Sivut, joissa tagi työttömyysturva .

Työttömyyskassa seuraa hallituksen budjettivalmistelua työllisyyshankkeiden osalta

Valtiovarainministeriö ehdottaa budjettiin lisärahoitusta työllisyyttä edistäviin toimiin. Ensi vuoden alussa voimaan tulossa oleva työttömyysturvan aktiivimalli ja siihen liittyvä muu työvoimapalvelujen kehittäminen saisivat lisärahoitusta 25 miljoonaa euroa. Tällä summalla rahoitettaisiin esimerkiksi kolmen kuukauden välein tehtäviä haastatteluja. Muuten aktiivimallin tarkoituksena on leikata valtion työttömyysturvamenoja etuuden tasoa laskemalla, jos hakija ei ole ollut työssä tai koulutuksessa.

Palkkatukea uudistetaan yhdistämällä aiemmin käytössä olleet nuorten palkkatukikortti ja yli 30-vuotiaille suunnattu kortti yhdeksi palkkatukikortiksi. Nuorten Ohjaamo-toimintaan olisi tulossa lisäksi 5 miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Lounais-Suomessa puolestaan tuetaan positiivista rakennemuutosta tukemalla yliopistoja 3 miljoonalla eurolla.

Budjettiehdotuksessa odotetaan työttömyysturvamenojen laskevan 133 miljoonalla eurolla työllisyystilanteen parannuttua. Valtiovarainministeriön mukaan työllisten määrä on kehittynyt hyvin, mutta samaan aikaan työttömien määrä on myös pysynyt edelleen noin yhdeksässä prosentissa.

Hallitus käsittelee valtiovarainministeriön ehdotusta budjettiriihessään 30.-31.8., jonka jälkeen julkaistaan varsinainen hallituksen esitys 19.9.

Valtiovarainministeriön tiedote budjettiehdotuksesta

Aktiivimallista tarkemmin työttömyyskassan blogissa

Hallituksen uusin työttömyysturvaesitys toisi lisää ohjausta aktiiviseen työnhakuun

Hallituksen puoliväliriihessä esitellyn aktiivimallin lisäksi työttömyysturvaan valmistellaan muitakin työttömiä työnhakijoita aktivoivia muutoksia.

Aktiivimallissa työnhakijan aktiivisuutta, joko työntekoa tai työllistymistä edistävään palveluun osallistumista seurattaisiin 65 päivän jaksoissa. Ellei tarkastelujaksolla olisi aktiivinen, työttömyysturvaan tulisi seuraavalle 65 maksupäivälle 4,65 prosentin leikkaus.

Työttömyysetuuden maksamisen edellytyksenä voi jatkossa olla myös aktiivinen työnhaku ja siitä raportoiminen 12 viikon jaksoissa. Aktiivista työn hakemista olisi vähintään yhden työpaikan hakeminen viikossa, ja sen laiminlyönnistä seuraisi 60 päivän korvaukseton jakso. Uutta mallia valmistellaan osana TE-toimistojen tehtävien siirtoa maakunnille. Muutokset voisivat tulla voimaan vuoden 2019 alussa.

Työttömiä työnhakijoita pyritään aktivoimaan myös työnhakuun entistä laajemmalta alueelta. Vuoden 2017 alussa käyttöön otetun liikkuvuusavustuksen maksuedellytyksiä lavennettaisiin niin, että sitä voitaisiin maksaa myös osa-aikatyöhön, jossa työaika on alle 18 tuntia viikossa. Lisäksi liikkuvuusavustusta voitaisiin maksaa myös silloin, kun työsuhdetta edeltää rekrytointikokeiluun osallistuminen. Nämä muutokset voisivat tulla voimaan jo vuoden 2018 alussa.

Lue lisää aiheesta TEM:n uutisesta.

Hallituksen puoliväliriihessä päätöksiä työttömyysturvan leikkaamisesta

Hallitus on puoliväliriihessään päättänyt useista työllisyyteen ja työttömyysturvaan liittyvistä muutoksista.

Hallitus hakee säästöjä työttömyysturvasta aktiivimallin avulla.

·         Aktiivimalli leikkaisi työttömyysturvasta lähes viisi prosenttia.

