 dagar. Förutsättningen för förhöjd förtjänstdel är att tjänsten avtalats i en sysselsättningsplan tillsammans med TE-byrån.

Förhöjd förtjänstdel är 55 procent av skillnaden mellan dagslön och grunddel. Ifall månadslönen överskrider 3 209,10 euro i månaden är den förhöjda förtjänstdelen 25 procent för delen som överskrider denna gräns.

Tillbaka till början

Vad menar jämkad dagpenning?

Jämkad dagpenning kan utbetalas ifall

 • du deltidsarbetar på arbetsgivarens initiativ
 • din dagliga arbetstid förkortats på grund av permittering
 • du mottagit ett högst två veckor långt heltidsjobb
 • du sysselsatts i företagsverksamhet som bisyssla eller i ditt eget arbete
 • du sysselsatts i företagsverksamhet som huvudsyssla i högst två veckor

Jämkad dagpenning utbetalas för varje vardag under jämkningsperioden för vilken du har rätt till förmånen.

Läs mer om jämkad dagpenning här.

Tillbaka till början

Hur länge kan dagpenning utbetalas?

Från arbetslöshetskassan kan du få dagpenning fem dagar i veckan i 300–500 arbetslöshetsdagar.

Maximitiden beror på arbetshistoria och ålder:

 Arbetshistoria  Maximitid
 Högst tre år  300 dagar
 Över tre år  400 dagar
 Minst fem års arbetshistoria under de senaste 20 åren och ditt arbetsvillkor uppfylls efter att du fyllt 58 år  500 dagar

Återuppfyllt arbetsvillkor

Ifall du på nytt uppfyller arbetsvillkoret på 26 veckor börjar maximitiden på nytt från början.

Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på nytt när arbetsvillkoret uppfylls, ifall det har gått över ett år sedan föregående maximitid inleddes. Med inledande av maximitid avses första utbetalade dagpenningsdag.

Inkomstrelaterad dagpenning beräknas inte på nytt när arbetsvillkoret uppfylls, ifall den nya maximitiden inleds inom ett år efter att föregående maximitid inleddes och dagpenning då beräknats.

Ifall ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt under frivilliga studier eller arbetspolitisk utbildning beräknas inte dagpenning på nytt mitt under tjänsten.

När maximitiden uppfylls

När maxibetalningstiden uppfyllts kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd hos Fpa. Du får ett skriftligt beslut om upphörd rätt till inkomstrelaterad dagpenning med den sista betalningsavin. Leverera beslutet till Fpa och TE-byrån.

Inkomstrelaterad dagpenning kan utbetalas även efter maximitiden, ifall du har rätt till tilläggsdagar.

Rätt till tilläggsdagar

Du har rätt till inkomstrelaterad dagpenning för tilläggsdagar ifall du är född

 • åren 1950–1954 och har fyllt 59 år innan maximitiden uppfylls
 • åren 1955–1956 och har fyllt 60 år innan maximitiden uppfylls
 • år 1957-1960 och har fyllt 61 år innan maximitiden uppfylls
 • år 1961 eller efter det och har fyllt 62 år innan maximitiden uppfylls

Därtill måste du ha arbetat i minst fem år under de senaste 20 åren. Rätt till tilläggsdagar innebär att inkomstrelaterad dagpenning kan betalas utan hinder av maximitiden till slutet av den kalendermånad du fyller 65 år.

Rätt till tilläggsdagar behöver inte ansökas separat, vi undersöker den automatiskt på basis av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Efter att rätten till dagpenning upphört kan du ansöka om ålderspension. Personer födda före år 1958 kan om han eller hon så vill bli ålderspensionerad redan efter att ha fyllt 62 år, utan att man gör ett förtidsavdrag för pensionen. I detta fall behöver medlemmen ett intyg över betalade tilläggsdagar till pensionsbolaget. Intyg om tilläggsdagar begärs av arbetslöshetskassan när man ansöker om dagpenning för månaden innan pension. Tidigare kan man inte skriva ett intyg, då pensionsbolaget behöver uppgiften om tilläggsdagar under månaden före pension. Personer födda år 1958 och senare kan gå i ålderspension som 63-åringar.

