Päivärahaoikeuden kesto ja uudelleen laskeminen

Päivärahaoikeuden enimmäiskesto

Jäsen voi saada työttömyyskassasta päivärahaa viideltä päivältä viikossa 300-500 työttömyyspäivän ajalta.

Enimmäisaika riippuu työhistoriasta ja iästä.

Ikä työssäoloehdon täyttyessä

Työhistoriaa korkeintaan 3 vuotta

Työhistoriaa yli 3 vuotta

Alle 58-vuotias

300 päivää

400 päivää

Työhistoriaa alle 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana

Työhistoriaa vähintään 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana

Yli 58-vuotias

400 päivää

500 päivää

Kun enimmäisaika täyttyy
 

Enimmäismaksuajan täytyttyä jäsen voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Hakemista varten jäsenelle lähetetään työttömyyskassasta kirjallinen päätös ansiopäivärahaoikeuden päättymisestä viimeisen maksuilmoituksen mukana.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös enimmäisajan jälkeen, jos jäsenellä on oikeus lisäpäiviin.

Enimmäisajan kertyminen soviteltua päivärahaa maksettaessa

Soviteltu päiväraha kerryttää ansiopäivärahan enimmäisaikaa hitaammin kuin täyden päivärahan suuruisena maksetut päivät. Soviteltua päivärahaa maksettaessa laskuriin kertyy päiviä maksetun määrän mukaan.  Kun soviteltua päivärahaa on maksettu täyden päivärahan suuruinen määrä, kertyy laskuriin yksi päivä. Tarkemmin tietoa sovitellusta päivärahasta ja enimmäisajan kulumisesta löytyy täältä.

Päivärahaoikeuden alkaminen uudelleen


Uusi ansiopäivärahaoikeus alkaa aina, kun jäsen täyttää 26 kalenteriviikon työssäoloehdon 28 kuukauden aikana. Myös enimmäisaika alkaa aina uudelleen kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy. Tarkemmin työssäoloehdon täyttävistä viikoista löytyy tietoa täältä.

Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen, kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy 28 kuukauden tarkastelujakson aikana ja edeltävän enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi aikaa. Enimmäisajan alkamisella tarkoitetaan ensimmäistä maksettua päivärahapäivää.

Ansiopäivärahaa ei lasketa uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, jos uusi enimmäisaika alkaa vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta ja päiväraha on laskettu silloin.

Esimerkki, päivärahaa ei lasketa uudelleen
Henkilön työssäoloehto täyttyy uudelleen 17.12.15. Edellisen kerran päiväraha on laskettu ja omavastuuaika otettu joulukuussa 2014, ja ensimmäinen maksettu päivä on ollut ja enimmäisaika alkanut 18.12.14.


Uuden enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä ilman omavastuuaikaa olisi 17.12.15, joka on vuoden sisällä edeltävän enimmäisajan alkamisesta 18.12.14. Uutta päivärahan laskentaa ei tehdä eikä omavastuuaikaa oteta. Jatketaan maksamista 17.12.15 alkaen joulukuussa 2014 lasketulla päivärahalla. Enimmäisaika alkaa alusta.

Esimerkki, päiväraha lasketaan uudelleen
Henkilön työssäoloehto täyttyy uudelleen 7.12.15. Edellisen kerran päiväraha on laskettu ja omavastuuaika otettu 15. - 19.12.14, mutta päivärahaa ei ole maksettu yhtäkään päivää.

Ensimmäinen työtön päivä on 7.12.15. Päivärahaa ei kuitenkaan alettu maksaa vuonna 2014, joten enimmäisajan alkamispäiviä ei voida verrata. Omavastuuaika otetaan uudelleen 7.12.15 alkaen, ja päivärahan suuruus lasketaan uudelleen. Enimmäisaika alkaa alusta.

Kun jäsen on päivärahan saajana, laskee työttömyyskassa kertyviä työssäoloviikkoja. Työssäoloehdon täyttymistä uudelleen ei tällöin tarvitse seurata itse.

Poikkeuksen päivärahan uudelleen laskemiseen muodostavat työssäoloehdon täyttyminen omaehtoisen opiskelun ja työvoimapoliittisen koulutuksen aikana, jolloin päivärahaa ei lasketa uudelleen kesken palvelun.

Suojasäännöt uutta päivärahaa laskettaessa

Kun työssäoloehto täyttyy enimmäisaikana, uudelleen laskettava päiväraha on vähintään 80 prosenttia aikaisemmasta päivärahasta. 80 prosentin vertailussa ei huomioida lapsikorotusta.

80 prosentin vertailua ei tehdä, jos uusi työssäoloehto täyttyy vasta enimmäismaksuajan jälkeen.

Jos 58 vuotta täyttäneen jäsenen päiväraha tulee laskettavaksi uudelleen, ei päivärahan suuruus muutu, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole suurempi kuin aiemmin laskettu päivärahan perusteena oleva palkka.

Jos 57–59-vuotiaan jäsenen päiväraha tulee uudelleen laskettavaksi työllistämisvelvoitteen johdosta järjestetystä työstä, ei päivärahan suuruus muutu, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole parempi kuin jäsenen aikaisempi palkka.

Oikeus lisäpäiviin

Jäsenellä voi olla oikeus saada ansiopäivärahaa kassasta enimmäisajan estämättä sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täyttää 65 vuotta. Lisäpäivien ajalta haetaan kassasta päivärahaa neljän kalenteriviikon jaksoissa.

Oikeus lisäpäiviin saattaa olla jäsenellä, joka on:


•syntynyt vuosina 1955 - 1956 ja täyttää 60 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä


•syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täyttää 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä.


Jotta lisäpäiviin olisi oikeus, edellytetään lisäksi, että jäsen on ollut eläkevakuutetussa työssä vähintään viisi vuotta viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana.

Siirtyminen vanhuuseläkkeelle

Päivärahaoikeuden jälkeen jäsenellä on mahdollisuus hakea vanhuuseläkettä. Ennen vuotta 1958 syntynyt voi halutessaan siirtyä vanhuuseläkkeelle 62 vuotta täytettyään, eikä eläkkeeseen tehdä varhennusvähennystä. Eläkettä haetaan omasta eläkeyhtiöstä, jolloin jäsen tarvitsee todistuksen maksetuista lisäpäivistä eläkeyhtiötä varten. Jäsenen on pyydettävä todistus lisäpäivistä työttömyyskassalta, kun hän hakee päivärahaa eläkettä edeltävältä kuukaudelta. Aikaisemmin todistusta ei ole mahdollista kirjoittaa, koska eläkeyhtiö tarvitsee tiedon eläkettä edeltävän kuukauden lisäpäivistä.

Vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneet voivat siirtyä vanhuuseläkkeelle 63-vuotiaana.