·         Työttömyysturvan omavastuupäiviä vähennettäisiin työttömyyden alussa seitsemästä päivästä viiteen päivään, mutta työttömyyden jatkuessa yli kolme kuukautta työttömyysturvaan tulisi yksi kuukausittainen omavastuupäivä, jonka voisi välttää olemalla aktiivinen.

·         Aktiivisuutta olisi työnteko tai osallistuminen työllistymistä edistäviin palveluihin.

·         Myös työttömyysturvan seuraamusjärjestelmään valmistellaan muutoksia, joissa korostuu kannustaminen alueelliseen liikkuvuuteen ja aktiiviseen työnhakuun.

Työttömyysturvan leikkausten lisäksi hallitus on päättänyt myös muista selvityksistä ja uudistuksista, jotka vaikuttaisivat työttömyysturvaan.

·         Työttömyysturvan ja lyhytkestoisen työn, nollatuntisopimusten ja itsensä työllistämisen yhdistämistä selvitetään. Tällä hetkellä erilaisten työn tekemisen muotojen ja työttömyysturvan yhdistäminen on paikoin hankalaa ja epävarmaa, eikä kannusta työn vastaanottamiseen.

·         Hallitus haluaa edelleen parantaa työllisyyttä alueellista liikkuvuutta tukemalla. Vuoden 2017 alussa käyttöön otettua liikkuvuusavustusta laajennetaan koskemaan myös osa-aikatöitä ilman tuntirajaa sekä rekrytointikoulutuksia.

·         TE-toimistot saavat lisärahoitusta vuoden 2017 alussa voimaan tulleiden työttömien määräaikaishaastattelujen toteuttamiseen. Samalla yksityisten palveluntarjoajien roolia TE-palveluissa lisätään.

·         Omaehtoisen koulutuksen käyttöä halutaan tehostaa, ja hallitus selvittää mahdollisuuksia luopua tarveharkinnasta joissakin tilanteissa.

SAK on ottanut kantaa puoliväliriihessä päätettyihin muutoksiin, mm. työttömyysturvan ja nollatuntisopimusten osalta, lue lisää täältä.

Työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen

Työttömyysturvaan merkittäviä muutoksia vuoden vaihtuessa

Työttömyysturvaan liittyviin lakeihin tulee vuodenvaihteessa merkittäviä muutoksia. Muutokset koskevat sekä työttömyysturvan maksatusta että TE-toimistojen työvoimapoliittisia käytäntöjä. Muutoksista ansiopäivärahan enimmäiskeston leikkaus ja omavastuuajan piteneminen koskettavat useimpia hakijoita.

Lisäksi myös jo maksussa oleviin etuuksiin vaikuttaa kansaneläkeindeksin leikkaus. Indeksileikkaus vaikuttaa ansiopäivärahan laskennan perusteena olevan perusosan määrään, joka laskee vuoden alusta 32,68 eurosta 32,40 euroon. Ansiopäivärahan taso laskee työttömyyttä edeltävästä palkasta riippuen useimmilla 4-10 euroa.Lapsikorotukset laskevat enimmillään noin 1,70 euroa kuukaudessa.

Korotetun ansio-osan indeksileikkauksen vaikutus on sitä suurempi, mitä suuremmat henkilön tulot ovat olleet ennen työttömyyttä. Korotetun ansio-osan määrään vaikuttaa lisäksi laskentaprosentteihin tuleva lainmuutos. Jos päivärahan perusteena oleva palkka on ollut 2 500 euroa, päiväraha korotetulla ansio-osalla laskee 54 euroa kuukaudessa.

Lue lisää työttömyysturvan muutoksista täältä.

Työttömyysturvaan muutoksia vuodenvaihteessa

Työttömyysturvaan on vuodenvaihteessa tulossa mittavia muutoksia. Osa hallituksen esittämistä työttömyysturvan tiukennuksista, esimerkiksi ansiopäivärahan keston leikkaus, on jo hyväksytty.

Alle kootut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2017. Näiden lisäksi hallituksen suunnitelmissa on lisäuudistuksia, esimerkiksi ns. työttömyysturvan aktiivimalli, joka otettaisiin käyttöön loppuvuodesta 2017. Aktiivimallissa työttömyysturvaan tulisi porrastuksia työnhakijan aktiivisuuden mukaan.

