Päiväraha työllistymistä edistävien palvelujen ajalta

TE-toimiston kanssa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja palvelujen ajalta maksetut päivärahapäivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäisaikalaskuria. Päivärahan lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan matka- ja ylläpitokustannusten korvaamiseksi kulukorvausta.

Työllistymistä edistävät palvelut määritellään työttömyysturvalain 10 luvussa sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa. Työllistymistä edistävät palvelut ovat:

  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • työnhakuvalmennus
  • työ- ja koulutuskokeilu
  • kuntouttava työtoiminta
  • uravalmennus.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan päivärahaa, vaikka siihen ei työttömänä olisikaan oikeutta omavastuuajan tai työvoimapoliittisen karenssin vuoksi. Etuutta ei kuitenkaan makseta, jos hakija työllistyy kokoaikatyössä yli kahden viikon ajan tai jos työnhaku ei ole voimassa TE-toimistossa.

Korotettu ansio-osa työllistymistä edistävien palveluiden ajalta

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta voidaan edellytysten täyttyessä maksaa korotettua ansio-osaa. Myös työllistymissuunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen väliseltä ajalta voidaan maksaa korotettua ansio-osaa, jos palvelujen välinen aika on enintään seitsemän kalenteripäivää.

Työllistymistä edistävien palvelujen loma-ajoilta maksetaan päivärahaa korotetulla ansio-osalla, jos siihen on oikeus palvelun ajalta.

Palvelujen ajalta maksettavaa korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 200 päivältä enimmäismaksuajan aikana. Työssäoloehdon täyttyessä uudelleen voidaan myös korotetun ansio-osan maksaminen palvelujen ajalta aloittaa alusta. Tällöin alkaa myös 500 päivän enimmäisajan laskeminen alusta.

26 viikon täyttyminen työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun aikana

Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun aikana päivärahan määrää ei lasketa uudelleen eikä enimmäisajan laskeminen ala alusta, vaikka työssäoloehto täyttyisi koulutuksen aikana. Jos enimmäisaika täyttyy koulutuksen aikana, ei oikeutta ansiopäivärahaan enää ole. Tällöin Kelasta voi hakea työmarkkinatukea koulutuksen päättymiseen asti. Koulutuksen jälkeen voidaan ansiopäivärahaa maksaa uudelleen työttömyyden perusteella, jos työssäoloehto on täyttynyt. Tällöin päivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta, päivärahan määrä lasketaan uudelleen ja uusi viiden päivän omavastuuaika otetaan.

Poissaolot työllistymistä edistävistä palveluista

Poissaolopäiviltä ei makseta päivärahaa korotettuna, ellei poissaolo johdu työhaastattelusta, jäsenen työkyvyttömyydestä tai alle 10-vuotiaan lapsen enintään neljä päivää kestävästä sairaudesta. Työvoimapoliittisen koulutuksen ja omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan kulukorvausta ja korotettua ansio-osaa myös palvelun poissaolopäiviltä lukuun ottamatta loma-aikoja. Muissa palveluissa poissaolopäiviltä ei makseta kulukorvausta lainkaan. Jäsenen on ilmoitettava kassalle poissaolopäivistään päivärahahakemuksessa.