Työttömyysturvasanasto

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha on työttömyyskassan työttömille ja työssäoloehdon täyttäneille jäsenilleen maksama etuus. Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksesta.

Eläkeputki

Eläkeputkella tarkoitetaan lisäpäiväoikeutta, eli oikeutta päivärahaan 500 päivän enimmäisajan täyttymisen jälkeen.

Vuosina 1950 - 1954 syntyneelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäpäiväoikeus syntyy, jos jäsen on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäismäärän täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1955-1956 syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 61 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Enimmäistyöaika

Päivärahan tai sovitellun päivärahan maksaminen edellyttää, että hakujaksolla (tai tarkastelujaksolla) tehty työ ei ylitä 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, katsotaan enimmäistyöajaksi työaikalaissa tarkoitettu säännöllinen työaika, 40 tuntia viikossa.

Enimmäismaksuaika

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden ajalta viideltä päivältä viikossa, enintään 500 päivän ajan.

Ansiopäivärahan ansio-osan maksuaikaa voidaan lyhentää sadalla päivällä, jos työhistoriaa on päivärahaoikeuden alkaessa alle kolme vuotta.

Ansio-osan maksuaikaa voidaan lyhentää sadalla päivällä myös, jos kieltäytyy tai keskeyttää työllistymistä edistävän palvelun 250 ensimmäisen päivärahapäivän aikana, eikä ole osallistunut palveluun vähintään 40 päivää.

Työttömyyskassa maksaa päivärahan 500 päivään saakka myös silloin, kun ansio-osan maksuaikaa on lyhennetty. Viimeiset 100 tai 200 päivää maksetaan tällöin peruspäivärahan suuruisena.

Irtisanomisilmoitus

Irtisanomisilmoitus annetaan, kun toistaiseksi voimassaoleva työsuhde päättyy. Irtisanomisilmoituksesta käy ilmi muun muassa irtisanomisen syy ja työsuhteen päättymispäivä.

Irtisanomisajan palkka

Irtisanomisajan palkka on vakiintunutta palkkatuloa, joka otetaan huomioon ansiopäivärahan määrää laskettaessa. Irtisanomisajan palkan ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

Irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus

Irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon ansiopäivärahan määrää laskettaessa. Irtisanomisajan palkkaa vastaavan korvauksen ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

Jaksotus

Työsuhteen päättyessä maksettu taloudellinen etuus jaksotetaan työsuhteen viimeisestä päivästä lukien eikä jaksotusajalta ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jaksotettavien päivien lukumäärä saadaan jakamalla maksettu summa laskennallisella päiväpalkalla. Jaksotusaikaan lasketaan päivät maanantaista perjantaihin.

Jatkohakemus

Jatkohakemuksella tarkoitetaan ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen jälkeen täytettävää hakemusta, ja sen voi lähettää, jos työssäoloehto ei ole täyttynyt uudestaan tai edellisestä hakemuksesta ei ole kulunut yli kolmea kuukautta. Jatkohakemus täytetään neljältä kalenteriviikolta tai kalenterikuukaudelta, jos jäsenellä on kuukausittain soviteltavaa tuloa.

Jäsenmaksuvapautus

Vapautus jäsenmaksujen maksamisesta voidaan myöntää ajalta, jolta hakija saa Kelan työttömyyspäivärahaa tai on hyväksyttävästä syystä poissa työmarkkinoilta, esimerkiksi sairauden tai opiskelun vuoksi. Jäsenmaksuvapautus koskee myös aikoja, joilta työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa tai vuorottelukorvausta.

Jäsenyysehto

Jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 edellistä viikkoa.