Ansiopäivärahan keston leikkaus
Ansiopäivärahaa voidaan nykyisin maksaa enintään 500 päivän ajalta. Ansio-osan enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää silloin, kun henkilöllä on alle kolmen vuoden työhistoria, joten täyden ansiopäivärahan enimmäiskesto on tällä hetkellä 400 tai 500 päivää.

Lakimuutoksen myötä ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajalta. Enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää silloin, kun henkilöllä on enintään kolmen vuoden työhistoria. Niille henkilöille, jotka ovat täyttäneet ansiopäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voidaan edelleen maksaa ansiopäiväraha enintään 500 päivän ajalta. Valtaosalla enimmäismaksuaika on siis jatkossa 400 päivää. Lakia sovelletaan, kun päivärahakauden enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.


Omavastuuajan piteneminen
Työttömyyden alkaessa ja työssäoloehdon täyttyessä uudelleen asetettava omavastuuaika on nykyisin viiden päivän mittainen. Lakimuutoksen myötä omavastuuaika pitenee seitsemään päivään. Uusi pidempi omavastuuaika otetaan silloin, kun omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Korotusosat
20 vuoden työhistorian perusteella maksetaan nykyisin korkeampaa etuutta ensimmäisen 90 etuuspäivän ajalta. Lakimuutoksen myötä tämä korotusosa poistuisi. Pitkän työhistorian perusteella maksettavaa korotusosaa voidaan maksaa 30.6.2017 saakka. Oikeus korotusosaan voi syntyä vielä, jos työsuhde, jonka perusteella korotusosaa maksetaan, päättyy viimeistään 31.12.2016.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan edelleen korotusosaa. Tämän korotusosan taso kuitenkin pienenee. 1 000–3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalla korotusosa pienenee 23 %. Korotusosa maksetaan uuden pienemmän määrän mukaisesti 1.1.2017 alkaen.

Lyhyen päätoimisen yritystoiminnan ajalta työttömyysetuutta

Lakimuutoksen myötä enintään kaksi viikkoa kestävän päätoimisen yritystoiminnan ajalta maksettaisiin soviteltua päivärahaa, jossa on huomioitu yritystulon vaikutus. Aiemmin soviteltua päivärahaa on voitu maksaa vain sivutoimisen yritystoiminnan ajalta. Päätoiminen yritystoiminta on estänyt päivärahan maksamisen. Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, kun lyhyt yritystoiminta on alkanut 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Liikkuvuusavustus

Lakimuutoksen myötä ansiopäivärahan saajat tulisivat liikkuvuusavustuksen piiriin, aiemmin vastaavaa etuutta, matka-avustusta, on maksettu vain työmarkkinatukea saaville. Ansiopäivärahaa saavat ovat voineet saada harkinnanvaraista muuttokustannusten korvausta.

Ennen työsuhteen alkamista haettava liikkuvuusavustus korvaisi työttömälle matka- tai muuttokustannuksia silloin, kun työmatka päivässä on yhteensä yli kolme tuntia tai osa-aikatyön kohdalla yli kaksi tuntia. Liikkuvuusavustus olisi peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksettaisiin työsuhteen kestosta riippuen enintään kahden kuukauden ajan. Työsuhteen olisi aina kestettävä vähintään kaksi kuukautta. Ansiopäivärahan saajille liikkuvuusavustuksen maksaisi työttömyyskassa, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saaville Kela. Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista ja sitä voidaan vuodenvaihteessa maksaa 1.1.2017 tai sen jälkeen saapuneiden hakemusten perusteella.

Omaehtoiset opinnot

Lakimuutoksen myötä kulukorvausta ei enää maksettaisi omaehtoisten opintojen ajalta. Muutos koskisi opintoja, jotka on aloitettu (ja joiden tukeminen on aloitettu) 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Omaehtoisten opintojen edellytykset väljenisivät hieman ja opintojen enimmäisaika pitenisi 48 kuukauteen silloin, kun kyse on perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta.

