Soviteltu päiväraha

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa jäsenelle:

  • joka tekee osa-aikatyötä työnantajan aloitteesta
  • jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta
  • joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön (satunnainen työ)
  • jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.

Soviteltua päivärahaa maksettaessa saa työaika olla enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä tekevien osalta työaikaa tarkastellaan neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa palkanmaksurytmistä riippuen. Lyhennettyä työpäivää tekevien osalta työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain, jolloin palkkatiedotkin on toimitettava viikkokohtaisesti.

Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan työttömiltä päiviltä täyttä päivärahaa, ei soviteltua päivärahaa, ellei lyhennetyllä työviikolla ole jokin yllä mainituista sovitteluperusteista ja tulot ylittävät hakujaksolla suojaosan (300 euroa kuukauden tai 279 euroa neljän viikon hakujaksolla). Tällöin päiväraha maksetaan soviteltuna niin, että soviteltavana etuutena otetaan huomioon kyseisen viikon työtulot ja muut tulot (esimerkiksi sivutoimisen yritystoiminnan tulot). Työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain, jolloin työaika ei saa ylittää 80 prosenttia enimmäistyöajasta.

Sivutoimisessa yritystoiminnassa työaikatarkastelua ei ole. Sivutoimisen yritystoiminnan ansiotulot otetaan huomioon ansiopäivärahaa maksettaessa soviteltavana tulona suojaosan ylittävältä osalta joko henkilökohtaisen verotuspäätöksen tai kuukausittaisten kirjanpitoselvitysten mukaan riippuen yritystoiminnasta ja sen aloittamisajankohdasta. Tyypillinen sivutoiminen yrittäjä on esimerkiksi palkkatyössä työskentelevä henkilö, jolla on lisäksi maa- tai metsätalouden ansiotuloja tai muuta pienimuotoista yritystoimintaa.

Soviteltua päivärahaa maksetaan sovittelujakson (neljä viikkoa tai kalenterikuukausi) jokaiselta arkipäivältä lukuun ottamatta päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta etuuteen (tarkemmin kohdassa Edellytykset päivärahan saamiselle). Työnhaku TE-toimistossa on pidettävä voimassa myös soviteltua päivärahaa haettaessa osa-aikatyön ja enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aikana. Näiden työsuhteiden vastaanottamisesta tulee ilmoittaa TE-toimistoon.

Jäsenmaksu on maksettava myös osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ansioista.