• Pitääkö minun ilmoittautua heti TE-toimistoon, kun työttömyyteni alkaa?

  Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa ja lukea työttömyyspäivät seitsemän päivän omavastuuaikaan vain sellaiselta ajalta, jolloin työnhaku on voimassa TE-toimistossa.

 • Minut on lomautettu, miten toimin?

  TE-toimistoon on ilmoittauduttava itse viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Ilmoittautua voi TE-palveluiden sähköisen asioinnin kautta, ja työnhaku on lomautuksen aikana pidettävä voimassa TE-toimiston ilmoittamalla tavalla.

  Päivärahaa haetaan lomautusajalta työttömyyskassasta. Hakemus täytetään neljän kalenteriviikon (ma - su) jaksoilta ja siihen merkitään hakemuksen täyttöohjeen mukaisesti kunkin päivän kohdalle työtön, työssä, sairas, vuosiloma ja niin edelleen. Tämä koskee myös sellaisia hakijoita, joilla on kuukaudessa esimerkiksi yksi lomautusviikko ja kolme viikkoa töitä.
   

 • Mitä lähetän ensimmäisen hakemuksen liitteenä?

  Ensimmäisen hakemuksen liitteenä on toimitettava muun muassa palkkatodistus 26 työssäoloviikolta, lomautusilmoitus tai -todistus (lomautetut), irtisanomisilmoitus ja työtodistus (työttömät) sekä päätös sosiaalietuudesta.

  Katso myös kohta Jos joudut työttömäksi ja Liitteet.

 • Miltä ajalta toimitan palkkatodistuksen, jos olen ollut osa-aikaeläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä, vuorotteluvapaalla tai kotihoidontuella ennen työttömyyttäni?

  Palkkatodistus toimitetaan osa-aikaeläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä, vuorotteluvapaata tai kotihoidontukiaikaa edeltävältä ajalta, vähintään 26 työssäoloviikolta.

 • Sain työsuhteen päättyessä työnantajalta tukipaketin. Vaikuttaako se päivärahan saamiseeni?

  Työnantajalta saatu taloudellinen etuus, esimerkiksi tukipaketti, ylimääräinen eroraha tai ns. kultainen kädenpuristus jaksotetaan ensimmäisestä työttömyyspäivästä eteenpäin. Taloudellisen etuuden jaksotusajalta ei ole oikeutta päivärahaan, mutta ensimmäinen hakemus on toimitettava kassaan, jotta jaksotusajasta voidaan antaa päätös. Katso myös kohdat Jos joudut työttömäksi ja Jäsenmaksu.

 • Kuinka pitkä on omavastuuaika ja milloin se otetaan?

  Omavastuuaika on seitsemän työtöntä päivää tai sitä vastaava aika. Omavastuun on täytyttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Siihen voidaan lukea päivät maanantaista perjantaihin (viisi päivää viikossa), mutta ei niitä päiviä, joilta jäsenellä ei olisi muutenkaan oikeutta päivärahaan (esim. karenssiajalta tai ajalta, jolloin jäsenyysehto ei ole täyttynyt). Työnhaun on oltava voimassa TE-toimistossa myös omavastuun ajalta.

  Omavastuuaika otetaan, kun päivärahan määrä lasketaan, eli kun enimmäismaksuaika alkaa. Jos enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta, ei omavastuuaikaa oteta.

  Työllistymistä edistävän palvelun ajalta voidaan ottaa omavastuuaikaa ja maksaa päivärahaa samanaikaisesti.

 • Miksi toimittamani palkkalaskelma ei riitä?

  Työttömyyskassa tarvitsee palkkatodistuksen, koska usein palkkalaskelmassa ei ole kaikkia päivärahan laskemiseen tarvittavia tietoja eikä palkanlaskijan tai työnantajan yhteystietoja. Katso myös kohta Liitteet - palkkatodistus. Soviteltua päivärahaa haettaessa palkkalaskelma hakemuksen ajalta on yleensä riittävä selvitys.