Jälkisuoja

Päätoimisen yritystoiminnan aloittanut palkansaajakassan jäsen voi säilyttää jäsenyytensä palkansaajakassassa niin sanotun jälkisuojan eli 18 kuukauden ajan. Jälkisuoja-aikana työttömäksi jäänyt voi saada entisen suuruista ansiopäivärahaa palkansaajakassasta 500 päivän enimmäisajan täyteen. Jälkisuoja lakkaa jäsenen täyttäessä yrittäjän työssäoloehdon tai hänen toimittuaan yrittäjänä yli 18 kuukautta. Myös yrittäjäkassasta palkansaajakassaan siirtyvällä on oikeus jälkisuojaan samoin ehdoin. Yrittäjän jälkisuoja päättyy, kun jäsen täyttää palkansaajan työssäoloehdon.

Karenssi

TE-toimisto voi määrätä karenssin, jos päivärahan hakija on esimerkiksi ilman pätevää syytä eronnut työstään tai aiheuttanut työsuhteen päättymisen, kieltäytynyt koulutuksesta tai työstä, tai jättänyt saapumatta työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen. Karenssien pituudet vaihtelevat 15 päivästä 90 päivään perusteesta riippuen ja TE-toimisto antaa karenssiajasta työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Karenssiajalta ole oikeutta päivärahaan paitsi TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun aikana, jolloin päivärahaa maksetaan samanaikaisesti karenssin kanssa.

Korotettu ansio-osa

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa korotettuna 90 päivää pitkän työuran perusteella tai 200 päivää työllistymistä edistävien palvelujen ajalta. Korotetun ansio-osan määrä on 58 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää perusosan 95-kertaisen määrän, korotettu ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta 35 prosenttia. Korotettuna maksettu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen on enintään yhtä suuri kuin päivärahan perusteena oleva päiväpalkka, kuitenkin vähintään lapsikorotuksella korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Koulutuspäiväraha

Koulutuspäivärahaa maksettiin ennen vuotta 2010 omaehtoisen opiskelun ajalta. Koulutuspäiväraha omana etuusmuotonaan poistui 1.1.2010 ja tämän jälkeen alkaneen omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan ansiopäivärahaa 500 päivän enimmäisajan puitteissa. Myös ennen 1.1.2010 alkaneen omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan uuden lain mukaista ansiopäivärahaa enintään 565 päivältä.

Koulutustuki

Koulutustuki on ennen vuotta 2010 alkaneen työvoimapoliittisen koulutuksen ajalta maksettava etuus, joka ei kuluta ansiopäivärahan 500 päivän laskuria. Koulutustuki omana etuusmuotonaan poistui vuoden 2010 alusta ja 1.1.2010 tai sen jälkeen alkaneiden työvoimapoliittisten aikuiskoulutusten ajalta maksetaan ansiopäivärahaa.

Kulukorvaus

Kulukorvausta (aikaisemmin ylläpitokorvaus) maksetaan työllistymistä edistävien palveluiden ajalta matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi. Työllistymistä edistävät palvelut on määritelty Työttömyysturvalain 10 luvussa ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa. Kulukorvausta voidaan maksaa myös ulkomailla järjestettävän koulutuksen ajalta. Kulukorvaus on 9 tai 18 euroa (NORD-koulutuksessa 16,82 euroa) päivältä ja se on verotonta tuloa.

Lapsikorotus

Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksesta, joka on vuonna 2016 yhdestä lapsesta 5,27 euroa, kahdesta yhteensä 7,74 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,98 euroa päivässä. Lapsikorotus maksetaan jäsenen alle 18-vuotiaista huollettavista lapsista.

Lausunto

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa kassalle työvoimapoliittisen lausunnon, joka laaditaan sen jälkeen kun hakija on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi. Lausunnosta käy ilmi muun muassa hakijan oikeus päivärahaan ja työllistymistä edistävän palvelun tai karenssin aika. Työvoimapoliittinen lausunto on kassaa sitova.

Lisäpäiväoikeus

Lisäpäiväoikeudella tarkoitetaan oikeutta päivärahaan 500 päivän enimmäisajan täyttymisen jälkeen.