Palkanalennus tuotannollisista ja taloudellisista syistä ei vaikuttaisi päivärahaan

Lakiin tulee pysyvästi voimaan vuosina 2010–2012 ja 2014–2015 määräaikaisena voimassa ollut säädös, jonka mukaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei vaikuttaisi päivärahan määrään. Lakimuutoksen myötä päiväraha laskettaisiin palkanalennusta edeltävän palkan mukaan.

Palkkatukityö

Nykyisin palkkatukityö kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa koko kestollaan. Lakimuutoksen myötä vain 75 % palkkatukityöstä luettaisiin työssäoloehtoon. Täyttääkseen 26 viikon mittaisen työssäoloehdon henkilön olisi siis työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Tämä muutos koskisi niitä palkkatukijaksoja, jotka alkavat 1.1.2017 jälkeen.

Työssäoloehto kertyisi kuitenkin jatkossakin täytenä, jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella. Työllistämisvelvoite koskee 58 vuotta täyttäneitä, joiden päivärahan enimmäisaika on tullut täyteen.

Lisäksi palkkatuelle asetettaisiin enimmäismäärä, sen kestoa lyhennettäisiin ja sitä alettaisiin rahoittaa työttömyysmäärärahoista. Edellytyksiä muutettaisiin niin, että palkkatukea voitaisiin käyttää entistä paremmin pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisemiseen. Palkkatuen maksaisi jatkossakin TE-toimisto.

Työvoimapoliittisia muutoksia

Lakimuutoksen myötä TE-toimiston olisi järjestettävä työttömälle määräaikaishaastattelu viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ja tämän jälkeen aina kolmen kuukauden välein.

Väliaikaisen, vuosina 2017–2018 voimassa olevan lakimuutoksen myötä henkilö ja työnantaja voisivat rekrytointikokeilulla selvittää, sopiiko henkilö tiettyyn työhön.

Rekrytointikokeilu olisi vapaaehtoinen. Sillä ei olisi vähimmäiskestoa tai -laajuutta ja sen voisi lopettaa ilman seurauksia. Rekrytointikokeilu voisi enimmillään kestää yhden kuukauden.

Rekrytointikokeilun ajalta maksettaisiin työttömyysetuutta, ei kuitenkaan kulukorvausta tai korotettua päivärahaa.

Starttirahan edellytyksiä väljennettäisiin ja sitä alettaisiin rahoittaa työttömyysmäärärahoista. Starttirahan maksaisi jatkossakin TE-toimisto.

Työn vastaanottovelvollisuuden tiukentaminen

Työttömällä ei enää olisi kolmen kuukauden ammattitaitosuoja-ajan jälkeen pätevää syytä kieltäytyä tarjotusta kokoaikaisesta työstä, vaikka työstä maksettava palkka jäisi pienemmäksi kuin työttömänä ollessa maksettu työttömyysetuus.

Jos työtön kieltäytyy varmasta työpaikasta, hänelle asetettaisiin 90 päivän korvaukseton määräaika (ns. karenssi) nykyisen 60 päivän korvauksettoman määräajan sijasta. Korvaukseton määräaika alkaisi vasta 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä.

Oman auton käyttämistä työmatkoihin edellytettäisiin myös työssäkäyntialueen ulkopuolella. Nykyisin edellytetään vain joukkoliikenteen käyttämistä. Oman auton hankkimista ei edellytettäisi.

Työssä olevia ohjattaisiin pysymään työssä poistamalla työttömyysturvalaista mahdollisuus erota työssäkäyntialueen ulkopuolella (80 kilometriä kotoa) olevasta työstä työttömyysetuutta menettämättä, jos kokoaikatyön työmatkoihin kuluu päivässä keskimäärin enintään kolme tuntia.

Työttömät velvoitettaisiin osallistumaan pääsääntöisesti kaikkiin heille tarjottuihin palveluihin, vaikka palvelusta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sen korvaavassa suunnitelmassa.

Katso lisää ministeriöiden tiedotteista:

TEM: Työttömyysturvalla kiinni työelämään ja yrittäjyyteen

TEM: Työn vastaanottamisvelvollisuutta tiukennetaan työttömyysjaksojen lyhentämiseksi

STM: Työttömyysturvalakiin muutoksia