Om du blir arbetslös eller permitterad

1. Anmäl dig senast den första arbetslöshets-/permitterigsdagen till arbets- och näringsbyrån

Du registreras som arbetssökande från och med den dag du anmäler dig till arbets- och näringsbyrån. Du kan anmäla dig som kund redan innan arbetslösheten börjar. Efter anmälan är det viktigt att följa anvisningarna och datum från arbets- och näringsbyrån för att hålla arbetssökningen i kraft.

2. Fyll i första ansökan om arbetslöshetskassan inkomstrelaterad dagpenning för två eller fyra kalenderveckor. Fyll i ansökan noggrant och sluta ansökningsperioden till söndagen. Kom ihåg att datera underteckna ansökan. Ansökan kan sändas tidigast efter den perioden har tagit slut för vilken tid man ansöker dagpenning.

Ansökan om arbetslöshetsdagpenningen skall lämnas till kassan senast inom tre månader från den dag då man ansöker om arbetslöshetsdagpenning. Över tre månader gamla ansökningar avslås som försenade.

3. Bilagor till ansökan om dagpenning

Om ditt arbetsförhållande har slutit och du är helt arbetslös, skicka följande bilagor till kassan. Löneintyg för minst 26 kalenderveckor som närmast föregick arbetslösheten och som uppfyller arbetsvillkoret, uppsägningsmeddelande och arbetsintyget. Om du är permitterad, skicka löneintyg för minst 26 kalenderveckor och permitteringsmeddelandet. Om du får någon social förmån, skicka beslut om beviljande av detta social förmån, t.ex. pension, sjuk-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller hemvårsstöd.

4. Skicka din första ansökan med bilagor till kassan i efterhand för två eller fyra veckors period.

Du kan skicka din också din första ansökan med bilagor via Elektroniskt tjänsten eller per post till Metallarbetarnas Arbetslöshetskassa, PB 116, 00531 Helsingfors.

5. Dessutom skicka också dessa utredningar och bilagor som arbetslöshetskassan möjligtvis ber för att utreda din rätt till arbetslöshetsdagpenning.

Kom ihåg att anmäla arbetslöshetskassan omedelbart för alla ändringar av förhållanden som kan påverka ditt rätt till arbetslöshetsdagpenning. Anmäla också om dina person- eller kontaktuppgifter, (bankkontonummer osv.) förändras.

Allmänt om hantering

Förmån som arbetslöshetskassan betalar är inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning. Förmånerna beviljas och betalas enligt lagstiftningen som berör detta förmåner.

Alla ansökan om dagpenning hanteras i ordning av ankomstdag.

Arbetslöshetskassan sänder skriftligt beslut när ansökan är behandlat. I allmänhet anmälas i beslutet om datumen när rätt till dagpenningen börjar, storlek om dagpenning, självrisktiden och möjliga semesterersättningstid eller periodiseringstiden för annan ekonomisk förmån som arbetsgivaren har utbetalat.

Med skriftligt beslut eller anmälan om betalning sändas alltid ytterligare ansökan. Ytterligare ansökan kan också fyllas i och skickas via Internet. Ytterligare ansökan bör alltid fyllas i för fyra hela kalenderveckor i efterskott. Förändringar (t.ex. bankkontonummer, adress), sociala förmån, utredning om man börjar arbeta och arbetsförhållandes varaktighet anmälas i tilläggsuppgifter. 

För den tiden som man har fått beslut om periodisering eller arbetskraftspolitisk karenstid kan man skicka ansökan för hela denna tid i fyra veckors perioder i efterskott eller alternativt skicka efter periodiserings-/karenstid i följande ansökan fritt formulerad utredning. I utredning anmälas, har man varit arbetslös eller/och arbetat under den tiden. Om man har arbeta under den tiden, ska löne- och arbetsintyg bifogas med.

Ansökan om dagpenning ska inlämna till arbetslöshetskassan inom tre (3) månader från den tidpunkt från vilken du ansöker om dagpenning. Detta angår också ytterligare ansökan, barntillägg och kostnadsersättning.

Pikalinkit

Elektroniska tjänst

Kontaktuppgifer  

Förändringar vid årsskiftet 2016-2017

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr (pdf)

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning (pdf)

Löneintyg för arbetslöshetskassa (pdf)

Arbetslöshetskassans stadgar (pdf)