Vuosina 1950 - 1954 syntyneelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäpäiväoikeus syntyy, jos jäsen on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäismäärän täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1955-1956 syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle voidaan maksaa päivärahaa 65 ikävuoteen saakka, jos hän on täyttänyt 61 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä ja on ollut eläkettä kerryttävässä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lomakorvaus

Lomakorvaus maksetaan yli kaksi viikkoa kestäneen työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomista. Jos kaikki lomat on pidetty työsuhteen aikana, ei lomakorvausta jää maksettavaksi. Lomakorvaus ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon päivärahan määrää laskettaessa.

Lomakorvauksen jaksotuksesta luovuttiin 1.1.2013 alkaen.

Lomapalkka

Lomapalkka on vuosiloma-ajalta maksettavaa vakiintunutta palkkatuloa, joka otetaan huomioon päivärahan määrää laskettaessa. Vuosiloma-ajalta ei ole oikeutta päivärahaan.

Lomaraha

Lomarahalla tarkoitetaan entistä lomaltapaluurahaa, joka on suuruudeltaan 50 % loma-ajan palkasta. Lomaraha ei ole vakiintunutta palkkatuloa eikä sitä näin ollen oteta huomioon päivärahan määrää laskettaessa.

Lomautustodistus

Lomautustodistus on työantajan kirjoittama todistus, josta käy ilmi ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Lomautustodistus toimitetaan kassaan lomautuksen alkaessa.

Lyhennetty työpäivä

Lomautus voidaan toteuttaa päivittäistä työaikaa lyhentämällä eli lyhennettynä työpäivänä, jolloin kassa maksaa soviteltua ansiopäivärahaa niiltä kalenteriviikoilta, joiden aikana lyhennettyä työpäivää on tehty.

Lyhennetty työviikko

Lyhennetyssä työviikossa työaikaa lyhennetään yhdellä tai useammalla työpäivällä, jolloin lomautuspäiviltä voi saada ansiopäivärahaa.

Maksuilmoitus

Maksuilmoitus lähtee kassasta jokaisen päivärahamaksun yhteydessä. Maksuilmoituksesta käy ilmi muun muassa päivärahan määrä, maksettu bruttosumma, ennakonpidätys, maksujakso, sekä laskureihin kertyneiden päivien lukumäärät.

Muutosturvan ansio-osa

Muutosturvan ansio-osaa maksettiin työttömyysturvalain 10 luvussa sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa määriteltyjen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta 31.12.2013 saakka. 1.1.2014 alkaen muutosturvan ansio-osa muuttui palvelujen ajalta maksettavaksi korotetuksi ansio-osaksi. Korotettu ansio-osa on samansuuruinen kuin muutosturvan ansio-osa.

Muutosverokortti (etuutta varten)

Muutosverokortin etuutta varten voi pyytää verottajalta työttömyysetuuksien ennakonpidätystä varten. Kun muutosverokortti etuutta varten toimitetaan kassaan, muutetaan ennakonpidätysprosentti muutosverokortin mukaiseksi.

Omavastuuaika

Ennen kuin jäsenelle aletaan maksaa päivärahaa, otetaan omavastuuaika. Omavastuuaika on seitsemän työttömyyspäivää tai sitä vastaava aika, ja sen on täytyttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaikaan voidaan lukea päivät maanantaista perjantaihin, mutta ei niitä päiviä, joilta jäsenellä ei olisi muutenkaan oikeutta päivärahaan. Työnhaun tulee olla voimassa TE-toimistossa myös omavastuun ajalta. Omavastuuaika otetaan aina, kun päivärahan määrä lasketaan.

Jos edellisestä omavastuuajasta ja päivärahan määrittelystä on alle vuosi, uutta omavastuuaikaa ei oteta työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta. Myöskään päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen.

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoinen opiskelu on työttömyysturvalain 10 luvussa sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa määritelty työllistymistä edistävä palvelu. Omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelun ajalta maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan 500 päivän laskuria. Päivärahan lisäksi omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta.

