Samordning av studier och inkomstrelaterad dagpenning blir lättare – studier uppfylls aktivitet

Förändring som görs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan man under vissa förutsättningar studera på heltid högst sex månader med arbetslöshetsförmån. Heltidsstudier, och i framtiden även deltidsstudier, uppfylls aktiveringsmodellen.

Vid årsskiftet kommer lagen om utkomstskydd för arbetslösa att förändras, i syfte att underlätta möjligheten för arbetslösa att delta i t.ex. kortvariga kompletterande studier av naturen. Hittills har heltidsstudier förhindra att bevilja arbetslöshetsförmån om arbetssökande inte har fått tillstånd från TE-byrån att bedriva frivilliga studier som en sysselsättningsfrämjande service. I framtiden kan studierna också oftare uppfylla aktiviteten.

Förändringen i lagen påverkar inte villkoren för frivilliga studier som en sysselsättningsfrämjande service. Skillnaden mellan frivilliga studier och sex månaders heltidsstudier är att TE-byrån inte bedömer arbetssökarens utbildningsbehov. Sålunda kan en arbetssökande fortsätta sina avbrutna studier inom sex månaders tid, även om främjande av sysselsättning inte skulle förutsätta dessa studier.

Den viktigaste förändringen i lagen är att en arbetslös arbetssökande inte förlorar sin arbetslöshetsförmån på grund av heltidsstudier om de pågår sammanlagt högst sex månader i en kontinuerlig period eller i indelade perioder. Dessutom krävs det att arbetssökande har fyllt 25 år och att studierna ger yrkesfärdigheter eller stöder företagsverksamhet.

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning för heltidsstudier som varar högst sex månader är emellertid begränsad sålunda att de tidigare utförde studierna måste vara bevisligt avbruten för minst ett år. Studiestöd kan inte således ersätta med inkomstrelaterad dagpenning vid slutet av studierna.

Heltidsstudier som varar högst sex månader är inte giltig orsak att vägra ta emot arbete eller vägra delta i sysselsättningsfrämjande service. TE-byrån kan emellertid från fall till fall ta hänsyn till studier i uppskattning av erbjudande om arbete eller service.

Om arbetssökande har redan studerat sex månad på heltid och arbetslöshetsförmån har beviljats för studietiden, rätten till arbetslöshetsförmån under heltidsstudier börjar på nytt, när arbetsvillkoret på 26 veckor har uppfyllts och dagpenningens maximibetalningstid börjar från början.

Kortvariga studier uppfyller aktiveringsmodellen högst för sex månaders tid, om heltidsstudierna inte förhindrar att bevilja arbetslöshetsförmån enligt TE-byrån. Också deltidsstudierna, när man är samtidigt arbetslös, skulle uppfylla aktiveringsmodellen i fortsättning.