Obs! Regeringen meddelade i december 2020 att rätten till tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning avskaffas. Läsa mer här.

Tillbaka till början

När beräknas dagpenning på nytt?

När du under en granskningsperiod på 28 månader på nytt varit 26 kalenderveckor i ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret och det är över ett år sedan din föregående maximitid inleddes bestäms dagpenningens nivå på nytt.

Din inkomstrelaterade dagpenning beräknas inte på nytt när arbetsvillkoret uppfylls på nytt, ifall en ny maximitid skulle börja inom ett år efter att föregående maximitid inletts och dagpenningen härmed bestämts. Trots att dagpenningen inte skulle bestämmas på nytt (och inte åläggas självrisktid) börjar maximitiden från början varje gång som arbetsvillkoret uppfylls.

På veckonivå uppfylls ditt arbetsvillkor ifall

 • kalenderveckans arbetstid är minst 18 timmar och
 • lönen är enligt kollektivavtalet: ifall branschen saknar ett kollektivavtal måste lönen för ett heltidsjobb vara minst 1 252 euro i månaden år 2021 och minst 1 236 euro i månaden år 2020.

Ifall ditt arbetsvillkor uppfylls av frivilliga studier eller arbetskraftsutbildning beräknas inte dagpenning på nytt mitt under tjänsten.

Exempel på när dagpenning inte beräknas på nytt

Ditt arbetsvillkor fylls på nytt 16.2.2018. Föregående gång har din dagpenning beräknats och din självrisktid tagits i februari 2017. Första betalade dag har varit 18.2.2017, varvid även maximitiden inletts.

Första datum att betala för under den nya maximitiden utan självrisktid vore 17.2.2018, inom ett år från början av föregående maximitid 18.2.2018. Dagpenning bestäms inte på nytt och självrisktid tas inte. Utbetalning av dagpenning fortsätter från och med 17.2.2018 med dagpenning som beräknats i februari 2017. Maximitiden börjar från början.

Exempel på när dagpenning beräknas på nytt

Ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt 8.12.2019. Föregående gång har dagpenning betalats och självrisktid tagits 15–19.12.2018, men dagpenning har inte betalats för en enda dag.

Första arbetslösa dag är 9.12.2019. Dagpenning började emellertid inte betalas år 2018, så maximitidens inledningsdagar kan inte jämföras. Självrisktiden tas på nytt från och med 9.12.2019 och dagpenningens storlek beräknas på nytt. Maximitiden börjar från början.

När du mottar dagpenning beräknar arbetslöshetskassan tillgodoräknade arbetsveckor. Härmed behöver man inte själv följa med att arbetsvillkoret fylls på nytt.

Skyddsregler vid beräkning av ny dagpenning

När ditt arbetsvillkor uppfylls på nytt under maximitiden är dagpenningens nivå minst 80 procent av den tidigare dagpenningen. 80 procents skydd finns inte ifall det nya arbetsvillkoret uppfylls först efter maximitiden för utbetalning.

Ifall du fyllt 58 år och ditt arbetsvillkor uppfylls ändras inte dagpenningens storlek ifall inte lönen som beräknas med de nya inkomstuppgifterna är större än lönegrunden för den tidigare beräknade dagpenningen.

Ifall du är 57–59-åring och ditt arbetsvillkor har uppfyllts i ett arbete som arrangerats på basis av sysselsättningsskyldigheten ändras inte dagpenningens storlek ifall inte lönen som beräknas med de nya inkomstuppgifterna är större än lönegrunden för den tidigare beräknade dagpenningen.

