Ansiopäiväraha

Kassa voi maksaa jäsenelleen ansiopäivärahaa, kun jäsen on täyttänyt työvoimapoliittiset edellytykset sekä jäsenyys- ja työssäoloehdon. Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden tai lomautuksen ajalta, sekä ajalta, jolloin jäsen osallistuu työllistymissuunnitelmassa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun.

Ansiopäivärahaan voi saada 17 - 64 -vuotias työttömäksi jäänyt työttömyyskassan jäsen, joka

  • asuu Suomessa
  • ilmoittanut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
  • hakee kokoaikatyötä
  • on työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä
  • täyttää jäsenyys- ja työssäoloehdon

Poikkeuksia yllä mainittuun listaan:

  • 65 - 67 -vuotias voi olla oikeutettu ansiopäivärahaan lomautustilanteessa tai silloin, kun hänen työntekonsa on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteiden vuoksi.
  • työkyvytön voi olla oikeutettu ansiopäivärahaan työkyvyttömyyden jatkuessa, jos sairaspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt ja muut edellytykset täyttyvät.

Päivärahaoikeutta ei ole päätoimisella yrittäjällä tai päätoimisella opiskelijalla.

Päivärahaan voi olla oikeus kokonaan työttömällä, lomautetulla, osa-aikatyötä tekevällä tai sivutoimisella yrittäjällä.