Edellytykset päivärahan saamiselle

Ansiopäivärahan saamiseksi henkilön on oltava ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täyttänyt jäsenyyden aikana palkansaajan työssäoloehdon. Jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttyminen tutkitaan työttömyyskassassa hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Näiden lisäksi jäsenen on täytettävä työvoimapoliittiset edellytykset. Työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan TE-toimistossa, joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon. TE-toimistojen yhteystiedot löytyvät täältä.