Tillbaka till början

Självrisktid

Självrisktiden är fem arbetslösa dagar som du varit arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. Ifall du under jobbsökningen har arbetstimmar från deltidsarbete eller tillfälligt arbete är självrisktiden ett timantal motsvarande fem dagar.

Som självriskdagar godkänns dagar från måndag till fredag. En kalendervecka kan omfatta totalt högst fem självrisk-, arbetslöshets- och arbetsdagar. Självrisktiden måste räknas till godo under åtta på varandra följande kalenderveckor. Till självriskdagar kan inte räknas tid för vilken inte rätt till dagpenning finns (till exempel tid för periodisering av ekonomisk förmån).

Vardagshelger kan också räknas till självrisken, ifall du före en helgdag anmält dig till TE-byrån och arbetsgivaren i en permitteringssituation inte är förpliktad att betala helgdagsersättning.

Ifall du insjuknar räknas till självrisktiden även dagar du varit arbetsoförmögen efter att arbetslösheten började och inte för den tiden fått lön för sjukdomstid eller dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen eller övrig motsvarande lagstadgad förmån på grund av dessa förmåners självrisktid.

Under tiden för tjänster som främjar sysselsättningen finns i praktiken ingen självrisktid. Självrisktiden framskrider under tiden när dagpenning betalas för tjänsten.

Ifall du utför deltidsarbete eller tillfälligt arbete uppfylls självrisktiden när du varit arbetslös under en period av totalt fem arbetslöshetsdagar (i timmar).

Självrisktid åläggs på nytt

Självrisktid åläggs när du uppfyller arbetsvillkoret och maximitiden för utbetalning börjar från början. Självrisktid åläggs emellertid inte ifall du uppfyller arbetsvillkoret och den nya maximitiden inleds inom ett år efter att föregående maximitid inletts.

Tillbaka till början

Karens d.v.s. ersättningsfri tid

Ifall du sagt upp dig utan giltig orsak eller orsakat att anställningen upphört sätter TE-byrån ut karens.

För karenstid ger TE-byrån arbetslöshetskassan ett bindande utlåtande. Man har inte rätt till dagpenning för karenstiden. Sysselsättningsfrämjande service som avtalats med TE-byrån utgör ett undantag till detta. Under tiden för dessa tjänster betalas dagpenning samtidigt med karens.

Tillbaka till början

Hur påverkar socialförmåner dagpenningen?

Förmåner som förhindrar mottagande av dagpenning

Vissa socialförmåner förhindrar mottagande av inkomstrelaterad dagpenning helt och hållet. Till dessa förmåner hör:

 • ålderspension  eller förtida ålderspension
 • moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- ,föräldra- eller specialvårdspenning
 • sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning
 • rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall på basis av olycksfalls- eller trafikförsäkring, eller föreskrifterna om rehabilitering i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • full invalidpension eller rehabiliteringsstöd
 • avträdelsestöd (lantbruksföretagare eller jordbruksidkare).

Förmåner som minskar dagpenningen

Nedan räknar vi upp några förmåner som minskar dagpenningen. Listan är inte komplett.

 • deltidspension (avdras från medlemmens dagpenning på månatlig nivå)
 • delinvalidpension i enlighet med arbetspensionslagen (avdras från medlemmens dagpenning på månatlig nivå)
 • hemvårdsstöd (vårdpenning/vårdtillägg). Hemvårdsstöd är en familjespecifik förmån. Makens eller makans hemvårdsstöd iakttas till exempel när maken eller makan har arbetsinkomster eller inte själva sköter barnen. En medlems hemvårdsstöd avdras alltid från medlemmens dagpenning. Kommunspecifika tillägg avdras inte.
 • dagpenning och olycksfallspension i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 • dagpenning i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • förmåner i enlighet med trafikförsäkringslagen, förutom ersättning för särskilda kostnader och familjepensioner
 • avträdelsestöd
 • ålderspension som beviljats till under 65-årig och inte baserar sig på fulla arbetsår (gäller pensioner beviljade före år 2005, efter pensionsförändringarna i början av år 2005 beviljas endast ålderspension, som automatiskt utgör ett hinder för att få arbetslöshetsförmån, trots att erhållande av ålderspension skulle basera sig på icke kompletta arbetsår)
 • pensioner beviljade enligt 8 § 1 moment i lagen om statens pensioner, som betalas för uppgifter med en obligatorisk avgångsålder som är lägre än allmän pensionsålder
 • av arbetsgivare arrangerad tilläggspension som är bättre än pensionslagens minimivillkor
 • arbetsoförmögenhetsförmån från annan stat
 • ersättning för inkomstförlust i enlighet med brottsskadelagen
 • ersättning för inkomstförlust i enlighet med patientskadelagen (pension).