 • Pitääkö minun täyttää hakemus sellaiselta ajalta, jolta minulla ei ole oikeutta päivärahaan?

  Päivärahahakemus täytetään työttömyyden ajalta neljän viikon tai kalenterikuukauden jaksoissa, myös esim. työnantajalta saadun taloudellisen etuuden jaksotuksen ajalta, työvoimapoliittisen karenssin tai irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen ajalta. Hakemuksen sijasta voidaan kuitenkin lähettää vapaamuotoinen selvitys, kunhan siitä käy ilmi, onko hakija ollut työtön vai työssä. Esimerkiksi pitkiltä karenssi- tai jaksotusajoilta ei tarvitse lähettää yksittäisiä päivärahahakemuksia, vaan jatkohakemuksen yhteyteen liitetty selvitys ko. ajoilta riittää. Jos hakija on ollut jaksotuksen tai karenssin aikana työssä, on hakemukseen liitettävä palkkatodistus työsuhteen ajalta.

  Työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alusta on lähetettävä hakemus työttömyyskassaan, vaikka hakijalle olisi annettu työvoimapoliittinen karenssi. Kassa laskee työnantajalta saadun taloudellisen etuuden jaksotusajan ja antaa päätöksen korvauksettoman ajan kestosta. Myös työvoimapoliittisesta karenssista annetaan kassasta päätös, joka perustuu työ- ja elinkeinotoimiston asiasta antamaan lausuntoon. Työvoimapoliittinen karenssi ei estä päivärahan maksamista työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Tästä lisää kohdassa Päivärahan maksaminen.

 • Olen lähettänyt jo ensimmäisen hakemuksen työttömyyskassalle, mutta en ole saanut vielä päätöstä. Miten täytän seuraavan neljän viikon jatkohakemuksen?

  Jatkohakemuksen voi täyttää ja lähettää, vaikka ensimmäistä hakemusta ei olisi vielä kassassa käsitelty. Voit täyttää hakemuksen sähköisessä asioinnissa tai lähettää kassaan paperihakemuksen. Hakemuslomakkeen voi tulostaa tästä tai sen voi hakea TE-toimistosta tai aluetoimistostamme. Katso myös kohta Päivärahan hakeminen.

 • Mille ajalle täytän seuraavan jatkohakemuksen?

  Jatkohakemus täytetään neljältä kalenteriviikolta alkaen heti seuraavasta päivästä, mihin edellinen hakujakso tai hakemus on päättynyt. Jos edellinen hakujakso on täytetty neljälle viikolle ajalla 5.1.—1.2., niin seuraava hakemus täytetään maanantaista 2.2. sunnuntaihin 1.3. asti. Katso myös kohta Päivärahan hakeminen.

 • Miksi päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka on pienempi kuin työstä saamani palkka? Mikä on ansiopäivärahani suuruus?

  Ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltävän vähintään 26 viikon vakiintuneesta palkkatulosta. Vakiintunut palkka saadaan vähentämällä ennakonpidätyksenalaisesta palkkatulosta lomarahat ja lomakorvaukset sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava osuus, niin kutsuttu prosenttivähennys. Vuonna 2017 prosenttivähennys on 4,64 %. Tarkemmin ansiopäivärahan muodostumisesta kohdassa Päivärahan määrä ja kesto.

  Ansiopäivärahan suuruus lasketaan vasta ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä, eikä kassa tee ennakkolaskelmia päivärahan suuruudesta. Päivärahalaskuria voi käyttää suuntaa-antavan arvion laskemiseen.

 • Milloin päivärahan määrä lasketaan uudelleen?

  Päivärahan määrä lasketaan uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy ja enimmäisaika alkaa yli vuoden kuluessa edeltävän enimmäisajan alkamisesta. Päivärahan määrää ei lasketa uudelleen, jos 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen niin, että enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta.

  Työssäoloehdon täyttävät kalenteriviikot, joissa työskentelyä on ollut vähintään 18 tuntia ja joina palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Katso myös kohta 26 viikon täyttyminen omaehtoisen opiskelun ja työvoimapoliittisen koulutuksen aikana.

