Hakemuksen liitteet

Päivärahan hakijan on annettava työttömyyskassalle hakemuksen käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Jos olosuhteissa tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, on niistä viipymättä ilmoitettava kassaan. Liitteitä lähettäessä on hyvä huomioida, että nimi ja henkilötunnustiedot löytyvät jokaisesta liitteestä. Liitteinä lähetettävien dokumenttien, kuten esimerkiksi palkkatodistuksen, verokortin ja lääkärintodistuksen ei tarvitse olla alkuperäisiä, vaan niistä riittää kopiot. Liitteitä ei nidota yhteen.

Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen yhteydessä kassalle on lähetettävä:

Palkkatodistus

Palkkatodistus työnantajalta on toimitettava vähintään 26 palkallisen työssäoloviikon ajalta. Lisätietoa löytyy kohdasta Jäsenyys- ja työssäoloehto.  Mikäli viimeisin työsuhde on kestänyt vähemmän kuin 26 palkallista viikkoa, on kassalle toimitettava palkkatodistukset aikaisempien työsuhteiden ajalta, jotta viikkojen yhteenlaskettu määrä on vähintään 26.

Palkkatodistuksessa on ilmoitettava:

 • lomarahan ja lomakorvauksen määrä eriteltynä

 • mahdolliset palkattomat poissaolot ja niiden syyt

 • tulospalkkiot, voittopalkkiot, bonukset tai muut vastaavat tulot eriteltynä ansainta-aikoineen

 • työnantajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Palkkatodistus -lomakkeen saa tulostettua tästä.

Palkkatodistus tarvitaan myös hakemusjakson aikana tehdystä osa-aikatyöstä, sekä alle kaksi viikkoa kestävästä työstä. Lisätietoa sovitellun päivärahan hakemisesta löytyy täältä. Toimita myös palkkatiedot, jos olet palannut työhön lomautusjaksojen välillä.

Irtisanomisilmoitus

Mikäli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde on päättynyt, on kassalle toimitettava kopio irtisanomisilmoituksesta.

Työtodistus

Irtisanomisilmoituksen lisäksi kassalle on lähetettävä myös kopio työtodistuksesta. Työtodistus toimitetaan kassalle myös määräaikaisen työsuhteen päätyttyä.

Lomautusilmoitus tai -todistus

Lomautuksen alkaessa on kassalle toimitettava lomautusilmoitus hakemuksen liitteenä.

Päätös sosiaalietuudesta

Päätös päivärahan määrään vaikuttavasta sosiaalietuudesta on toimitettava kassalle, esimerkiksi osa-aikaeläkkeestä, osatyökyvyttömyyseläkkeestä ja kotihoidon tuesta (myös puolison saamasta).  Puolison saadessa kotihoidontukea on kassaan ilmoitettava, kuka lasta hoitaa. Tiedot puolison saamasta kotihoidon tuesta annetaan joko hakemuksessa tai kotihoidontukilomakkeella. Muista sosiaalietuuksista toimitetaan kassalle kopiot päätöksistä tai maksukuitit kuluvalle vuodelle. Tarkemmin tietoa sosiaalietuuksista ilmoittamisesta löytyy täältä.

Verokortti

Verokortin tiedot päätoimea varten (perus- ja lisäprosentti) kassa saa suoraan verottajalta (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta). Jos käytössä on muutosverokortti etuutta varten tai portaikkoverokortti, lähetetään se kassaan.

Verotuspäätös

Yritystulosta ja maatilatalouden tulosta on toimitettava hakemuksen liitteeksi henkilökohtainen verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Myös verotuspäätöksen erittelyosa tarvitaan, jos kyseessä on osakas osakeyhtiössä tai osuuskunnassa tai yhtiömies avoimessa tai kommandiittiyhtiössä.

Kuolinpesän osakkaan on toimitettava henkilökohtaisen verotuspäätöksen lisäksi myös kuolinpesän verotuspäätös.

Lapsikorotus

Työttömyyskassa saa tiedon jäsenen huollettavista alle 18-vuotiaista lapsista väestötietojärjestelmästä. Päivärahahakemukseen on kuitenkin merkittävä huollettavien lapsien syntymäajat lapsikorotuksen maksamista varten. Ilmoita myös samassa taloudessa asuvien puolison lasten syntymäajat.

Hakemus liitteineen lähetetään sähköisen asioinnin kautta tästä tai osoitteeseen:

Metallityöväen Työttömyyskassa

 PL 116

 00531 Helsinki