Förmåner som inte påverkar dagpenningen

Följande socialförmåner påverkar inte storleken av inkomstrelaterad dagpenning:

 • barnbidrag
 • av kommunen betalad närståendepenning eller arvode för familjevård (ifall du är närstående- eller familjevårdare har du inte aktivitetskrav; anmäl ditt stöd eller arvode till arbetslöshetskassan)
 • bostadsbidrag
 • familjepensioner, till vilka räknas även försörjningspension och tilläggsförsörjningspension
 • militärunderstöd
 • utkomststöd i enlighet med socialvårdslagen
 • handikappbidrag
 • vårdbidrag i enlighet med folkpensionslagen
 • menersättning i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, för del som motsvarar livräntans grundränta
 • livränta och tilläggsränta i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • överlopps krigspensioner
 • frontmannapension
 • ersättning för särskilda kostnader i enlighet med trafikförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 • moderskapsunderstöd
 • adoptionsstöd
 • partiell förtida ålderspension

Tillbaka till början

Sjukdom under arbetslöshet

Ansök om sjukdagpenning från FPA om din sjukdom varar i mer än 9 dagar, inklusive lördagar. Du kan inte få inkomstrelaterad dagpenning om du får sjukdagpenning eller partiell sjukdagpenning från FPA eller om du får lön för sjuktiden utbetald av din arbetsgivare. Om vissa förutsättningar uppfylls kan du få inkomstrelaterad dagpenning för sjukdagpenningens självrisktid.

Läs mera om sjukdagpenningen på FPA:s webbplats .

Om din sjukdom varar mindre än 9 dagar

Om du var sjuk i högst 1+9 dagar (dagen då du insjuknade och 9 sjukdagar, inklusive lördagar) ska du inte ansöka om sjukdagpenning hos FPA. Sjuktiden ska trots det anmälas i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Ange “sjuk” i den dagsspecifika rapporten i ansökan från och med den dag då du insjuknade. Om du redan känner till hur länge du är sjuk ska du ange det. Ansökan kan lämnas in enligt den normala ansökningstiden.

Självrisktid i samband med sjukdom

Om du insjuknar räknas i självrisktiden också in de dagar efter att arbetslösheten började som du har varit arbetsoförmögen och inte har fått lön för sjuktid av arbetsgivaren och inte heller dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen eller annan lagstadgad förmån på grund av självrisktiden för dessa förmåner.

Sjukdagpenningens 300 dagar har utbetalats

Om din arbetsoförmåga fortsätter, trots att den maximala 300-dagarsperioden för FPA:s sjukdagpenning har uppnåtts är det möjligt att söka inkomstrelaterad dagpenning från kassan. Anmäl dig genast till TE-byrån, om den maximala sjukdagpenningsperioden uppfylls.

Lämna in tilläggsutredningar för att vi ska kunna behandla din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. I det här fallet ska du kontakta kassans kundtjänst. Beroende på din situation ger vi dig närmare anvisningar om vilka ytterligare förtydliganden som ska skickas till kassan.