 • Mistä tiedän, montako päivää minulle on jo maksettu ja kuinka paljon päiviä on vielä jäljellä?

  Maksuilmoituksen kohdassa Kertymät on ilmoitettu, kuinka monta päivää 500 päivän enimmäislaskuriin on kertynyt. Maksettujen päivien määrän voi tarkistaa myös sähköisessä asioinnissa.

 • Miten voin lähettää hakemuksen Internetissä?

  Päivärahahakemuksen voi täyttää Internetissä, jos hakijalla on verkkopankkitunnukset. Palveluun pääsee kirjautumaan kassan verkkosivuilta kohdasta Sähköinen asiointi.

 • Milloin jatkohakemukseni on maksussa? Saanko nopeammin rahaa, jos lähetän jatkohakemuksen sähköisesti?

  Silloin, kun jatkohakemus on suoraa jatkoa edelliseen hakemukseen, hakemuksessa on vain työtöntä aikaa ja se on täytetty neljältä kalenteriviikolta, jatkohakemus maksetaan aikaisintaan saman viikon perjantaina. Tämä koskee sekä postitse että sähköisesti toimitettua jatkohakemusta. Katso myös kohta Päivärahan maksaminen.

 • Katsoin sähköisestä asioinnista viimeisintä hakujaksoa ja siitä puuttuu hakujakson alkuosa, mistä tämä johtuu?

  Sähköisessä asioinnissa näkyy ajallisesti viimeisin maksujakso. Jos viimeisimmältä hakujaksolta päiväraha on maksettu kahdessa tai useammassa jaksossa päivärahan määrän muuttuessa hakujakson aikana tai hakujakson ollessa kahta eri kalenterivuotta, näkyy asioinnissa vain viimeisin maksujakso. Esimerkiksi, jos päivärahan hakujakso on 19.12.2016 - 15.1.2017, hakujakso on jaettu kahdeksi eri maksuksi, 19.12. - 31.12.2016 ja 1.1. - 15.1.2017. Sähköisessä asioinnissa näkyy maksu vain ajalta 1.1. - 15.1.2017. Postitse tulevassa maksuilmoituksessa näkyy koko hakujakson maksutiedot.

 • Täytyykö kassalle lähettää verokortti päivärahan maksamista varten?

  Työttömyyskassalle ei tarvitse lähettää verokorttia, koska kassa saa jäsenten verotiedot suoraan verottajalta ennakonpidätyksen toimittamista varten. Poikkeuksen muodostavat portaikkoverokortti ja muutosverokortti etuutta varten, jotka on lähetettävä kassaan.

 • Miksi kassa ottaa isomman ennakonpidätyksen kuin verokortissani on?

  Ansiopäivärahan ennakonpidätys on aina vähintään 25 prosentin suuruinen. Jos toimitat kassaan muutosverokortin etuutta varten, ei ennakonpidätysprosenttia koroteta vaan se on sama kuin muutosverokortissa.

 • Voinko ilmoittaa tilinumeroni puhelimitse?

  Työttömyyskassa ei saa tietoturvasyistä ottaa tilinumerotietoja puhelimitse. Tilinumero toimitetaan kirjallisena sähköisesti, postin tai faksin välityksellä.

 • Puolisoni soitti puhelinpalveluunne ja kysyi päiväraha-asiaani koskevia tietoja, mutta niitä ei kerrottu hänelle. Miksi?

  Salassapitosäännösten vuoksi työttömyyskassa saa antaa päivärahaan liittyviä tietoja vain hakijalle itselleen.

 • Soitin puhelinpalveluunne ja kysyin, kuinka paljon minulle on maksussa päivärahaa, mutta minulle ei voitu kertoa summaa. Miksi?

  Työttömyyskassa ei tietoturvasyistä voi kertoa puhelimessa maksussa olevia summia tai päivärahan määrää. Koska puhelinpalvelussa ei voida tehdä luotettavaa tunnistautumista, ei kassassa voida olla varmoja soittajan henkilöllisyydestä.