Ansiopäivärahan hakeminen

Päivärahan maksamisen edellytyksenä on, että hakija on ilmoittautunut TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Myös lomautetun henkilön on ilmoittauduttava TE-toimistoon. Katso tarkempia ohjeita ilmoittautumiseen TE-palveluitten nettisivuilta, ja noudata annettuja ilmoittautumisohjeita tarkasti välttääksesi työnhaun katkeamisen.

Hakemuksen täyttäminen

Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen neljän kalenteriviikon jaksoissa. Poikkeuksena tästä on ensimmäinen päivärahahakemus, joka on mahdollista täyttää kahden viikon jaksolta. Hakemus päätetään sunnuntaihin. Jos hakujaksolle sisältyy osa-aikatyötä, jossa on kuukausipalkka, haetaan päivärahaa kalenterikuukausittain.

Päivärahahakemukseen merkitään jokaisen päivän kohdalle selvitys, myös lauantaille ja sunnuntaille. Päiväkohtaisiin selvityksiin merkitään työtön, työssä tai sairas. Työssäolopäivien kohdalle merkitään lisäksi tehdyt työtunnit, muissa tapauksissa tuntimäärää ei merkitä. Työllistymistä edistävän palvelun ajalta hakemukseen merkitään palvelun mukaan esimerkiksi työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu tai työnhakuvalmennus osallistumispäivien kohdalle. Vuosiloma-aika on palkallista aikaa ja se on merkittävä hakemukseen. Työnantajan maksamien arkipyhäpäivien ajalta hakemukseen merkitään arkipyhä.

Päivärahahakemus on mahdollista täyttää joko paperisena tai sähköisen asioinnin kautta, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Paperisen hakemuslomakkeen ja muut päivärahan hakemisessa mahdollisesti tarvittavat lomakkeet löydät täältä.

Päivärahahakemus on täytettävä huolellisesti lomakkeen ohjeiden mukaisesti ja hakemuksen mukana on toimitettava käsittelyä varten tarvittavat liitteet. Puutteellisesti täytetty hakemus joudutaan palauttamaan, jolloin päivärahan käsittely saattaa viivästyä.

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus on allekirjoitettava ja lähetettävä työttömyyskassaan vasta hakemusjakson päätyttyä.

Päivärahahakemukset käsitellään saapumispäivän mukaan järjestyksessä. Kassa lähettää jäsenelle kirjallisen päätöksen, kun hakemus on käsitelty. Päätöksessä ilmoitetaan yleensä päivärahaoikeuden alkamisesta, päivärahan suuruudesta, omavastuuajasta, ja mahdollisesta taloudellisen etuuden jaksottamisesta. Jaksotusajalta tai työvoimapoliittisen karenssin ajalta voi kassaan toimittaa joko täytetyn päivärahahakemuksen tai vaihtoehtoisesti jaksotuksen/karenssin päätyttyä seuraavan hakemuksen yhteydessä vapaamuotoisen selvityksen. Vapaamuotoiseen selvitykseen merkitään, onko jäsen ollut jaksotuksen/karenssin ajalla työtön vai työssä (palkkatodistus tulee toimittaa kassalle).

Hakemuksen voi täyttää sähköisen asioinnin kautta, myös liitteet on mahdollista lähettää sähköisesti. Paperinen hakemus lähetetään osoitteeseen:

Teollisuuden työttömyyskassa
PL 116
00531 Helsinki

Työttömyyskassa toimittaa ensimmäisen maksuilmoituksen yhteydessä ansiopäivärahan jatkohakemuksen. Jatkohakemus täytetään aina neljältä täydeltä kalenteriviikolta jälkikäteen. Muutoksista (esimerkiksi tilinumero, osoite), sosiaalietuuksista ja työn aloittamisesta sekä sen kestosta ilmoitetaan hakemuksessa lisätietoja -kohdassa. Jatkohakemuksen voi lähettää myös sähköisen asioinnin kautta.

Ansiopäivärahaa on haettava (hakemuksen on oltava työttömyyskassassa) kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, kun sitä halutaan maksettavaksi. Kolmen kuukauden hakuaika koskee myös päivärahan jatkohakemuksia, lapsikorotuksen ja kulukorvauksen hakemista.