Tillbaka till början

Temporära förändringar i arbetslöshetsskyddet

I tabellen nedan sammanfattas alla temporära ändringar i utkomstskydd för arbetslösa tillsammans med giltighetstider.

Temporära lagändringar som är i kraft

Ändring Giltig / gäller
Skyddsdelen för inkomstrelaterad dagpenning på arbetsinkomster är temporärt 500 euro per månad (465 euro på fyra veckors ansökningsperiod). Gäller ansökningsperioder som börjar 1.6.2020 – 30.11.2021.
Den permitterades studier undersöks inte vid arbets- och näringsbyrån. Gäller 16.3.2020 – 31.12.2021.
Rörlighetsunderstöd kan fås för heltidsarbete, om personens dagliga arbetsresa tur och retur överstiger två timmar. Gäller anställningar som påbörjas mellan perioden 12.6.2020 – 30.11.2021.
En företagare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA om intäkterna från företagsverksamheten har minskat på grund av corona.

Arbetsmarknadsstöd kan fås för tiden 16.3.2020 – 30.9.2021.

Regeringens förslag: ändringen fortsättas tills 30.11.2021.

Lagändringar som är inte längre i kraft

Ändring Giltig/gäller
Den inkomstrelaterade dagpenningen betalas ut från den första arbetslöshetsdagen, utan en självrisktid på fem dagar.

Ändringen gäller personer vars självrisktid börjar 16.3.-31.12.2020.

Till exempel, om det första självrisk datumet är 31 december 2020, kan självrisktiden också löpa ut 2021 och dagpenningen betalas för självriskdagarna. Den självrisktiden behöver inte slutföras inom 8 veckor.

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut efter minst tre månaders arbete (13 kalenderveckor). Under den tid personen arbetar måste hen vara medlem i kassan. * Gäller de personer vars arbetsvillkor annars inte blir uppfyllda, vars arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.3.2020 och vars första utbetalningsdag för inkomstrelaterad dagpenning är senast 31.12.2020. **
Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterat dagpenning (300-500 dagar) löper inte under en permittering. Ändringen gäller sådana permitteringar som har börjat 16.3.2020 eller senare. Maximitiden löper inte under tiden 16.3.-30.6.2020.
Den maximala betalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning (300–500 dagar) löper inte (under några omständigheter). Maximitiden löper inte under tiden 1.7.-31.12.2020.
Intervjuer med arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån slopas till en del. Gäller 16.3.-31.12.2020.
Den permitterades företagsverksamhet undersöks inte vid arbets- och näringsbyrån. Gäller 16.3.-31.12.2020.
Rätten till arbetslöshetsförmån bibehålls undantagsvis i följande situationer:

 • – Personen har inte via arbets- och näringsbyråns webbtjänst svarat på de frågor som behövs för att bedöma servicebehovet eller utarbetat ett utkast till en sysselsättningsplan.
  – Personen har inte genomfört arbets- och näringsbyråns sysselsättningsplan.
  – Personen avbryter den sysselsättningsfrämjande servicen på grund av en coronaepidemin.
  – Tiden för korttidsstudier förlängs till mer än 6 månader på grund av coronaepidemin.
Gäller 16.3.-31.12.2020.
Arbets- och näringsbyrån kan ända fram till slutet av året avvika från kravet på att den arbetssökandes frivilliga studier ska framskrida och de kan ge extra tid för studier när studierna försenas på grund av corona. Gäller 1.8.-31.12.2020.

* För företagarens familjemedlemmar har arbetsvillkoret halverats till 26 veckor.

** Om den maximala betalningstiden för grunddagpenning pågår kan arbetsvillkoret på 13 veckor endast tillämpas i det fall att personens arbetsvillkor har en (1) arbetsvecka inräknad efter 1.7.2020. Det här beror på att de personer som övergår från grunddagpenning kom att beröras av ändringen genom en senare lagändring.

Tabell: tyj.fi

Tillbaka till början