Lomauttaminen

Lomautusperuste

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos työsopimuksen irtisanomiseen on olemassa taloudellinen tai tuotannollinen peruste tai jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti. Työn vähentyessä taloudellisista ja tuotannollisista syistä olennaisesti ja pysyvästi, voidaan työntekijä lomauttaa toistaiseksi, jos työnantaja ei voi tarjota muuta työtä tai koulutusta.

Määräaikaisesta työsuhteesta lomauttaminen

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei yleensä voi lomauttaa. Työnantaja voi työsopimuslain 5 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän vain silloin, kun hän työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen työntekijä. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa määräaikaisessa työsuhteessa olevalle työntekijälle lomautuksen perusteella vain silloin, kun lomautukseen on edellä mainittu poikkeuksellinen peruste.

Lomautusilmoitus

Työsopimuslain mukaan työnantajan on lomautustilanteissa annettava työntekijöille lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Pelti- ja teollisuuseristysalalla ilmoitusaika on viisi päivää. Lomautusilmoituksesta on käytävä ilmi lomautuksen peruste ja alkamisaika, sekä kestoaika tai arvioitu kestoaika.

Lomautustapa

Lomautus voidaan toteuttaa toistaiseksi voimassa olevana tai määräaikaisena ja lomautustapa voi olla kokoaikainen, lyhennetty työviikko tai lyhennetty työpäivä.

Lomautus on kokoaikaista, jos se kestää vähintään kalenteriviikon, jonka aikana on viisi lomautuspäivää ja kaksi palkatonta vapaapäivää. Kokoaikaisen lomautuksen ajalta lomautetuille maksetaan täyttä työttömyyspäivärahaa. Myös lyhennetyn työviikon ajalta maksetaan täyttä päivärahaa lomautuspäiviltä, jos työaika ei ylity kyseisenä viikkona. Kalenteriviikon aikana toteutunut työaika saa olla enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Jos lomautus toteutetaan lyhennettynä työpäivänä, maksetaan lomautetulle soviteltua päivärahaa. Tällöin hakemusten käsittelemiseksi tarvitaan palkkatodistukset sellaisilta viikoilta, joina lyhennettyä työpäivää on tehty.

Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen liiton suositus on, että vajaatyöllisyystilanteissa käytetään ensisijaisesti työajan tasaamisvapaata sekä mahdollisia työaikasaldoja, ja tarvittaessa vasta sen jälkeen turvaudutaan lomauttamiseen. (Teknologiateollisuus, Metallityöväen liitto 2003: Metalliteollisuuden työaikamalleja.)

Pikalinkit