Palkanmäärittely

Päivärahan perusteena oleva palkka määritellään työttömyyttä välittömästi edeltävän vähintään 26 palkallisen viikon vakiintuneesta työtulosta. Päivärahan perusteena oleva palkka määritellään uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy.

Jos edellisestä enimmäisajan alkamisesta on alle vuosi aikaa ja päivärahan suuruus on tällöin määritelty, uutta päivärahaa ei määritellä eikä omavastuuaikaa oteta työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta.

Palkkatukityö

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.

30.12.2013 alkaen kaikki palkkatukityö kerryttää työssäoloehtoa samalla tavoin kuin muukin työ. 29.12.2013 saakka korkeimmalla korotetulla palkkatuella (perustuki + lisäosa 61 - 90 %) tehdystä työstä luettiin työssäoloehtoon puolet työssäoloajasta ja tältä ajalta ansaittu palkka.

Päivien nollaus

500 päivän laskurissa olevat päivät nollataan aina, kun jäsen täyttää 26 viikon työssäoloehdon ja päiväraha määritellään uudelleen.

Päivärahalaskuri

Päivärahalaskurilla voidaan laskea suuntaa antava arvio tulevan päivärahan määrästä.

Rakennusalan lomakorvaus

Rakennusalan lomakorvauksella tai lomarahalla tarkoitetaan lomapalkan, lomaltapaluurahan ja lomakorvauksen muodostamaa kokonaisuutta. Lomapalkan tai lomakorvauksen (pitämättömästä lomasta) osuus on 2/3 rakennusalan lomakorvauksesta ja siitä 1/3 on lomarahaa.

Ryhmälomautus

Ryhmälomautuksesta luovuttiin 1.7.2013 jälkeen alkaneissa lomautuksissa. Menettelyä voidaan käyttää vielä 1.7.2013 jälkeen, jos ryhmälomautus on alkanut viimeistään 30.6.2013. Ryhmälomautuksella tarkoitetaan määräaikaista lomautusta, jossa työpaikalla on vähintään kymmenen lomautettua. Tällöin TE-toimistoon ei tarvitse ilmoittautua henkilökohtaisesti työnhakijaksi, vaan lomautuksen ilmoittaminen TE-toimistoon tehdään työnantajan toimesta tarkistusilmoituksella (yhteislistamenettely).

Soviteltu päiväraha

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa jäsenelle, joka on vastaanottanut osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön (satunnainen työ) tai jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Sovitellun päivärahan määrä saadaan, kun kokonaan työttömän täydestä päivärahasta vähennetään 50 prosenttia sovittelujaksolla (hakemusjaksolla) ansaitusta, suojaosan ylittävästä palkkatulosta tai yritystoiminnan ansiotulosta. Suojaosa on kuukauden hakujaksolla 300 euroa ja neljän viikon hakujaksolla 279 euroa.

Todistus lisäpäivistä

Jäsen voi halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62 vuotta täytettyään, jolloin tarvitaan todistus maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Todistus lisäpäivistä pyydetään työttömyyskassalta, kun eläkettä edeltävältä kuulta ollaan hakemassa päivärahaa. Aikaisemmin todistusta ei ole mahdollista kirjoittaa, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

Työaikapankki

Työaikapankkiin kerätään työntekijän tekemät ylityöt ja ne voidaan käyttää vapaina tai maksaa rahana myöhempänä ajankohtana. Jos työntekijälle maksetaan rahakorvausta työaikapankista kahden kuukauden kuluessa ennen kokoaikaisen lomautuksen alkamista tai lomautuksen aikana, rahakorvaus estää päivärahan maksamisen korvauksen jaksotusajalta. Työaikapankista nostetun rahakorvauksen jaksotus tehdään samalla tavalla kuin työsuhteen päättyessä pitämättä jääneestä vuosilomasta maksetun lomakorvauksen jaksotus. Jos lomautus on toteutettu lyhennettynä työpäivänä, työaikapankista nostetut ansiot otetaan soviteltua päivärahaa maksettaessa tulona huomioon.

