• Pitääkö minun ilmoittautua heti TE-toimistoon, kun työttömyys alkaa?

  Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa ja lukea työttömyyspäivät seitsemän päivän omavastuuaikaan vain sellaiselta ajalta, jolloin työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

 • Minut on lomautettu, miten toimin?

  TE-toimistoon on ilmoittauduttava itse viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Ilmoittautua voi TE-palveluiden sähköisen asioinnin kautta, ja työnhaku on lomautuksen aikana pidettävä voimassa TE-toimiston ilmoittamalla tavalla.

  Päivärahaa haetaan lomautusajalta työttömyyskassasta. Hakemus täytetään neljän kalenteriviikon (ma - su) jaksoilta ja siihen merkitään hakemuksen täyttöohjeen mukaisesti kunkin päivän kohdalle työtön, työssä, sairas, vuosiloma ja niin edelleen. Tämä koskee myös sellaisia hakijoita, joilla on kuukaudessa esimerkiksi yksi lomautusviikko ja kolme viikkoa töitä.

 • Mitä lähetän ensimmäisen hakemuksen liitteenä?

  Ensimmäisen hakemuksen liitteenä on toimitettava muun muassa. palkkatodistus 26 työssäoloviikolta, lomautusilmoitus tai -todistus (lomautetut), irtisanomisilmoitus ja työtodistus (työttömät) sekä päätös sosiaalietuudesta. Katso myös kohta Jos joudut työttömäksi ja Liitteet.

 • Miltä ajalta toimitan palkkatodistuksen, jos olen ollut osa-aikaeläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä, vuorotteluvapaalla tai kotihoidontuella ennen työttömyyttäni?

  Palkkatodistus toimitetaan osa-aikaeläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä, vuorotteluvapaata tai kotihoidontukiaikaa edeltävältä ajalta, vähintään 26 työssäoloviikolta.

 • Pitääkö minun täyttää hakemus sellaiselta ajalta, jolta minulla ei ole oikeutta päivärahaan?

  Päivärahahakemus täytetään työttömyyden ajalta neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa, myös esimerkiksi työnantajalta saadun taloudellisen etuuden jaksotuksen, työvoimapoliittisen karenssin tai irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen ajalta. Hakemuksen sijasta voidaan kuitenkin lähettää vapaamuotoinen selvitys, kunhan siitä käy ilmi, onko hakija ollut työtön vai työssä. Esimerkiksi pitkiltä karenssi- tai jaksotusajoilta ei tarvitse lähettää yksittäisiä päivärahahakemuksia, vaan jatkohakemuksen yhteyteen liitetty selvitys ko. ajoilta riittää. Jos hakija on ollut jaksotuksen tai karenssin aikana työssä, on hakemukseen liitettävä palkkatodistus työsuhteen ajalta.

  Työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alusta on lähetettävä hakemus työttömyyskassaan, vaikka hakijalle olisi maksettu taloudellista etuutta tai hänelle olisi langetettu työvoimapoliittinen karenssi. Kassa laskee työnantajalta saadun taloudellisen etuuden jaksotusajan ja antaa päätöksen korvauksettoman ajan kestosta. Myös työvoimapoliittisesta karenssista annetaan kassasta päätös, joka perustuu työ- ja elinkeinotoimiston asiasta antamaan lausuntoon. Työvoimapoliittinen karenssi ei estä päivärahan maksamista työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Tästä lisää kohdassa Päivärahan maksaminen.

 • Mille ajalle täytän seuraavan jatkohakemuksen?

  Jatkohakemus täytetään neljältä kalenteriviikolta alkaen heti seuraavasta päivästä, mihin edellinen hakujakso tai hakemus on päättynyt. Jos edellinen hakujakso on täytetty neljälle viikolle ajalla 5.1.- 1.2., niin seuraava hakemus täytetään maanantaista 2.2. sunnuntaihin 1.3. asti. Katso myös kohta Päivärahan hakeminen.

 • Olen lähettänyt jo ensimmäisen hakemuksen työttömyyskassalle, mutta en ole saanut vielä päätöstä. Miten täytän seuraavan neljän viikon jatkohakemuksen?

