Takaisinperintä

Työttömyysturvalain mukaan kassan on perittävä takaisin aiheetta tai määrältään liian suurena maksettu etuus. Työttömyyskassa kuulee jäsentä liikamaksusta aina ennen takaisinperintäpäätöksen tekemistä, jolloin jäsen voi antaa asiasta oman selvityksensä. Usein kassan on lisäksi pyydettävä jäseneltä suostumus aiemmin annetun virheellisen päätöksen oikaisuun. Jos jäsen ei anna lupaa oikaista päätöstä, on kassan haettava työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta päätöksen poistoa ennen takaisinperintäpäätöksen antamista.

Takaisinperinnästä voidaan luopua joko osittain tai kokonaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi eikä etuuden liikamaksu ole johtunut hakijan vilpillisestä menettelystä. Myös liikamaksun vähäisyyden vuoksi voidaan perinnästä luopua. Kohtuullisuuden perusteella luopumista harkitaan jäsenen ja hänen perheensä kokonaistilanteen perusteella. Tällöin huomioidaan mm. perheen taloudellinen ja sosiaalinen tilanne. Arviointi tehdään yleensä sosiaaliviranomaisen antaman selvityksen perusteella. 

Työttömyyskassa antaa vuosittain noin 1 600 takaisinperintäpäätöstä. Lukumääräisesti suurin syy liikamaksuihin (noin 40 %) on takautuvasti myönnetty eläke tai muu sosiaalietuus. Eläkelaitokset ja Kela maksavat kassan myöntämän etuuden ajalle takautuvasti myönnettävän eläkkeen, sairauspäivärahan tai tapaturmapäivärahan työttömyyskassalle. 

Väärinkäytökset

Takaisinperintäpäätöksistä yli 20 prosenttia aiheutuu jäsenten vilpillisestä menettelystä. Yleisin väärinkäytöksen syy on työssäolo, jota ei ole ilmoitettu työttömyyskassalle etuutta haettaessa.

Kun mahdollinen väärinkäytös havaitaan kassassa, lähetetään jäsenelle kuuleminen asiassa. Jos väärinkäytösepäily osoittautuu aiheelliseksi, on kassan annettava työttömyyskassalain mukainen seuraamus, joka on joko huomautus, varoitus tai kassasta erottaminen.

Lisäksi kassan on tehtävä väärinkäytösasiasta tutkintapyyntö poliisille, jos jäsen on etuutta hakiessaan jättänyt ilmoittamatta vähintään viiden työpäivän pituisen työssäolon. Tutkintapyyntöä harkitaan lisäksi aina, kun jäsen jättää ilmoittamatta etuuden maksun ajalle saadun sosiaalietuuden, irtisanomisajan palkan, loma-ajan palkan tai lomakorvauksen.