Sivut, joissa tagi saajamäärä .

Päivärahan saajien määrä painui touko-kesäkuussa reilusti alle 10 000

Työttömyyskassa maksoi kesäkuussa päivärahaa 8 311 jäsenelleen. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna saajia oli 3 563 vähemmän. Kassan jäsenistä ansiopäivärahaa maksettiin 7,9 prosentille ja vuosi sitten 10,7 prosentille.

Saajien määrä laski jo vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna. Vuodenvaihteessa saajien määrä yleensä nousee jonkin verran, mutta vuodenvaihteessa 2016-2017 nousu jäi pieneksi, ja sen jälkeen saajamäärä on laskenut reippaasti koko alkuvuoden. Samaan aikaan lomautettujen osuus saajista on pienentynyt 30 prosentista alle 20 prosenttiin.

Työttömyyskassa tilastoi ja seuraa niiden jäsentensä määrää, joille maksetaan ansiopäivärahaa. Kassan luvuissa eivät ole mukana ne jäsenet, jotka ovat saaneet ansiopäivärahaa enimmäisajan ja saavat Kelan maksamaa etuutta työttömyyden ajalta. Vuoden 2016 aikana noin viisi prosenttia jäsenistä ilmoitti olevansa Kelan työttömyysetuudella. Näiden jäsenten määrä oli vuoden 2016 aikana laskusuunnassa.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen perusteella yli vuoden työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut vuoteen 2016 verrattuna 15 prosentilla. Edelleen yli vuoden työttömänä olleita on kuitenkin yli 100 000.

Metalliteollisuuden työllisten määrä on laskenut viime vuosina. Vuoden 2008 jälkeen metallialan työpaikoista on kadonnut noin viidennes. Metallialalla työllistyneitä on siis siirtynyt kokonaan muille aloille, osan ollessa työttömiä. Tilastojen perusteella näyttää myös siltä, että eläköityneitten tilalle ei palkata uusia työntekijöitä. Osa työttömyyden laskusta johtunee siis siirtymisestä muille aloille. (Metalliteollisuuden toimialakatsaus, syksy 2016).

Työttömien määrän väheneminen johtuu osaltaan myös metalliteollisuuden hieman aiempaa paremmista näkymistä; teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto ja tilaukset ovat olleet noususuunnassa, samoin kuin rekrytoinnit alkuvuoden aikana, arvioi Teknologiateollisuus (Teknologiateollisuuden tilauskanta elpymässä, 2.5.2017). Tämä näkyy myös lomautusmäärien ja lomautettujen osuuden laskussa.

Tilastotietoja-sivuilta löydät lisää tietoa kassan maksamista päivärahoista ja saajien määristä.

Ansiopäivärahan saajien määrä laskusuunnassa

Työttömyyskassa maksoi lokakuussa ansiopäivärahaa 10 585 jäsenelleen. Tämä on 9,8 prosenttia kassan jäsenistä. Edellisen kerran työttömien osuus oli alle kymmenen prosenttia lokakuussa 2012, jolloin lukema oli myös 9,8 prosenttia. Vuosi 2016 on ollut työttömien määrän ja kassan maksamien etuuksien summan perusteella muutamaa aiempaa vuotta valoisampi.

Metallin aloilla työttömyysetuuden saajien määrä vaihtelee yleensä vuositasolla niin, että vuodenvaihteessa ja alkuvuonna saajien määrä on korkeammalla. Lomautuksia on paljon, ja lomautettujen osuus saajista on joulu-helmikuussa suurempi, parin viime vuoden aikana noin kolmannes kaikista päivärahan saajista. Kesää kohti mennessä saajien määrä kuukaudessa taas pienenee. Kesäkuukausina lomautettuja on vähän, ja päivärahan saajien osuus jäsenistä on tällöin pienimmillään.

Vuosi 2016 on noudattanut tätä edellisvuosien kulkua muuten, mutta vuoden trendinä on ollut helmikuusta alkaen laskeva saajamäärä. Syyskuussa saajia oli kesän jälkeen muutama sata enemmän, mutta lokakuussa saajien määrä oli jo pienin neljään vuoteen. Tämä näkyy myös vuoden 2016 aikana maksettujen työttömyysetuuksien euromäärän kokonaiskertymässä, joka oli lokakuun loppuun mennessä reilu 11 prosenttia pienempi kuin vuonna 2015. Myös keskimääräinen työttömyysjakson pituus on laskenut viime vuoteen verrattuna 100 päivästä 96 päivään.

Loppuvuoden tilanne näyttää tällä hetkellä työttömyyskassan tiedossa olevien lomautusten ja irtisanomisten osalta olevan myös rauhallinen. Todennäköisesti vuodenvaihdetta kohti työttömien ja lomautettuna olevien määrä kuitenkin lisääntyy, mutta työttömyyspäivärahalla olleiden jäsenten kokonaismäärät jäänevät tänä vuonna viime vuotta pienemmiksi. Koska etuuden saajien määrä alenee, maksettujen päivärahojen määrä tulee olemaan alhaisempi kuin edellisvuonna, jolloin päivärahaa maksettiin noin 230 miljoonaa euroa.

Työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen