Opiskelun ja ansiopäivärahan yhteensovittaminen helpottuu – opinnot kerryttävät aktiivisuutta

Työttömyysturvalakiin tehtävässä muutoksessa työttömyysetuudella voi tietyin edellytyksin opiskella päätoimisesti enintään kuusi kuukautta. Lyhytkestoiset opinnot sekä jatkossa myös sivutoimiset opinnot kerryttävät aktiivisuutta.

Vuodenvaihteessa työttömyysturvalakiin on tulossa muutos, jolla pyritään helpottamaan työttömän mahdollisuutta osallistua esimerkiksi lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksen luonteisiin opintoihin. Tähän mennessä päätoiminen opiskelu on estänyt työttömyysetuuden myöntämisen, jos työnhakija ei ole saanut TE-toimistolta lupaa suorittaa omaehtoisia opintoja työllistymistä edistävänä palveluna. Jatkossa myös aktiivisuutta voi kerryttää laajemmin opintojen avulla.

Lakimuutoksella ei ole vaikutusta omaehtoisen opiskelun edellytyksiin työllistymistä edistävänä palveluna. Erona omaehtoisen opiskelun ja kuusi kuukautta kestävän päätoimisen opiskelun välillä on se, että TE-toimisto ei tee arviota työnhakijan koulutustarpeesta. Työnhakija voi siis jatkaa keskeytyneitä opintojaan kuuden kuukauden ajan, vaikka työllistymisen edistäminen ei edellyttäisi näitä opintoja.

Merkittävin uudistus lakimuutoksessa on se, että työtön työnhakija ei menetä työttömyysetuuttaan päätoimisten opintojen vuoksi, jos ne kestävät yhdenjaksoisesti tai jaksotettuina enintään kuusi kuukautta. Lisäksi edellytetään, että työnhakija on täyttänyt 25 vuotta ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Kuuden kuukauden päätoimista opiskelua ansiopäivärahalla on kuitenkin rajoitettu siten, että aiemmin harjoitettujen opintojen todisteellisesta keskeytymisestä on tullut kulua vähintään yksi vuosi. Työttömyysetuudella ei voi siis korvata opintotukea opintojen loppuvaiheessa.

Lyhytkestoinen opiskelu ei ole pätevä syy kieltäytyä työstä tai työllistymistä edistävästä palvelusta. TE-toimisto voi kuitenkin tapauskohtaisesti ottaa opinnot huomioon arvioidessaan työn tai palvelujen tarjoamista.

Jos työnhakija on jo opiskellut kuusi kuukautta päätoimisesti ja hänelle on myönnetty työttömyysetuutta opintojen ajalta, oikeus päätoimisen opiskelun ja työttömyysetuuden samanaikaiseen myöntämiseen syntyy uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt uudelleen ja ansiopäivärahan enimmäisajan laskenta on aloitettu alusta.

Aktiivimallia lyhytkestoinen opiskelu kerryttää enintään kuuden kuukauden ajan, jos opintojen päätoimisuus ei TE-toimiston mukaan estä työttömyysetuuden myöntämistä. Myös työttömänä opiskelu sivutoimisesti kerryttäisi jatkossa aktiivisuutta.

Suurenna kuvaa klikkaamalla