Muutoksenhaku

Työttömyyskassan päätökseen tyytymätön voi hakea siihen valittamalla muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta. Valitus toimitetaan työttömyyskassalle.

Jos kassa ei voi oikaista päätöstä valituksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti, kassa toimittaa valituksen muutoksenhakulautakunnalle. Jos valittaja on tyytymätön myös muutoksenhakulautakunnan päätökseen, hän voi valittaa siitä vakuutusoikeuteen. Myös vakuutusoikeudelle osoitettu valitus toimitetaan työttömyyskassalle. Vakuutusoikeuden päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Valituksen on oltava työttömyyskassassa 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon. Jäsenen katsotaan saaneen päätöksen seitsemän päivän kuluttua sen postittamisesta.

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava, mistä päätöksestä valitetaan, mihin kohtaan päätöstä haetaan muutosta, mitä muutoksia haetaan ja mitkä ovat muutoksen perusteet. Päätös tai sen jäljennös on liitettävä valitukseen.

Valittajan on allekirjoitettava valitus. Jos valittaja käyttää laillista edustajaa tai asiamiestä, allekirjoittaa tämä valituksen. Jos asiamies ei ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, mukaan on liitettävä valittajan allekirjoittama valtakirja.

Työttömyyskassasta lähtee valituselimiin vuosittain yhteensä noin 300 valitusta, joista suurin osa menee työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan. Yli 50 % valituksista koskee työvoimapoliittisia lausuntoja. Näiden lisäksi valitetaan myös mm. takaisinperinnästä ja etuuden määrästä.