  Jatkohakemuksen voi täyttää ja lähettää, vaikka ensimmäistä hakemusta ei olisi vielä kassassa käsitelty. Voit täyttää hakemuksen sähköisessä asioinnissa tai lähettää kassaan paperihakemuksen. Hakemuslomakkeen voi tulostaa tästä tai sen voi hakea TE-toimistosta tai aluetoimistostamme. Katso myös kohta Päivärahan hakeminen.

 • Miten voin lähettää hakemuksen sähköisesti?

  Päivärahahakemuksen voi täyttää sähköisessä asioinnissa, jos hakijalla on verkkopankkitunnukset. Palveluun pääsee kirjautumaan kassan verkkosivuilta kohdasta Sähköinen asiointi.

 • Aloitan osa-aikatyön, miten haen päivärahaa ja mitä liitteitä minun tulisi toimittaa?

  Hakemus täytetään osa-aikatyön palkanmaksukauden mukaan eli neljältä kalenteriviikolta (maanantaista sunnuntaihin) tai kalenterikuukaudelta. Hakemukseen merkitään jokaisen päivän kohdalle työtön, työssä (myös viikonloput) tai esimerkiksi koulutus (työllistymistä edistävien palveluiden ajalta). Tehtyjen työtuntien määrä ilmoitetaan työtunnit -sarakkeeseen. Osa-aikatyön alkaessa lähetetään hakemuksen liitteenä kopio työsopimuksesta. Palkkatodistus tai -laskelma on toimitettava aina hakemusjakson ajalta.

  Palkkatodistus tai -laskelma on toimitettava työttömyyskassalle, vaikka tulot alittaisivat suojaosan 300 euroa kuukaudessa.

 • Voinko lähettää sovitellun päivärahahakemuksen sähköisen asioinnin kautta?

  Sovitellun päivärahan jatkohakemus voidaan lähettää sähköisen asioinnin kautta neljältä kalenteriviikolta tai kuukaudelta. Sovitellun päivärahan hakemusjakso määräytyy palkanmaksukauden mukaan. Tarvittavat liitteet, esimerkiksi palkkatodistus tai -laskelma ja kopio työsopimuksesta, on lähetettävä työttömyyskassalle ennen kuin hakemusta on mahdollista käsitellä. Myös liitteet voi toimittaa sähköisessä asioinnissa.

 • Aloitan työnhakuvalmennuksen toukokuussa, mitä merkitsen hakemukseen?

  Silloin, kun jäsen on jossakin työllistymistä edistävässä palvelussa hakemus täytetään normaalisti neljältä kalenteriviikolta ja hakemukseen merkitään palvelun ajalta esimerkiksi koulutus, työnhakuvalmennus ja niin edelleen. Jos hakemukseen täytetään työllistämistä edistävän palvelun ajalta työtön, palautetaan hakemus jäsenelle uudelleen täytettäväksi.

 • Aloitan satunnaisen työn omaehtoisen opiskeluni aikana, miten täytän hakemuksen?

  Hakemukseen merkitään työpäivien kohdalle työssä ja viereiseen sarakkeeseen työtunnit. Liitteeksi toimitetaan palkkatodistus hakemuksen ajalta. Muille haettaville (arki-)päiville merkitään omaehtoinen opiskelu.

 • Olen työvoimakoulutuksessa ja kouluni on suljettuna heinäkuun. Mitä merkitsen hakemukseen ja voinko saada työttömyysetuutta tältä ajalta?

  Koulutuksen loma-ajalta hakemukseen merkitään koulutuksen loma-aika. Päivärahan suuruus on sama kuin ennen lomaa, mutta koulutuksen loma-ajalta ei makseta kulukorvausta.

 • Olen ollut työkokeilussa 1.2. – 30.4. Työkokeilua ei järjestetty arkipyhinä 2.4. eikä 5.4. Mitä kirjoitan hakemukseen?

  Hakemukseen merkitään muille päiville työkokeilu ja arkipyhien kohdalle työtön. Niiltä päiviltä, jolloin palvelua ei ole järjestetty, maksetaan työttömyysetuus, mutta ei kulukorvausta.