Sovitellun päivärahan hakeminen

Soviteltua päivärahaa haetaan joko neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa. Hakujakso määräytyy hakijan palkanmaksukauden mukaan.

Päivärahahakemukseen merkitään tehdyt työpäivät sekä työtunnit jokaisen työpäivän kohdalle. Hakemukseen merkittyjen työtuntien on vastattava palkkatietoihin merkittyjä työtunteja. Jos hakemuksen ajalle sisältyy enemmän kuin yhdellä työnantajalla tehtyä työtä, on eri työnantajalle tehdyt työt eriteltävä päiväkohtaisiin selvityksiin.

Hakemuksen liitteeksi on toimitettava palkkatodistus tai -laskelma selvityksenä hakemuksen ajalta tehdystä työstä ja ansaitusta palkasta. Ilman palkkatietoja hakemusjaksolla tehdystä työstä, hakemusta ei ole mahdollista käsitellä. Hakemukseen on liitettävä myös kopio työsopimuksesta silloin, kun soviteltua päivärahaa haetaan ensimmäistä kertaa.

Palkkatiedot on toimitettava myös silloin, kun kuukausitulot työstä jäävät alle 300 euron suojaosan. Työttömyyskassa tutkii palkkalaskelmasta suojaosan käytön ja seuraa työssäoloehdon täyttävien viikkojen kertymistä.

Jäsenmaksu on maksettava myös osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ansioista.

Työnhaku TE-toimistossa on pidettävä voimassa myös soviteltua päivärahaa haettaessa osa-aikatyön ja enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aikana.