Työllistymistä edistävä palvelu

Työllistymistä edistävät palvelut määritellään työttömyysturvalain 10 luvussa sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työnhakuvalmennus, työ- ja koulutuskokeilu, kuntouttava työtoiminta ja uravalmennus. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelujen ajalta maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan 500 päivän laskuria. Päivärahan lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta.

Työssäoloehdon tarkastelujakso

Työssäoloehdon tarkastelujaksolla tarkoitetaan aikaa, jonka sisällä 26 viikon työssäoloehdon on täytyttävä. Tarkastelujakso on työttömyyttä välittömästi edeltävät 28 kuukautta, mutta tarkastelujaksoa voidaan pidentää hyväksyttävästä syystä enintään seitsemän vuotta. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi sairaus, päätoiminen opiskelu ja lapsen syntymä.

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut palkkatyössä vähintään 26 kalenteriviikkoa työttömyyttä välittömästi edeltäneen 28 kuukauden aikana. Viikkotasolla työssäoloehto täyttyy, kun työaika on kalenteriviikon aikana vähintään 18 tuntia ja palkka työehtosopimuksen mukainen.

Työssäoloehto on 26 viikkoa, kun jäsen on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään yhden viikon 29.12.2013 jälkeen. Ellei työssäoloehdon täyttäviä viikkoja ole, työssäoloehto on 34 viikkoa.

Työttömyyseläke

Ennen vuotta 1950 syntyneillä on oikeus työttömyyseläkkeeseen. Työttömyyseläkkeen saa 60 vuotta täyttänyt, pitkäaikaisesti työtön henkilö, jolla on työttömyyseläketodistus, joka on saanut enimmäismäärän ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa ja joka on ollut palkkatyössä vähintään 5 vuotta viimeisen 15 vuoden aikana. Työttömyyskassa lähettää todistuksen työttömyyseläkkeen hakemista varten, jolloin henkilöllä on 30 päivää aikaa hakea eläkettä, jotta se voisi alkaa seuraavan kuukauden alusta päivärahan maksun päättymisestä.

Verotuspäätös

Verotuspäätös on selvitys verovuoden verotettavasta tulosta tai vahvistetusta tappiosta. Verotuspäätöksellä näkyvät verotuksen perusteena käytetyt tulot ja niistä tehdyt vähennykset. Kassa tarvitsee henkilökohtaisen verotuspäätöksen viimeksi vahvistetusta verotuksesta silloin, kun jäsenellä on yritystuloa tai maatilatalouden tuloa.

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaan ajalta maksettavan vuorottelukorvauksen määrä on 70 prosenttia jäsenen ansiopäivärahan määrästä. Korvauksen määrä on 80 prosenttia ansiopäivärahasta, jos jäsenellä on eläkkeeseen oikeuttavaa työssäoloa ennen vapaalle lähtöä 25 vuotta. Vuorottelukorvausta laskettaessa ei oteta huomioon lapsikorotuksia eikä korotettuja ansio-osia.

Ylläpitokorvaus / kulukorvaus

Ylläpitokorvaus muuttui 1.1.2013 alkaen nimeltään kulukorvaukseksi. Kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävien palveluiden ajalta matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi. Työllistymistä edistävät palvelut on määritelty Työttömyysturvalain 10 luvussa ja julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa. Kulukorvausta voidaan maksaa myös ryhmäpalveluna toteutettavan, vähintään 5 ja enintään 20 päivää kestävän, työnhakuvalmennuksen ajalta tai ulkomailla järjestettävän koulutuksen ajalta. Kulukorvaus on 9 tai 18 euroa (NORD-koulutuksessa 16,82 euroa) päivältä ja se on verotonta tuloa.

80 prosentin suoja

Kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy 500 päivän enimmäisaikana, uudelleen laskettava päiväraha on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahasta. Tässä 80 prosentin vertailussa ei huomioida lapsikorotusta. 80 prosentin suojaa ei ole, jos uusi 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy vasta 500 päivän enimmäismaksuajan jälkeen.