Jäsenmaksuista vapautuminen

Jäsen voi saada vapautuksen jäsenmaksujen maksamisesta ajalta, jolta hän on hyväksyttävästä syystä poissa työmarkkinoilta. Tällaisia hyväksyttäviä syitä ovat muun muassa:

  • sairaus
  • laitoshoito
  • kuntoutus
  • asevelvollisuus
  • siviilipalvelus
  • reservin kertausharjoitukset
  • päätoiminen opiskelu
  • lapsen syntymä tai alle 3-vuotiaan lapsen hoito
  • muu näihin verrattava hyväksyttävä syy.

Jäsen on vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta myös ajan, jolta hän saa kassan maksamaa ansiopäivärahaa tai vuorottelukorvausta tai ollessaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana. Työttömyyden tai vuorotteluvapaan aikana tehdystä työstä tulee maksaa jäsenmaksu.

Jos etuuden maksajana ei ole työttömyyskassa (esimerkiksi Kela), on jäsenen itse haettava jäsenmaksusta vapautumista kirjallisella todistuksella, esimerkiksi toimittamalla kopio Kelan etuuspäätöksestä.

Jos jäsen on työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa, mutta ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen kassalta tai Kelalta, on kassalle toimitettava työvoimatoimiston selvitys työnhaun voimassaolosta. Työttömyyden jatkuessa pidempään, on päätös tai selvitys toimitettava vähintään puolen vuoden välein.